Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 960 din 20 noiembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 658 din Codul civil

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Irina Loredana Gulie - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 658 din Codul civil, exceptie invocata din oficiu de Judecatoria Satu Mare - Sectia civila în Dosarul nr. 8.775/296/2011 al aceleiasi instante si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 945D/2012.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicita respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibila, având în vedere ca textul de lege criticat a fost modificat de catre legiuitor, în sensul Deciziei Curtii Constitutionale nr. 1.514 din 15 noiembrie 2011, înainte de sesizarea Curtii Constitutionale cu prezenta exceptie de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 30 aprilie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 8.775/296/2011, Judecatoria Satu Mare - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 658 din Codul civil, exceptie invocata de instanta de judecata, din oficiu, într-o cauza având ca obiect solutionarea unei actiuni de partaj judiciar, formulate în temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) - (7) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, prin care reclamanta Elena Goga solicita instantei de judecata sa constate încetarea destinatiei de folosinta comuna pentru partile comune ale unui imobil - cladire cu mai multe apartamente.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arata ca, prin Decizia nr. 1.514 din 15 noiembrie 2011, Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 45 alin. (3) - (6) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, prevederi ce au un continut identic cu cele cuprinse în art. 658 din Codul civil, astfel cum s-a retinut si în decizia mentionata, care însa nu au fost declarate neconstitutionale, Curtea pronuntându-se în limitele sesizarii.

Astfel, instanta de judecata apreciaza ca art. 658 din Codul civil contravine dreptului constitutional de proprietate privata. Arata ca, potrivit art. 651 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cota-parte din dreptul de proprietate asupra partilor comune din cladirile cu mai multe etaje sau apartamente are caracter accesoriu în raport cu dreptul de proprietate asupra spatiului din cladire care constituie bunul principal; înstrainarea sau ipotecarea cotei-parti nu se va putea face decât odata cu dreptul asupra spatiului care constituie bunul principal.

În acest context, regimul derogatoriu instituit prin textul de lege criticat, în sensul posibilitatii încetarii destinatiei de folosinta comuna pentru partile comune din cladirile cu mai multe etaje sau apartamente, cu votul a doua treimi din numarul coproprietarilor, echivaleaza, practic, cu o expropriere pentru o cauza de utilitate publica, utilitate care nu îndeplineste conditia interesului public, în ceea ce priveste coproprietarii care nu au consimtit la încetarea destinatiei de folosinta comuna pentru partile comune din cladirile cu mai multe etaje sau apartamente.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate invocate.

Avocatul Poporului arata ca prevederile legale criticate au fost substantial modificate prin Legea nr. 60/2012, astfel încât, în prezent, solutia legislativa este substantial diferita de cea anterioara, fiind incidente prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, potrivit carora Curtea decide asupra exceptiilor privind neconstitutionalitatea unei legi sau a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonanta în vigoare. În ceea ce priveste sintagma "în vigoare", revine Curtii Constitutionale competenta exclusiva de a se pronunta asupra modului de interpretare a efectelor juridice pe care le produc textele legale criticate la data raportului juridic dedus judecatii sau a invocarii exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl reprezinta prevederile art. 658 - Încetarea destinatiei folosintei comune din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011, potrivit carora: "(1) Încetarea destinatiei de folosinta comuna pentru partile comune din cladirile cu mai multe etaje sau apartamente se poate hotarî motivat cu o majoritate de doua treimi din numarul coproprietarilor.

(2) În acest caz, devin aplicabile dispozitiile privitoare la coproprietatea obisnuita si temporara. Cu toate acestea, înstrainarea sau ipotecarea se poate realiza daca exista o majoritate de doua treimi din numarul coproprietarilor.

(3) În cazurile prevazute la alin. (1) si (2), coproprietarii care nu au votat ori, dupa caz, s-au opus la înstrainare sau ipotecare au dreptul la o despagubire justa stabilita pe cale conventionala ori, în caz de neîntelegere, pe cale judecatoreasca.

(4) Constatarea încetarii destinatiei de folosinta comuna pentru aceste parti se face prin hotarâre a adunarii generale a asociatiei de proprietari adoptata cu o majoritate de doua treimi din numarul coproprietarilor.

(5) Imobilul, respectiv partea din imobil care rezulta din încetarea destinatiei folosintei comune se înscrie în mod corespunzator în cartea funciara pe baza documentatiei cadastrale întocmite în acest scop."

Potrivit motivarii exceptiei invocate din oficiu de catre instanta de judecata, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 44 alin. (1) - (3) referitoare la garantarea si ocrotirea dreptului de proprietate privata si a proprietatii private si, respectiv, la expropriere, precum si în art. 53 - Restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata urmatoarele:

Prin Decizia nr. 1.514 din 15 noiembrie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 12 ianuarie 2012, Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 45 alin. (3) - (6) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, care instituiau o exceptie de la regula caracterului accesoriu al dreptului de proprietate comuna fortata si perpetua asupra partilor comune ale unui imobil, în raport cu dreptul de proprietate exclusiva care poarta asupra acestuia sau a unei parti determinate din acesta, reglementând posibilitatea constatarii încetarii destinatiei de folosinta comuna a partilor comune din cladirile cu mai multe etaje sau apartamente, printr-o hotarâre a adunarii generale a asociatiei de proprietari, adoptata cu votul a doua treimi din numarul coproprietarilor.

Prin decizia mentionata, Curtea a constatat ca prevederile art. 45 alin. (3) - (6) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 sunt neconstitutionale, fiind în contradictie cu dispozitiile art. 44 din Constitutie, statuându-se ca regimul juridic al bunurilor coproprietate fortata nu poate fi schimbat decât cu consimtamântul tuturor proprietarilor din cladire, astfel încât înstrainarea coproprietatii fortate cu votul majoritatii de 2/3 dintre proprietari echivaleaza practic cu o vânzare a bunului altuia, fara a exista consimtamântul proprietarilor care nu au votat sau au votat împotriva.

Curtea s-a pronuntat în limitele sesizarii sale în ceea ce priveste obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, însa a observat, prin decizia mentionata, ca prevederile art. 658 din noul Cod civil, criticat în prezenta cauza, au un continut identic cu cel al dispozitiilor constatate ca fiind neconstitutionale.

Subsecvent pronuntarii Deciziei nr. 1.514 din 15 noiembrie 2011, legiuitorul a intervenit si a modificat prevederile art. 658 din Codul civil în sensul celor constatate prin decizia mentionata.

Astfel, prin dispozitiile art. VII din Legea nr. 60/2012 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 17 aprilie 2012, legiuitorul a mentinut posibilitatea încetarii destinatiei de folosinta comuna pentru partile comune din cladirile cu mai multe etaje sau apartamente, însa conditionat de existenta acordului tuturor coproprietarilor.

În prezenta cauza, Curtea observa ca instanta de judecata a sesizat Curtea Constitutionala printr-o încheiere pronuntata la data de 30 aprilie 2012, data la care solutia legislativa criticata nu mai era în vigoare, fiind modificata prin Legea nr. 60/2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 17 aprilie 2012.

Având în vedere aceste aspecte, Curtea constata ca textul de lege criticat, în redactarea pe care acesta o avea înainte de modificarea prin Legea nr. 60/2012, a încetat sa îsi mai produca efectele juridice în cauza dedusa judecatii instantei învestite cu solutionarea fondului cauzei, la data sesizarii Curtii Constitutionale, în cauza fiind aplicabile noile dispozitii ale art. 658 din Codul civil, modificate în sensul celor constatate de Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 1.514 din 15 noiembrie 2011.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 658 din Codul civil, exceptie invocata din oficiu de Judecatoria Satu Mare - Sectia civila, în Dosarul nr. 8.775/296/2011 al aceleiasi instante.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 20 noiembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Irina Loredana Gulie
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf