Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 992 din 22 noiembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 93, art. 96 alin. (2) lit. a) - c), alin. (7) lit. e), h) si i), art. 254 alin. (3) in ceea ce priveste unitatile de invatamant preuniversitar de stat, alin. (4), (5), (7) sintagma "si la unitatile de invatamant", alin. (8) - (11), (13) - (17) si (20), art. 257 alin. (2) si (3), art. 258 alin. (1), (3), (5) si (7), art. 280 alin. (5) lit. a), art. 281 alin. (1) teza ultima si art. 282 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 92, art. 96 alin. (2) lit. a) - c), alin. (7) lit. e), h) si i), art. 254 alin. (3) în ceea ce priveste unitatile de învatamânt preuniversitar de stat, alin. (4), (5), (7) sintagma "si la unitatile de învatamânt", alin. (8) - (11), (13) - (17) si (20), art. 257 alin. (2) si (3), art. 258 alin. (1), (3), (5) si (7), art. 280 alin. (5) lit. a), art. 281 alin. (1) teza ultima si art. 282 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, exceptie ridicata de Ion Criveanu în Dosarul nr. 186/90/2012 al Tribunalului Vâlcea - Sectia I civila, de conflicte de munca si asigurari sociale si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.203D/2012.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Magistratul-asistent învedereaza Curtii faptul ca dosarul se afla la al doilea termen de judecata.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiata a exceptiei de neconstitutionalitate, întrucât dispozitiile legale criticate nu fac decât sa reflecte o noua realitate sociala în care descentralizarea administrativa joaca un rol important.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 8 iunie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 186/90/2012, Tribunalul Vâlcea - Sectia I civila, de conflicte de munca si asigurari sociale a sesizat Curtea Constitutionala pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 92, art. 96 alin. (2) lit. a) - c), alin. (7) lit. e), h) si i), art. 254 alin. (3) în ceea ce priveste unitatile de învatamânt preuniversitar de stat, alin. (4), (5), (7) teza a doua sintagma "si la unitatile de învatamânt", alin. (8) - (11), (13) - (17) si (20), art. 257 alin. (2) si (3), art. 258 alin. (1), (3), (5) si (7), art. 280 alin. (5) lit. a), art. 281 alin. (1) teza ultima si art. 282 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.

Exceptia a fost invocata de Ion Criveanu într-un dosar având ca obiect solutionarea contestatiei formulate împotriva deciziei de desfacere a contractului sau individual de munca.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esenta, ca dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, întrucât aduc o atingere grava sistemului national de învatamânt prin lasarea unitatilor de învatamânt de stat, coordonate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si subordonate acestuia (si implicit inspectoratelor scolare, care sunt servicii publice deconcentrate ale ministerului la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale), la latitudinea directorilor acestor unitati si a consiliilor de administratie ale acestora. Aceste consilii de administratie sunt formate din doar 1/3 cadre didactice (dintre care 2 - 3 sunt directori), restul fiind reprezentanti ai consiliului local, ai primarului si ai comitetului de parinti.

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, faptul ca un organism din care fac parte numai câteva cadre didactice poate sa se pronunte în privinta concedierii unui alt cadru didactic este de natura sa încalce drepturile sale constitutionale. De asemenea, acesta considera ca rolul directorului în procedurile disciplinare este disproportionat fata de pozitia sa reala în cadrul colectivitatii de cadre didactice.

Tribunalul Vâlcea - Sectia I civila, de conflicte de munca si asigurari sociale apreciaza exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiata.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului considera ca dispozitiile legale criticate sunt constitutionale. În opinia sa, prin adoptarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 s-a creat cadrul legal pentru realizarea descentralizarii sistemului de educatie si implementarea principiilor de reforma stabilite în Pactul national pentru educatie, semnat si asumat de toate segmentele politice implicate. Din expunerea de motive la Legea educatiei nationale reiese faptul ca scoala este o institutie de educare si formare, si nu o institutie politica, tocmai de aceea directorii trebuie sa fie oameni ai comunitatii, nu ai unui partid politic, iar deciziile privind vacantarea posturilor didactice, organizarea concursurilor pe post si angajarea personalului didactic se iau la nivelul unitatii de învatamânt de catre consiliul de administratie, descentralizarea oferind scolii oportunitatea de a-si câstiga rolul central si pozitia de prestigiu în cadrul comunitatii.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile dispozitiilor art. 93 [si nu art. 92, cum în mod eronat a retinut instanta], art. 96 alin. (2) lit. a) - c), alin. (7) lit. e), h) si i), art. 254 alin. (3) în ceea ce priveste unitatile de învatamânt preuniversitar de stat, alin. (4), (5), (7) sintagma "si la unitatile de învatamânt", alin. (8) - (11), (13) - (17) si (20), art. 257 alin. (2) si (3), art. 258 alin. (1), (3), (5) si (7), art. 280 alin. (5) lit. a), art. 281 alin. (1) teza ultima si art. 282 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, prevederi care au urmatorul continut:

- Art. 93: "Hotarârile privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, raspunderea disciplinara si disponibilizarea personalului didactic se iau la nivelul unitatii de învatamânt de catre consiliul de administratie, cu votul a 2/3 din totalul membrilor. Directorul unitatii de învatamânt emite deciziile conform hotarârilor consiliului de administratie. Angajatorul este unitatea de învatamânt.";

- Art. 96 alin. (2) lit. a) - c), alin. (7) lit. e), h) si i): "(2) În unitatile de învatamânt de stat consiliul de administratie este organ de conducere si este constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel:

a) în cazul unitatilor de învatamânt de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, consiliul de administratie este format din 7 membri, cu urmatoarea componenta: 3 cadre didactice, inclusiv directorul; 2 reprezentanti ai parintilor; un reprezentant al primarului; un reprezentant al consiliului local. Prevederile prezentului articol se aplica în mod corespunzator si pentru învatamântul prescolar si primar;

b) în cazul în care consiliul de administratie este format din 9 membri, dintre acestia 4 sunt cadre didactice, un reprezentant al primarului, 2 reprezentanti ai consiliului local si 2 reprezentanti ai parintilor. Directorul si directorul adjunct sunt membri de drept ai consiliului de administratie din cota aferenta cadrelor didactice din unitatea de învatamânt respectiva;

c) în cazul în care consiliul de administratie este format din 13 membri, dintre acestia 6 sunt cadre didactice, un reprezentant al primarului, 3 reprezentanti ai consiliului local si 3 reprezentanti ai parintilor. Directorul si directorul adjunct sunt membri de drept ai consiliului de administratie din cota aferenta cadrelor didactice din unitatea de învatamânt respectiva. [...]

(7) Consiliul de administratie are urmatoarele atributii principale: [...]

e) organizeaza concursul de ocupare a functiilor de director si de director adjunct; [...]

h) sanctioneaza abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii;

i) aproba comisiile de concurs si valideaza rezultatul concursurilor;";

- Art. 254 alin. (3) în ceea ce priveste unitatile de învatamânt preuniversitar de stat, alin. (4), (5), (7) sintagma "si la unitatile de învatamânt", alin. (8) - (11), (13) - (17) si (20):

"(3) În învatamântul preuniversitar de stat si particular, posturile didactice se ocupa prin concurs organizat la nivelul unitatii de învatamânt cu personalitate juridica, conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

(4) Deciziile privind vacantarea posturilor didactice, organizarea concursurilor pe post si angajarea personalului didactic se iau la nivelul unitatii de învatamânt de catre consiliul de administratie al unitatii de învatamânt, la propunerea directorului, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

(5) Consiliul de administratie al unitatii de învatamânt stabileste posturile didactice/catedrele disponibile pentru angajare, statutul acestora: vacante, rezervate, precum si conditiile si modalitatile de ocupare a acestora. [...]

(7) Lista de posturi didactice/catedre se face publica prin afisare la inspectoratele scolare si la unitatile de învatamânt respective si pe site-ul acestor institutii cu cel putin 30 de zile înaintea declansarii procedurilor de selectie si angajare pe aceste posturi didactice/catedre.

(8) Concursul prevazut la alin. (3) consta în:

a) proba practica sau inspectie speciala la clasa si proba scrisa din didactica specialitatii la angajarea personalului didactic cu contract individual de munca;

b) prezentarea unui curriculum vitae si sustinerea unui interviu la angajarea prin plata cu ora a personalului didactic asociat si a personalului didactic pensionat.

(9) Unitatile de învatamânt, individual, în consortii scolare sau în asocieri temporare la nivel local ori judetean, organizeaza concursul pentru ocuparea posturilor si catedrelor, conform statutului acestor posturi didactice si catedre, stabilit în conditiile alin. (5).

(10) Comisiile de concurs se aproba de consiliul de administratie al unitatii de învatamânt. Din comisia de concurs compusa din cadre didactice face parte în mod obligatoriu si un reprezentant al inspectoratului scolar judetean. În situatia în care concursul se organizeaza în consortii scolare sau în asocieri temporare la nivel local ori judetean, comisiile sunt validate de consiliile de administratie ale unitatilor de învatamânt.

(11) În învatamântul preuniversitar de stat, validarea concursurilor pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice se face de catre consiliul de administratie al unitatii de învatamânt care organizeaza concursul. Angajarea pe post a personalului didactic cu contract individual de munca se face de directorul unitatii de învatamânt, pe baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul scolar general. [...]

(13) Candidatii care au dobândit definitivarea în învatamânt, profesori cu drept de practica, si au ocupat prin concurs validat, în conditiile metodologiei, de consiliul de administratie al unitatii de învatamânt un post didactic vacant sunt titulari în învatamântul preuniversitar. Pe baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul scolar general, directorul unitatii de învatamânt încheie cu acestia contractul individual de munca pe perioada nedeterminata.

(14) Pentru candidatii care nu au dobândit definitivarea în învatamânt, profesori debutanti, si au ocupat prin concurs validat, în conditiile metodologiei, de consiliul de administratie al unitatii de învatamânt un post didactic vacant, directorul unitatii de învatamânt încheie contractul individual de munca pe o perioada de cel mult un an scolar. În situatia în care acesti candidati promoveaza examenul pentru definitivarea în învatamânt, consiliul de administratie poate hotarî modificarea duratei contractului individual de munca din perioada determinata în perioada nedeterminata.

(15) Pentru candidatii care au ocupat prin concurs validat, în conditiile metodologiei, de consiliul de administratie al unitatii de învatamânt un post didactic rezervat, directorul unitatii de învatamânt încheie contractul individual de munca pe o perioada de cel mult un an scolar, respectiv pâna la revenirea titularului pe post. Consiliul de administratie al unitatii de învatamânt poate decide prelungirea contractului individual de munca si în anul scolar urmator, în situatia în care postul ramâne rezervat.

(16) Directorii unitatilor de învatamânt comunica în scris inspectoratului scolar, imediat dupa concurs, urmatoarele situatii:

a) angajarea cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata pe posturi didactice a candidatilor validati dupa concurs;

b) debutantii care au ocupat prin concurs validat, în conditiile metodologiei, de consiliul de administratie al unitatii de învatamânt un post didactic vacant si pentru care consiliul de administratie al unitatii de învatamânt poate hotarî modificarea duratei contractului individual de munca din perioada determinata în perioada nedeterminata, în situatia în care acesti candidati promoveaza examenul pentru definitivarea în învatamânt;

c) candidatii participanti la concurs si nerepartizati;

d) posturile didactice si orele ramase neocupate dupa concursul organizat la nivelul unitatii sau al consortiilor scolare.

(17) Inspectoratul scolar centralizeaza la nivel judetean/al municipiului Bucuresti posturile didactice si orele ramase neocupate, care vor fi repartizate în ordinea stabilita prin metodologie elaborata cu consultarea partenerilor de dialog social si aprobata prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului. [...]

(20) Eliberarea din functie a personalului didactic în unitatile de învatamânt cu personalitate juridica se face de catre directorul unitatii, cu aprobarea consiliului de administratie, iar la unitatile de învatamânt particulare de catre persoana juridica fondatoare.";

- Art. 257 alin. (2) si (3): "(2) Concursul pentru ocuparea functiilor de director sau de director adjunct se organizeaza de unitatea de învatamânt, prin consiliul de administratie.

(3) În urma promovarii concursului, directorul încheie contract de management cu primarul/primarul de sector al unitatii administrativ-teritoriale, respectiv presedintele consiliului judetean pe raza careia se afla unitatea de învatamânt.";

- Art. 258 alin. (1), (3), (5) si (7): "(1) Consiliul de administratie stabileste comisia de concurs pentru ocuparea postului de director, respectiv director adjunct al unitatii de învatamânt preuniversitar. Din comisie fac parte, obligatoriu, cadre didactice, un reprezentant al inspectoratului scolar, precum si un reprezentant al consiliului local, respectiv judetean, în functie de unitatile aflate în subordine. [...]

(3) Consiliul de administratie valideaza rezultatele concursului de ocupare a functiilor de director, respectiv director adjunct si emite decizia de numire în functia de director, respectiv de director adjunct. [...]

(5) Directorul unitatii de învatamânt de stat poate fi eliberat din functie prin hotarârea consiliului de administratie, cu votul a 2/3 dintre membri. În aceasta situatie, este obligatorie realizarea unui audit de catre inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti. [...]

(7) În conditiile vacantarii functiei de director, pâna la organizarea unui nou concurs, conducerea interimara este preluata, prin hotarâre a consiliului de administratie, de catre directorul adjunct sau un cadru didactic membru în consiliul de administratie, care devine automat si ordonator de credite.";

- Art. 280 alin. (5) lit. a): "(5) Comisiile de cercetare disciplinara sunt numite de:

a) consiliul de administratie al unitatii de învatamânt preuniversitar, pentru personalul didactic si personalul de conducere al acesteia;";

- Art. 281 alin. (1) teza ultima: "(1) Pentru personalul didactic din unitatile de învatamânt preuniversitar, propunerea de sanctionare se face de catre director sau de cel putin 2/3 din numarul total al membrilor consiliului de administratie. Sanctiunile aprobate de consiliul de administratie sunt puse în aplicare si comunicate prin decizie a directorului unitatii de învatamânt preuniversitar.";

- Art. 282: "Sanctiunea se stabileste, pe baza raportului comisiei de cercetare, de autoritatea care a numit aceasta comisie si se comunica celui în cauza, prin decizie scrisa, dupa caz, de catre directorul unitatii de învatamânt, inspectorul scolar general sau ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului."

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 16 alin. (1) si (2) privind principiul egalitatii în fata legii, art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati, art. 102 privind rolul si structura Guvernului, art. 116 privind structura administratiei centrale de specialitate, art. 123 privind institutia prefectului, art. 124 privind înfaptuirea justitiei, precum si dispozitiilor art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicata, Curtea constata urmatoarele:

I. Referitor la dispozitiile art. 96 alin. (2) lit. a) si b), alin. (7) lit. e) si i), art. 254 alin. (3) în ceea ce priveste unitatile de învatamânt preuniversitar de stat, alin. (4), (5), (7) sintagma "si la unitatile de învatamânt", alin. (8) - (11), (13) - (17), (20), art. 257 alin. (2) si (3) si art. 258 alin. (1), (3), (5) si (7) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, Curtea retine ca acestea nu au legatura cu solutionarea cauzei în sensul art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, cauza vizând desfacerea disciplinara a contractului individual de munca al autorului exceptiei; astfel, întrucât exceptia de neconstitutionalitate nu îndeplineste o conditie de admisibilitate, aceasta, în temeiul art. 29 alin. (1) si (5) din Legea nr. 47/1992, urmeaza sa fie respinsa ca inadmisibila (a se vedea Decizia nr. 171 din 8 februarie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 7 aprilie 2011).

II. În ceea ce priveste dispozitiile art. 93, art. 96 alin. (2) lit. c) si alin. (7) lit. h), art. 280 alin. (5) lit. a), art. 281 alin. (1) teza ultima si art. 282 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, Curtea observa ca acestea prevad, în esenta, faptul ca din consiliul de administratie al scolilor (care, printre altele, sanctioneaza abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice) fac parte cadre didactice, inclusiv directorul scolii respective, reprezentanti ai parintilor, un reprezentant al primarului si un reprezentant al consiliului local.

Curtea constata ca dispozitiile legale criticate sunt rezultatul unei optiuni a legiuitorului, care, pe de o parte, a dorit sa lase luarea unor decizii de acest tip (referitoare la raporturile de munca) în sarcina comunitatilor locale, conferind competente cu caracter decizional în ceea ce priveste învatamântul preuniversitar de stat, întrucât acestea cunosc mai bine realitatile locale, iar, pe de alta parte, a transferat luarea deciziei de desfacere a contractului de munca în sarcina consiliului de administratie al unitatilor de învatamânt compus din membrii comunitatilor locale pentru ratiunile mai sus înfatisate. Curtea retine astfel ca aceste dispozitii nu contravin prevederilor constitutionale referitoare la rolul Guvernului în exercitarea conducerii generale a administratiei publice sau celor referitoare la rolul prefectului.

Solutia legislativa apare ca justificata în contextul în care, potrivit art. 24 lit. c) din Legea-cadru a descentralizarii nr. 195/2006, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 25 mai 2006, autoritatile administratiei publice locale de la nivelul comunelor si oraselor exercita competente partajate cu autoritatile administratiei publice centrale privind învatamântul preuniversitar de stat, cu exceptia învatamântului special.

Mai mult, o asemenea masura este în concordanta cu dispozitiile art. 120 alin. (1) din Constitutie, potrivit carora "Administratia publica din unitatile administrativ-teritoriale se întemeiaza pe principiile descentralizarii, autonomiei locale si deconcentrarii serviciilor publice", coroborate cu cele ale art. 23 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, potrivit carora "Autoritatile administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala în comune, orase si municipii sunt consiliile locale, comunale, orasenesti si municipale, ca autoritati deliberative, si primarii, ca autoritati executive".

În ceea ce priveste sustinerile autorului exceptiei de neconstitutionalitate referitoare la dispozitiile art. 16 din Constitutie privind egalitatea în drepturi, Curtea constata ca acestea sunt neîntemeiate, dispozitiile legale criticate aplicându-se la fel tuturor persoanelor aflate în aceeasi situatie juridica.

Referitor la art. 124 din Constitutie si art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, Curtea retine ca, potrivit art. 280 alin. (10) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, "dreptul persoanei sanctionate de a se adresa instantelor judecatoresti este garantat". În aceste conditii, nu se poate retine încalcarea celor doua articole mentionate.

Având în vedere ca nu a avut loc vreo încalcare a drepturilor fundamentale invocate, Curtea mai retine ca dispozitiile art. 53 din Constitutie invocate nu sunt incidente în cauza de fata. De asemenea, nici dispozitiile art. 116 nu sunt incidente, având în vedere ca ele se refera la pozitia ministerelor si a altor organe de specialitate în cadrul Guvernului.

 

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

I. Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 96 alin. (2) lit. a) si b), alin. (7) lit. e) si i), art. 254 alin. (3) în ceea ce priveste unitatile de învatamânt preuniversitar de stat, alin. (4), (5), (7) sintagma "si la unitatile de învatamânt", alin. (8) - (11), (13) - (17) si (20), art. 257 alin. (2) si (3) si art. 258 alin. (1), (3), (5) si (7) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, exceptie ridicata de Ion Criveanu în Dosarul nr. 186/90/2012 al Tribunalului Vâlcea - Sectia I civila, de conflicte de munca si asigurari sociale.

II. Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 93, art. 96 alin. (2) lit. c) si alin. (7) lit. h), art. 280 alin. (5) lit. a), art. 281 alin. (1) teza ultima si ale art. 282 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, exceptie ridicata de acelasi autor în acelasi dosar al aceleiasi instante.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 22 noiembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Fabian Niculae
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf