Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 982 din 22 noiembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 230 din Codul de procedura penala

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 230 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Gheorghita Gh. Stan în Dosarul nr. 922/232/2012 al Judecatoriei Gaesti si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.048D/2012.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 16 mai 2012, pronuntata în Dosarul nr. 922/232/2012, Judecatoria Gaesti a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 230 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Gheorghita Gh. Stan în dosarul de mai sus având ca obiect solutionarea unei plângeri formulate împotriva solutiei de netrimitere în judecata dispuse de procuror.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca prevederile legale mentionate sunt neconstitutionale, deoarece nu instituie un termen rezonabil de comunicare a rezolutiilor ori ordonantelor procurorului catre persoanele care au facut plângerea ori celorlalte persoane interesate.

Judecatoria Gaesti opineaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului considera ca dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 230 - Neînceperea urmaririi penale sau scoaterea de sub urmarire când fapta nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni, astfel cum a fost modificat prin art. XVIII pct. 32 din Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010, care au urmatorul continut: "Procurorul, sesizat potrivit art. 228 alin. 2, dispune prin ordonanta, dupa caz, neînceperea urmaririi penale sau scoaterea de sub urmarire penala. Copia ordonantei si, dupa caz, a propunerii organului de cercetare penala se comunica persoanei care a facut sesizarea, precum si persoanei fata de care s-a dispus solutia de neurmarire sau de netrimitere în judecata."

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine ca prevederile legale mentionate încalca dispozitiile constitutionale ale art. 131 referitor la Rolul Ministerului Public si art. 132 referitor la Statutul procurorilor.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca autorul exceptiei si-a fundamentat critica pe dispozitiile constitutionale referitoare la Rolul Ministerului Public si la Statutul procurorilor. Or, aceste prevederi nu au nicio legatura cu solutia legislativa criticata potrivit careia procurorul dispune prin ordonanta fie neînceperea urmaririi penale, fie scoaterea de sub urmarire penala, ori de câte ori constata ca fapta nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni, comunicând totodata copia ordonantei persoanei care a facut sesizarea ori celei fata de care s-a pronuntat solutia.

Critica autorului referitoare la inexistenta unui termen rezonabil de comunicare a rezolutiilor ori ordonantelor procurorului este inadmisibila, deoarece, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, coroborat cu art. 61 din Legea fundamentala, Curtea se pronunta numai asupra actelor cu privire la care a fost sesizata, fara a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului, întrucât unica autoritate legiuitoare din România este Parlamentul, Curtii nefiindu-i recunoscuta o astfel de competenta.

Totodata, Curtea mai constata ca eventualele întârzieri în solutionarea plângerilor adresate procurorului, la care face referire autorul exceptiei (fie ca sunt îndreptate împotriva masurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori efectuate pe baza dispozitiilor date de acesta, fie ca vizeaza solutia de netrimitere în judecata) si care constituie, în realitate, cauza nemultumirii sale, nu pot constitui motive de neconstitutionalitate a prevederilor de lege criticate si, prin urmare, nu pot fi cenzurate de instanta de contencios constitutional.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 230 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Gheorghita Gh. Stan în Dosarul nr. 922/232/2012 al Judecatoriei Gaesti.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 22 noiembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Afrodita Laura Tutunaru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf