Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 961 din 20 noiembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe mp care se aplica pentru inchirierea locuintelor si terenului aferent acestora, aflate in domeniul public si privat al statului, administrate de Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Irina Loredana Gulie - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe mp care se aplica pentru închirierea locuintelor si terenului aferent acestora, aflate în domeniul public si privat al statului, administrate de Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", exceptie invocata de Mioara Roman si Maria Catinca Zilany în Dosarul nr. 4.986/299/2009 al Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 966D/2012.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicita respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibila, si în subsidiar, ca neîntemeiata, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în aceasta materie.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 20 aprilie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 4.986/299/2009, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe mp care se aplica pentru închirierea locuintelor si terenului aferent acestora, aflate în domeniul public si privat al statului, administrate de Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", exceptie invocata de Mioara Roman si Maria Catinca Zilany într-o cauza având ca obiect solutionarea unei actiuni privind obligarea la plata chiriei restante aferente unui imobil cu destinatia de locuinta.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarele acesteia nu arata în ce consta pretinsa contrarietate între textul de lege criticat si dispozitiile constitutionale invocate.

Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata. În acest sens, arata ca legiuitorul a avut în vedere considerente de protectie a chiriasilor cu venituri mici si care ocupa locuinte a caror suprafata utila se încadreaza în suprafetele minimale prevazute de Legea locuintei nr. 114/1996 republicata, aceasta reprezentând o situatie obiectiva ce a determinat instituirea unui tratament juridic diferit.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate invocate.

Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Avocatul Poporului arata ca prevederile legale criticate sunt constitutionale, invocând în acest sens Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.160 din 17 septembrie 2009.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl reprezinta prevederile art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe mp care se aplica pentru închirierea locuintelor si terenului aferent acestora, aflate în domeniul public si privat al statului, administrate de Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 15 februarie 2008, introduse prin dispozitiile art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/2008 privind completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe mp care se aplica pentru închirierea locuintelor si terenului aferent acestora, aflate în domeniul public si privat al statului, administrate de Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 23 aprilie 2008.

Textul de lege criticat are urmatorul cuprins: "(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica sub conditia ca suprafata utila a locuintei pe care o ocupa chiriasii respectivi sa nu depaseasca suprafetele minimale stabilite la pct. B din anexa nr. 1 la Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

Prevederile art. 6 alin. (1) si (2) din acelasi act normativ, la care face referire textul de lege criticat, au urmatorul cuprins:

"(1) Prin exceptie de la prevederile art. 1, chiriasilor care ocupa imobile cu destinatie de locuinta în baza unor contracte de închiriere prelungite prin efectul Legii nr. 17/1994 pentru prelungirea sau reînnoirea contractelor de închiriere privind unele suprafete locative, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 241/2001, cu modificarile ulterioare, si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2004 privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere, aprobata prin Legea nr. 219/2004, li se va percepe chiria stabilita si actualizata potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 241/2001, cu modificarile ulterioare.

(2) Chiriasilor, altii decât cei prevazuti la alin. (1), care realizeaza un venit mediu net lunar pe membru de familie care nu depaseste salariul mediu net lunar pe economie, respectiv situat între salariul mediu net lunar pe economie si dublul acestuia, li se va percepe chiria calculata în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) teza întâi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 241/2001, cu modificarile ulterioare. Prevederile art. 31 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 241/2001, cu modificarile ulterioare, se aplica în mod corespunzator."

Autoarele exceptiei de neconstitutionalitate invoca încalcarea dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 16 - Egalitatea în drepturi.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata urmatoarele:

Autoarele exceptiei sustin ca prevederile legale criticate, care exclud de la beneficiul platii unei chirii stabilite si actualizate potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 241/2001, cu modificarile ulterioare, pe acei chiriasi care ocupa imobile cu destinatia de locuinta a caror suprafata utila este mai mare decât suprafetele minimale stabilite la pct. B din anexa nr. 1 la Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, încalca principiul constitutional al egalitatii în drepturi, indicând în mod generic prevederile art. 16 din Constitutie si fara a arata în ce consta pretinsa contrarietate între textul de lege criticat si dispozitiile constitutionale invocate.

Astfel, în conditiile lipsei unei minime motivari a exceptiei de neconstitutionalitate si având în vedere ca instanta de contencios constitutional nu poate retine în mod rezonabil existenta unei critici de neconstitutionalitate, în raport cu prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, potrivit carora "Sesizarile trebuie facute în forma scrisa si motivate", exceptia urmeaza sa fie respinsa ca inadmisibila.

Curtea Constitutionala nu se poate substitui autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, în ceea ce priveste formularea unei critici de neconstitutionalitate, întrucât acest fapt ar avea semnificatia exercitarii unui control de constitutionalitate din oficiu, ceea ce este inadmisibil, fiind contrar dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie si ale art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe mp care se aplica pentru închirierea locuintelor si terenului aferent acestora, aflate în domeniul public si privat al statului, administrate de Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", exceptie invocata de Mioara Roman si Maria Catinca Zilany în Dosarul nr. 4.986/299/2009 al Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 20 noiembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Irina Loredana Gulie
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf