Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 976 din 22 noiembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 104/2002 privind comercializarea marfurilor in regim duty-free

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Daniela Ramona Maritiu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 104/2002 privind comercializarea marfurilor în regim duty-free, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Heinrig Impex" - S.R.L. - Filiala Bucuresti în Dosarul nr. 9.720/2/2011 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal. Exceptia formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 798D/2012.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiata, a exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 31 ianuarie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 9.720/2/2011, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 104/2002 privind comercializarea marfurilor în regim duty-free, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Heinrig Impex" - S.R.L. - Filiala Bucuresti într-o cauza având ca obiect anulare act.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine ca prin stabilirea unei taxe anuale în cuantum de 100.000 euro pentru fiecare magazin duty-free în parte se restrânge si se limiteaza accesul liber al persoanei la o activitate economica. De asemenea, sunt afectate si dispozitiile art. 53 din Constitutie, având în vedere faptul ca restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati poate fi dispusa numai în masura în care este necesara într-o societate democratica, iar masura trebuie sa fie proportionala cu situatia care a determinat-o, sa fie aplicata în mod nediscriminatoriu si fara a aduce atingere existentei dreptului sau libertatii.

În continuare, arata ca o astfel de taxa de functionare nu este prevazuta decât pentru magazinele în regim duty-free, nu si pentru alte magazine de pe teritoriul României.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul arata ca prevederile art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 104/2002 nu instituie un tratament discriminatoriu, norma fiind aplicabila tuturor magazinelor duty-free. În ceea ce priveste eventuala încalcare a obligatiei statului de a asigura libertatea economica, arata ca reglementarea criticata este de natura a asigura realizarea veniturilor bugetare ale statului, cu consecinta protejarii unui interes general. Prevederile art. 53 din Constitutie nu sunt încalcate, în situatia de fata nefiind vorba despre restrângerea unor drepturi sau libertati. Stabilirea unei taxe datorate de catre operatorii economici constituie o materializare a obligatiei stabilite în cuprinsul art. 56 din Constitutie, conform caruia "cetatenii au obligatia sa contribuie, prin impozite si prin taxe, la cheltuielile publice".

Avocatul Poporului arata ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata. Astfel cum sunt formulate, prevederile legale criticate nu contravin principiului egalitatii în drepturi atât timp cât se aplica uniform pentru toti cei carora li se adreseaza, fara privilegii si fara discriminari, si nici nu restrâng exercitiul unor drepturi sau al unor libertati fundamentale. De asemenea, dispozitiile criticate nu vin în contradictie sub niciun aspect cu normele constitutionale care garanteaza exercitarea liberei initiative si accesul persoanei la o activitate economica "în conditiile legii" si nici regulii fundamentale potrivit careia economia României este o economie de piata, bazata pe libera initiativa si concurenta, statul având obligatia de a asigura libertatea comertului, protectia concurentei loiale, precum si crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie. Instituirea unor taxe pentru anumite activitati economice este apanajul fiecarui stat, care, cu respectarea principiului asigurarii asezarii juste a sarcinilor fiscale, prevazut de art. 56 din Legea fundamentala, are dreptul si obligatia de a stabili contributiile cetatenilor, prin impozite si taxe, la cheltuielile publice.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 104/2002 privind comercializarea marfurilor în regim duty-free, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 11 septembrie 2002, cu urmatorul cuprins: "Pentru fiecare an de functionare a magazinelor duty-free se datoreaza o taxa anuala de 100.000 euro pentru fiecare magazin. Aceeasi taxa se datoreaza si în cazul comercializarii marfurilor în valuta, în regim duty-free, prin magazinele diplomatice sau la bordul aeronavelor care efectueaza curse directe având ca destinatie un stat tert."

În sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii, autoarea exceptiei invoca prevederile constitutionale ale art. 16 referitor la egalitatea în drepturi, art. 20 referitor la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 41 referitor la munca si protectia sociala a muncii, art. 45 referitor la libertatea economica, art. 53 referitor la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati si art. 135 referitor la economia României. De asemenea, sunt invocate prevederile art. 18 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si prevederile art. 7, art. 23 si art. 29 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca, în jurisprudenta sa constanta, de exemplu Decizia nr. 513 din 8 mai 2008, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 26 iunie 2008, a statuat ca existenta unei obligatii exprese a fiecarui cetatean de a contribui prin impozite si taxe la cheltuielile publice, prevazuta la art. 56 alin. (1) din Constitutie, si a unei obligatii a statului de a proteja interesele nationale în activitatea financiara, conform art. 135 alin. (2) lit. b) din Constitutie, este justificata de necesitatea asigurarii certitudinii în constituirea ritmica a resurselor financiare ale statului. Astfel, este în afara de orice îndoiala ca încasarea impozitelor si taxelor constituie sursa principala de venituri a statului, fiind una dintre expresiile cele mai evidente ale apararii intereselor nationale pe plan financiar. Numai daca dispune de aceste resurse bugetare statul va fi în masura sa îsi îndeplineasca obligatiile sale fata de cetateni si operatorii economici, care au fost stabilite în art. 135 alin. (2) lit. a) si b) din Constitutie.

Totodata, Curtea constata ca este neîntemeiata critica de neconstitutionalitate privind încalcarea prevederilor art. 45 din Constitutie, deoarece, potrivit acestei norme constitutionale, este garantata exercitarea "în conditiile legii" a accesului liber al persoanelor la o activitate economica, iar textele de lege criticate impun asemenea cerinte legale. Accesul liber la o activitate economica nu exclude, ci, dimpotriva, implica stabilirea unor limite de exercitare a libertatii economice. Prin urmare, statul, în temeiul art. 135 din Legea fundamentala, are obligatia sa impuna reguli de disciplina economica, iar legiuitorul are competenta sa stabileasca sanctiunile corespunzatoare pentru nerespectarea acestora.

În legatura cu invocarea prevederilor constitutionale ale art. 16, Curtea retine ca principiul egalitatii în drepturi are în vedere dreptul cetatenilor de a fi egali în fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari. Prin Decizia nr. 35 din 2 aprilie 1996, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 11 aprilie 1996, sau Decizia nr. 891 din 10 iulie 2008, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 7 august 2008, Curtea Constitutionala a retinut ca "Principiul egalitatii cetatenilor se aplica si persoanelor juridice, în masura în care prin intermediul acestora cetatenii îsi exercita un drept constitutional [...]". Or, în cauza de fata, autoarea exceptiei invoca art. 16 din Constitutie prin prisma faptului ca taxa de functionare în cuantum de 100.000 euro este prevazuta doar pentru magazinele în regim duty-free, nu si pentru alte magazine de pe teritoriul României. Asa fiind, este evident ca dispozitiile art. 16 din Constitutie nu au incidenta în cauza, neurmarindu-se exercitarea de catre persoana fizica, prin intermediul persoanei juridice, a unui drept fundamental, ci apararea unor interese pur economice ale persoanei juridice.

Prin urmare, Curtea nu poate retine pretinsa încalcare a prevederilor art. 53 din Constitutie, deoarece, astfel cum s-a aratat mai sus, nu a constatat restrângerea exercitiului vreunui drept sau al vreunei libertati fundamentale si, prin urmare, norma constitutionala invocata nu are aplicabilitate în cauza.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 104/2002 privind comercializarea marfurilor în regim duty-free, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Heinrig Impex" - S.R.L. - Filiala Bucuresti în Dosarul nr. 9.720/2/2011 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 22 noiembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Daniela Ramona Maritiu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf