Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 977 din 22 noiembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedura penala

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Victor Furtuna si Aurica Furtuna în Dosarul nr. 2.860/1.748/2011 (482/2012) al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia I penala si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 955D/2012.

La apelul nominal raspunde personal autorul exceptiei Victor Furtuna si asistat de domnul avocat Ion Dulgheru din cadrul Baroului Ilfov, cu delegatie la dosar. Se constata lipsa celorlalte parti, procedura de citare fiind legal îndeplinita.

Magistratul-asistent refera asupra faptului ca autorii exceptiei au depus la dosar concluzii scrise prin care solicita admiterea exceptiei.

Curtea dispune a se face apelul si în dosarele nr. 1.132D/2012, nr. 1.309D/2012 si nr. 1.373D/2012, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Elena Magda Demele în Dosarul nr. 2/45/2012 al Curtii de Apel Iasi - Sectia penala si pentru cauze cu minori, de Asociatia Pro Brasov în Dosarul nr. 1.038/310/2012 al Curtii de Apel Ploiesti - Sectia penala si pentru cauze cu minori si de familie si de Tiberiu Puscas, Nicodim Puscas, Domitian Pintea si Ioan Santa în Dosarul nr. 930/309/2012 al Judecatoriei Simleu Silvaniei.

La apelul nominal raspunde, pentru autorul exceptiei Asociatia Pro Brasov, domnul avocat Costel Toroiman din cadrul Baroului Bucuresti, cu delegatie la dosar, si se constata lipsa celorlalte parti, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor.

Autorul Victor Furtuna, precum si cei doi avocati prezenti sunt de acord cu conexarea celor patru dosare.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere dispozitiile art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, nu se opune conexarii dosarelor.

Curtea, având în vedere identitatea de obiect a cauzelor, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea dosarelor nr. 1.132D/2012, nr. 1.309D/2012 si nr. 1.373D/2012 la Dosarul nr. 955D/2012, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul domnului avocat Ion Dulgheru, care solicita admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, deoarece reglementarea criticata priveaza persoana interesata de exercitarea caii de atac a recursului.

Domnul avocat Costel Toroiman pune concluzii de admitere a exceptiei, întrucât dispozitiile legale criticate afecteaza prevederile constitutionale ale art. 129 prin aceea ca interzic exercitarea unei cai de atac.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarelor, constata urmatoarele:

 

Prin Decizia penala nr. 716/R din 9 aprilie 2012, Sentinta penala nr. 91 din 10 mai 2012, Decizia penala nr. 1.036 din 7 august 2012 si Încheierea din 14 septembrie 2012, pronuntate în dosarele nr. 2.860/1.748/2011 (482/2012), nr. 2/45/2012, nr. 1.038/310/2012 si nr. 930/309/2012, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia I penala, Curtea de Apel Iasi - Sectia penala si pentru cauze cu minori, Curtea de Apel Ploiesti - Sectia penala si pentru cauze cu minori si de familie si Judecatoria Simleu Silvaniei au sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedura penala.

Exceptia a fost ridicata de Victor Furtuna si Viorica Furtuna, de Elena Magda Demele, de Asociatia Pro Brasov, respectiv de Tiberiu Puscas, Nicodim Puscas, Domitian Pintea si Ioan Santa în dosarele de mai sus având ca obiect solutionarea unor plângeri formulate împotriva solutiilor de netrimitere în judecata ori având ca obiect solutionarea unor recursuri împotriva sentintei penale prin care s-a respins ca neîntemeiata plângerea formulata împotriva solutiei de netrimitere în judecata dispuse de procuror.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin ca prevederile legale criticate sunt neconstitutionale, deoarece a fost înlaturata calea de control judiciar a recursului împotriva hotarârii judecatoresti prin care s-a mentinut solutia de netrimitere în judecata. Prin refuzul de a acorda dreptul la exercitarea unei cai de atac împotriva unei hotarâri pronuntate în temeiul art. 278^1 alin. 8 din Codul de procedura penala se interzice partii interesate accesul la justitie si la folosirea cailor de atac în acord cu dreptul la doua grade de jurisdictie în materie penala.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia I penala, Curtea de Apel Iasi - Sectia penala si pentru cauze cu minori, Curtea de Apel Ploiesti - Sectia penala si pentru cauze cu minori si de familie si Judecatoria Simleu Silvaniei opineaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciaza ca dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând actele de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecatorul-raportor, sustinerile partilor, notele scrise depuse, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedura penala, asa cum a fost modificat prin art. XVIII pct. 39 din Legea nr. 202/2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010, care au urmatorul continut: "Hotarârea judecatorului pronuntata potrivit alin. 8 este definitiva."

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate sustin ca prevederile legale mentionate încalca dispozitiile constitutionale ale art. 1 alin. (3) referitor la România ca stat de drept, art. 11 alin. (1) si (3) referitor la obligarea statului român de a îndeplini cu buna-credinta obligatiile din tratatele la care este parte si la ratificarea acestor tratate, art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea cetatenilor în fata legii, art. 20 referitor la Tratatele internationale privind drepturile omului, art. 21 referitor la Accesul liber la justitie, art. 24 alin. (1) referitor la garantarea dreptului la aparare, art. 44 referitor la Dreptul de proprietate privata, art. 53 referitor la Restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati, art. 124 alin. (2) referitor la unicitatea, impartialitatea si egalitatea justitiei, art. 129 referitor la Folosirea cailor de atac si art. 148 referitor la Integrarea în Uniunea Europeana, precum si dispozitiile art. 6 paragraful 1 referitor la dreptul la un proces echitabil si art. 13 referitor la Dreptul la un recurs efectiv din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, si ale art. 2 privind Dreptul la doua grade de jurisdictie în materie penala din Protocolul nr. 7 la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului sau din perspectiva unor critici similare. Astfel, cu prilejul pronuntarii Deciziei nr. 324 din 29 martie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 30 mai 2012, si Deciziei nr. 711 din 5 iulie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 din 16 august 2012, Curtea Constitutionala a respins ca neîntemeiata exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedura penala si a statuat ca, în situatia admiterii plângerii cu retinerea cauzei spre judecare, dispozitiile privind judecata în prima instanta si caile de atac se aplica în mod corespunzator si, prin urmare, nu este restrâns în niciun fel dreptul partii de a se adresa instantei, de a formula aparari si de a se prevala de toate garantiile ce caracterizeaza un proces echitabil. Mai mult, dupa pronuntarea unei hotarâri de catre instanta de fond, se pot exercita caile de atac prevazute de lege, partea având posibilitatea sa îsi exercite neîngradita dreptul de acces liber la justitie.

De asemenea, având în vedere solutiile pronuntate de judecator în temeiul art. 278^1 alin. 8 lit. a) si b) din Codul de procedura penala, Curtea a retinut ca prevederile art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedura penala nu aduc nicio atingere accesului liber la justitie, dreptului la un proces echitabil si dreptului la aparare, întrucât, potrivit art. 129 din Constitutie, "Împotriva hotarârilor judecatoresti, partile interesate si Ministerul Public pot exercita caile de atac, în conditiile legii". Prin urmare, constituie atributul exclusiv al legiuitorului reglementarea cailor de atac împotriva hotarârii prin care judecatorul solutioneaza plângerea împotriva rezolutiilor sau a ordonantelor procurorului de netrimitere în judecata. Eliminarea cailor de atac în aceasta materie este justificata de caracterul special al procedurii instituite de prevederile art. 278^1 din Codul de procedura penala, legiuitorul urmarind sa asigure celeritatea procedurii si obtinerea în mod rapid a unei hotarâri definitive prin care sa fie exercitat controlul judiciar cu privire la solutia procurorului.

Dispozitiile art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedura penala nu aduc atingere accesului liber la justitie si dreptului la un proces echitabil, consacrate de art. 21 din Constitutie si art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, întrucât nu înlatura posibilitatea de a beneficia de drepturile si garantiile procesuale instituite prin lege, în cadrul unui proces public, judecat de catre o instanta independenta, impartiala si stabilita prin lege, într-un termen rezonabil. Nicio prevedere a Legii fundamentale si a Conventiei nu reglementeaza dreptul la exercitarea cailor de atac în orice cauza. Astfel, asa cum s-a aratat mai sus, art. 129 din Constitutie stipuleaza ca partile interesate si Ministerul Public pot exercita caile de atac numai în conditiile legii.

Totodata, tinând seama de natura cauzelor reglementate prin dispozitiile de lege atacate, în care nu se judeca infractiunea care a format obiectul cercetarii ori urmaririi penale, ci rezolutia sau ordonanta de netrimitere în judecata emisa de procuror, prevederile art. 2 privind dreptul la doua grade de jurisdictie în materie penala din Protocolul nr. 7 la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale nu sunt aplicabile în speta.

Nu sunt aplicabile în cauza nici dispozitiile constitutionale ale art. 44 referitor la dreptul de proprietate privata si ale art. 148 alin. (2) si (4) privind prioritatea reglementarilor comunitare cu caracter obligatoriu fata de dispozitiile contrare din legile interne.

În ceea ce priveste pretinsa încalcare, prin dispozitiile de lege ce fac obiectul exceptiei, a art. 53 din Constitutie, aceasta nu poate fi retinuta, prevederile constitutionale invocate fiind aplicabile numai în ipoteza în care exista o restrângere a exercitarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, restrângere care nu s-a constatat.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine schimbarea acestei jurisprudente, solutia de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate pronuntata de Curte prin deciziile mai sus mentionate, precum si considerentele care au fundamentat-o îsi pastreaza valabilitatea si în prezenta cauza.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Victor Furtuna si Aurica Furtuna în Dosarul nr. 2.860/1.748/2011 (482/2012) al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia I penala, de Elena Magda Demele în Dosarul nr. 2/45/2012 al Curtii de Apel Iasi - Sectia penala si pentru cauze cu minori, de Asociatia Pro Brasov în Dosarul nr. 1.038/310/2012 al Curtii de Apel Ploiesti - Sectia penala si pentru cauze cu minori si de familie si de Tiberiu Puscas, Nicodim Puscas, Domitian Pintea si Ioan Santa în Dosarul nr. 930/309/2012 al Judecatoriei Simleu Silvaniei.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 22 noiembrie 2012.

 
PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Afrodita Laura Tutunaru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf