Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 986 din 22 noiembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. XXIV alin. (1) din Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. XXIV alin. (1) din Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor, exceptie ridicata de Sorin Celea si Violeta Corcoveanu în Dosarul nr. 17.942/215/2009 al Curtii de Apel Craiova - Sectia penala si pentru cauze cu minori si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.110D/2012.

La apelul nominal raspunde, pentru autorul exceptiei Violeta Corcoveanu, domnul avocat Florea Gheorghe din cadrul Baroului Dolj, cu delegatie la dosar, si se constata lipsa celorlalte parti, procedura de citare fiind legal îndeplinita.

Magistratul-asistent refera asupra faptului ca partile Directia Generala a Finantelor Publice Olt, în numele si pentru Agentia Nationala de Administrare Fiscala, si Aura Dumitru Naicu au depus note scrise prin care solicita judecata în lipsa.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 1.115D/2012, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. XXIV alin. (1) din Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor, exceptie ridicata de Gheorghe Tanase în Dosarul nr. 15.169/318/2007 al Curtii de Apel Craiova - Sectia penala si pentru cauze cu minori.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor.

Reprezentantul autorului exceptiei Violeta Corcoveanu este de acord cu conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere dispozitiile art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, nu se opune conexarii dosarelor.

Curtea, având în vedere identitatea de obiect a cauzelor, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea Dosarului nr. 1.115D/2012 la Dosarul nr. 1.110D/2012, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului autorului exceptiei Violeta Corcoveanu, care pune concluzii de admitere a acesteia, deoarece dispozitiile legale criticate lipsesc partea interesata de garantia nediscriminarii.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata, deoarece prevederile art. XXIV alin. (1) din Legea nr. 202/2010 asigura pe deplin dublul grad de jurisdictie în materie penala.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarelor, constata urmatoarele:

 

Prin încheierile din 7 iunie 2012 si 1 iunie 2012, pronuntate în dosarele nr. 17.942/215/2009 si nr. 15.169/318/2007, Curtea de Apel Craiova - Sectia penala si pentru cauze cu minori a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. XXIV alin. (1) din Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor.

Exceptia a fost ridicata de Sorin Celea, Violeta Corcoveanu si Gheorghe Tanase în dosarele de mai sus având ca obiect solutionarea unor recursuri în materie penala.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin ca prevederile art. XXIV alin. (1) din Legea nr. 202/2010 sunt neconstitutionale, deoarece la data sesizarii primei instante hotarârile pronuntate în cauzele ce aveau un obiect similar erau supuse atât apelului, cât si recursului. Or, interventia unei noi reglementari privind etapele procesului nu poate afecta drepturile si libertatile procesuale ale celor trimisi în judecata, deoarece, în conditiile în care caile de atac constituie o garantie a dreptului la aparare, atunci si dreptul la apel al inculpatului este un drept fundamental ce nu poate fi înlaturat printr-o dispozitie tranzitorie.

Curtea de Apel Craiova - Sectia penala si pentru cauze cu minori opineaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciaza ca dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecatorul-raportor, sustinerile partii, notele scrise depuse, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. XXIV alin. (1) din Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010, care au urmatorul continut: "(1) Hotarârile pronuntate în cauzele penale înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi ramân supuse cailor de atac, motivelor si termenelor prevazute de legea sub care a început procesul."

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate sustin ca prevederile legale mentionate încalca dispozitiile constitutionale ale art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea cetatenilor în fata legii, art. 21 alin. (3) referitor la dreptul la un proces echitabil si art. 124 alin. (2) referitor la unicitatea, impartialitatea si egalitatea justitiei.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului sau din perspectiva unor critici similare. Astfel, cu prilejul pronuntarii Deciziei nr. 612 din 12 iunie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 30 iunie 2012, Curtea Constitutionala a respins ca neîntemeiata exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. XXIV alin. (1) din Legea nr. 202/2010 si a statuat ca este recunoscut de principiu ca impunerea prin lege a unor exigente, cum ar fi instituirea unor termene sau conditii procesuale pentru valorificarea de catre titular a dreptului sau subiectiv, are o indiscutabila justificare prin prisma finalitatii urmarite, constând în limitarea în timp a starii de incertitudine în derularea raporturilor juridice si în restrângerea posibilitatilor de exercitare abuziva a respectivului drept. Prin intermediul lor se asigura ordinea de drept, indispensabila pentru valorificarea drepturilor proprii, cu respectarea atât a intereselor generale, cât si a drepturilor si intereselor legitime ale celorlalti titulari, carora statul este tinut, în egala masura, sa le acorde ocrotire.

Având dezlegarea constitutionala sa procedeze ca atare, legiuitorul trebuie sa fie preocupat ca exigentele astfel instituite sa fie îndeajuns de rezonabile încât sa nu antreneze o restrângere excesiva a exercitiului vreunui drept, de natura sa puna sub semnul întrebarii însasi existenta acestuia (a se vedea în acest sens Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011).

Durata procesului si finalizarea acestuia depind adesea de o serie de factori, cum sunt: gradul de operativitate a organelor judiciare; incidente legate de îndeplinirea procedurii de citare; complexitatea cazului si alte împrejurari care pot sa întârzie solutionarea cauzei (de exemplu, în situatia disjungerii cauzei fata de un coautor, acesta, gratie întârzierii finalizarii fazei de urmarire penala, spre deosebire de celalalt coautor, poate apela la procedura simplificata prevazuta de art. 320^1 din Codul de procedura penala). De asemenea, în numeroase cazuri, durata proceselor nu depinde numai de atitudinea partilor care pot formula sau nu diverse cereri sau se pot afla în situatii de natura obiectiva, ci se datoreaza unor alte circumstante, care tin de organizarea justitiei si de gradul de încarcare a activitatii parchetelor si instantelor.

Potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, Parlamentul are competenta exclusiva de a reglementa prin lege procedura de judecata. Reglementarea unei noi proceduri ce urmareste accelerarea solutionarii proceselor nu încalca principiul egalitatii si nediscriminarii, decât daca prevede un tratament diferentiat unor cazuri egale, fara sa existe o motivare obiectiva si rezonabila, sau daca exista o disproportie între mijloacele folosite si scopul urmarit. Or, în acest caz legiuitorul a ales ca aplicarea cailor de atac prevazute de legea noua sa fie facuta în functie de data pronuntarii hotarârilor penale, astfel încât legea noua urmeaza a se aplica în mod egal tuturor persoanelor fata de care au fost pronuntate hotarâri judecatoresti ulterior intrarii în vigoare a Legii nr. 202/2010. Criteriul ales este obiectiv si rezonabil, constituind, în acelasi timp, o garantie în privinta previzibilitatii normelor procedural penale aplicabile în cazul proceselor penale pendinte. Prin urmare, dispozitiile art. XXIV alin. (1) din Legea nr. 202/2010 nu contravin principiului egalitatii în drepturi, fiind operante pentru toti inculpatii aflati în aceeasi situatie juridica si pe deplin aplicabile în virtutea principiului tempus regit actum.

În plus, Curtea a mai constatat ca nu poate fi primita nici critica referitoare la încalcarea celorlalte dispozitii constitutionale invocate, deoarece prevederile legale criticate nu contin norme care sa aduca atingere dreptului la un proces echitabil sau principiului înfaptuirii justitiei, aplicându-se în mod unitar tuturor persoanelor aflate în aceeasi ipoteza juridica, fara niciun fel de discriminare pe considerente arbitrare.

Deoarece pâna în prezent nu au intervenit elemente noi de natura sa determine schimbarea acestei jurisprudente, considerentele si solutia deciziei mai sus mentionate îsi pastreaza valabilitatea si în cauza de fata.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. XXIV alin. (1) din Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor, exceptie ridicata de Sorin Celea si Violeta Corcoveanu în Dosarul nr. 17.942/215/2009 al Curtii de Apel Craiova - Sectia penala si pentru cauze cu minori si de Gheorghe Tanase în Dosarul nr. 15.169/318/2007 al aceleiasi instante.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 22 noiembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Afrodita Laura Tutunaru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf