Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 987 din 22 noiembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, precum si a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c) - h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Irina Loredana Gulie - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, precum si a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c) - h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, exceptie invocata de Elena Chiorean în Dosarul nr. 6.972/83/2011 al Tribunalului Satu Mare - Sectia I civila si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.141D/2012.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Curtea dispune a se face apelul si în dosarele nr. 1.142D/2012 si nr. 1.143D/2012, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, precum si a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c) - h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, exceptie invocata de Ana Pasca în Dosarul nr. 6.978/83/2011 al Tribunalului Satu Mare - Sectia I civila, precum si de Elisabeta Kovacs în Dosarul nr. 6.983/83/2011 al Tribunalului Satu Mare - Sectia I civila.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Curtea, având în vedere identitatea de obiect a exceptiilor de neconstitutionalitate invocate în dosarele nr. 1.141D/2012, nr. 1.142D/2012 si nr. 1.143D/2012, pune în discutie, din oficiu, problema conexarii cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public apreciaza ca fiind întrunite conditiile conexarii dosarelor.

Retinând identitatea de obiect, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, Curtea dispune conexarea dosarelor nr. 1.142D/2012 si nr. 1.143D/2012 la Dosarul nr. 1.141D/2012, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicita respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în aceasta materie.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarelor, constata urmatoarele:

 

Prin încheierile din 14 iunie 2012, pronuntate în dosarele nr. 6.972/83/2011, nr. 6.978/83/2011 si nr. 6.983/83/2011, Tribunalul Satu Mare - Sectia I civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, precum si a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c) - h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, exceptie invocata de Elena Chiorean, Ana Pasca si Elisabeta Kovacs în cauze având ca obiect solutionarea contestatiilor formulate împotriva unor decizii de pensionare emise în baza Legii nr. 119/2010.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arata, în esenta, ca actele normative criticate încalca principiul constitutional al separatiei puterilor în stat si principiul autoritatii de lucru judecat, deoarece, reglementând o noua modalitate de stabilire a pensiilor personalului auxiliar din cadrul instantelor de judecata, au avut drept consecinta stabilirea unor cuantumuri ale pensiilor diferite de cele din momentul pensionarii, ce au fost confirmate prin hotarâri judecatoresti irevocabile, anterior adoptarii actelor normative criticate.

Se sustine ca diminuarea cuantumurilor pensiilor personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti, astfel cum au fost stabilite initial în baza legislatiei speciale, afecteaza un drept de proprietate, reprezentat de cuantumul pensiei, dat fiind faptul ca prestatiile sociale, indiferent de natura contributiva sau necontributiva, intra sub incidenta protectiei instituite de art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si dezvoltate prin jurisprudenta Comisiei si a Curtii Europene a Drepturilor Omului, spre exemplu, hotarârile din 7 aprilie 1976, 16 septembrie 1996, 6 iulie 2005, 31 octombrie 2007 si 18 februarie 2009, pronuntate în cauzele Christian Muller împotriva Austriei, Gaygusuz împotriva Austriei, Stec si altii împotriva Marii Britanii, Buchen împotriva Cehiei si, respectiv, Andrejeva împotriva Letoniei. Mai mult, în opinia autorilor exceptiei, diminuarea pensiilor personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti impune o sarcina excesiva si disproportionata, fara a mentine un raport de proportionalitate între mijloacele utilizate si scopul urmarit; pensia, ca drept în sine si ca element al proprietatii private, reprezinta o creanta asupra statului pe care acesta este obligat sa o plateasca si sa o ocroteasca.

De asemenea, revizuirea pensiilor speciale este o masura cu caracter definitiv, si nu temporar, iar de esenta constitutionalitatii masurii de restrângere a exercitiului unui drept sau al unei libertati este caracterul exceptional si temporar al acesteia.

Se mai sustine ca actele normative criticate contravin principiului constitutional al neretroactivitatii legii, deoarece se aplica si pensiilor stabilite dupa intrarea lor în vigoare, precum si principiului drepturilor câstigate, astfel cum a fost recunoscut în jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene, a Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Curtii Constitutionale.

De asemenea, se sustine ca, dat fiind faptul ca personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti are un statut profesional similar cu cel al magistratilor, atunci si regimul juridic al pensiilor de serviciu ar trebui sa fie acelasi, în caz contrar fiind creata o situatie discriminatorie, fara o justificare obiectiva si rationala. Se invoca, în acest sens, jurisprudenta Curtii Constitutionale referitoare la principiul constitutional al egalitatii în drepturi, precum si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului referitoare la aplicarea art. 14 - Interzicerea discriminarii, cuprins în Conventie (spre exemplu, Hotarârea din 13 iunie 1979, pronuntata în Cauza Marckx împotriva Belgiei).

Tribunalul Satu Mare - Sectia I civila apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate invocate.

Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata. Invoca cele statuate prin deciziile Curtii Constitutionale nr. 871 din 25 iunie 2010 si nr. 215 din 13 martie 2012.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului, rapoartele întocmite de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum rezulta din încheierile de sesizare, îl reprezinta prevederile Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010, precum si dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c) - h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 30 iunie 2011.

În realitate, având în vedere fondul cauzelor deduse judecatii instantei judecatoresti, care vizeaza solutionarea unor contestatii formulate împotriva deciziilor de recalculare a pensiei de serviciu a unor persoane care au detinut calitatea de personal auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti, rezulta ca sunt criticate prevederile art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010, precum si dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2011, prevederi asupra carora Curtea urmeaza a se pronunta.

Prevederile art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 au urmatorul cuprins: "Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi, urmatoarele categorii de pensii, stabilite pe baza legislatiei anterioare, devin pensii în întelesul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare: [...]

c) pensiile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe lânga acestea;".

În opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 1 alin. (4) referitor la principiul separatiei si echilibrului puterilor în stat, art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea legii, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile, în art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi si art. 53 - Restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata urmatoarele:

1. În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, Curtea retine ca acest act normativ a fost supus în mod constant controlului de constitutionalitate, de asemenea, prin raportare la aceleasi texte din Legea fundamentala, si cu o motivare similara.

Astfel, prin deciziile nr. 155 din 23 februarie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 5 mai 2012, si nr. 335 din 10 aprilie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 5 iunie 2012, invocând jurisprudenta sa anterioara, Curtea a statuat ca, pensiile de serviciu sunt compuse din doua elemente, indiferent de modul de calcul specific stabilit de prevederile legilor speciale, si anume: pensia contributiva si un supliment din partea statului care, prin adunarea cu pensia contributiva, sa reflecte cuantumul pensiei de serviciu stabilit în legea speciala. Acordarea acestui supliment, neavând ca temei contributia la sistemul de asigurari sociale, tine de politica statului în domeniul asigurarilor sociale si nu se subsumeaza dreptului constitutional la pensie, ca element constitutiv al acestuia. Prin urmare, dobândirea dreptului la pensie speciala nu poate fi considerata ca instituind o obligatie permanenta a statului de a acorda acest drept, singurul drept câstigat fiind pensiile calculate în functie de prestatiile deja realizate pâna la intrarea în vigoare a noii reglementari si asupra carora legiuitorul nu ar putea interveni decât prin încalcarea dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Constitutie. Conformându-se dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Constitutie, textele de lege criticate afecteaza pensiile speciale doar pe viitor si numai în ceea ce priveste cuantumul acestora. Celelalte conditii privind acordarea acestora, respectiv stagiul efectiv de activitate în acea profesie si vârsta eligibila, nu sunt afectate de noile reglementari. De asemenea, Legea privind instituirea unor masuri în domeniul pensiilor nu se rasfrânge asupra prestatiilor deja obtinute anterior intrarii sale în vigoare, care constituie facta praeterita.

Prin aceleasi decizii, Curtea a statuat ca partea necontributiva a pensiei de serviciu, chiar daca poate fi încadrata, potrivit interpretarii pe care Curtea Europeana a Drepturilor Omului a dat-o art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, în notiunea de "bun", ea reprezinta totusi, din aceasta perspectiva, un drept câstigat în raport cu prestatiile de asigurari sociale realizate pâna la data intrarii în vigoare a noii legi, iar suprimarea acestora pentru viitor nu are semnificatia exproprierii.

Curtea constata ca este neîntemeiata si sustinerea autorului exceptiei referitoare la faptul ca dreptul la pensie are regimul juridic al unei creante asupra statului, garantata de dispozitiile art. 44 alin. (1) din Legea fundamentala.

Dimpotriva, contrar acestor sustineri, sumele platite cu titlu de contributie la asigurarile sociale nu reprezinta un depozit la termen si, prin urmare, nu pot da nastere vreunui drept de creanta asupra statului sau a fondurilor de asigurari sociale.

De altfel, un argument suplimentar în sensul conventionalitatii masurii de diminuare a pensiilor de serviciu îl constituie si Decizia Curtii Europene a Drepturilor Omului din 7 februarie 2012, pronuntata în cauzele conexate nr. 45.312/11, nr. 45.581/11, nr. 45.583/11, nr. 45.587/11 si nr. 45.588/11 - Ana Maria Frimu, Judita Vilma Timar, Edita Tanko, Marta Molnar si Lucia Ghetu împotriva României, prin care s-a constatat ca masura de transformare a pensiilor de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti în pensii contributive, în temeiul Legii nr. 119/2010, este conforma prevederilor art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, coroborat cu art. 14 din aceeasi Conventie, chiar daca acest lucru a însemnat o scadere cu 70% a cuantumului pensiilor. Prin decizia mentionata, Curtea de la Strasbourg a preluat astfel rationamentul Curtii Constitutionale, statuând ca masura de reducere a pensiilor de serviciu este prevazuta de lege (paragrafele 18 si 42) si constituie o modalitate de a echilibra bugetul si de a corecta diferentele existente între sistemele de pensie, motive ce nu pot fi considerate drept nerezonabile sau disproportionate (paragraful 44).

2. În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2011, Curtea s-a mai pronuntat asupra pretinsei neconstitutionalitati a acestui act normativ.

Prin Decizia nr. 215 din 13 martie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 11 mai 2012, Curtea a statuat ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 are în vedere o noua procedura de recalculare a pensiilor, distincta si ulterioara celei realizate prin Legea nr. 119/2010, act normativ care se circumscrie cadrului procesual aflat în dezbatere în litigii determinate, fara a afecta cuantumul pensiilor cuvenit în urma recalcularii în baza metodologiei reglementate prin Hotarârea de Guvern nr. 737/2010 privind metodologia de recalculare a categoriilor de pensii de serviciu prevazute la art. 1 lit. c) - h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor. În acest sens sunt dispozitiile art. 3 din ordonanta de urgenta criticata, potrivit carora: "Plata drepturilor restante, constând în diferenta dintre cuantumul cuvenit al pensiei rezultat în urma recalcularii si cel obtinut în urma revizuirii, pentru perioada de la data de 1 septembrie 2010 si pâna la data revizuirii potrivit prezentei ordonante de urgenta, se va realiza în termenele prevazute la art. 1 alin. (1), (4) si (5), dupa caz."

Daca Legea nr. 119/2010 constituie reglementarea de drept substantial prin care pensiile de serviciu au fost transformate în pensii contributive, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 reprezinta prevederea legala de natura procedurala prin care statul reglementeaza si modul de calcul al drepturilor de pensie, tinând cont de specificul situatiilor categoriilor socioprofesionale în cauza.

În consecinta, având în vedere cele de mai sus, precum si faptul ca reglementarea criticata constituie o aplicare particulara a prevederilor legale ce vizeaza pensia de drept, precum Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, sau Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, Curtea nu poate retine sustinerea conform careia materia reflectata în actul normativ criticat ar tine de domeniul legislatiei secundare. De altfel, si aceste legi contin prevederi tehnice care pun în aplicare principiile ce stau la baza modului de calcul al pensiilor.

Întrucât criticile de neconstitutionalitate din prezenta cauza privesc aspecte similare cu cele relevate în jurisprudenta Curtii si având în vedere ca nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine schimbarea jurisprudentei acesteia, considerentele si solutiile deciziilor mentionate îsi pastreaza valabilitatea si în cauza de fata.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, precum si a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c) - h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, exceptie invocata de Elena Chiorean, de Ana Pasca si de Elisabeta Kovacs în dosarele nr. 6.972/83/2011, nr. 6.978/83/2011 si nr. 6.983/83/2011 ale Tribunalului Satu Mare - Sectia I civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 22 noiembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Irina Loredana Gulie
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf