Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 957 din 20 noiembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. (1) si (2) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare, precum si a prevederilor anexei nr. 3.35, cu referire la imobilul din Baneasa - Bucuresti, parcela 696

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Irina Loredana Gulie - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 20 din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare, precum si a prevederilor anexei nr. 3.35, cu referire la imobilul din Baneasa - Bucuresti, parcela 696, exceptie invocata de Petru Bleanca în Dosarul nr. 13.954/299/2007/a1 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civila si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 902D/2012.

La apelul nominal lipsesc partile, procedura de citare fiind legal îndeplinita.

Magistratul-asistent refera asupra faptului ca autorul exceptiei si partea Subcomisia de aplicare a Legilor fondului funciar de pe lânga Consiliul Local al Sectorului 1 Bucuresti au depus la dosar note scrise prin care solicita admiterea exceptiei de neconstitutionalitate.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicita respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata. În acest sens, arata ca, în ceea ce priveste raportarea criticii de neconstitutionalitate la dispozitiile art. 44 din Legea fundamentala, referitor la dreptul de proprietate privata, este în competenta instantei de judecata sa stabileasca validitatea unui titlu de proprietate. În ceea ce priveste invocarea dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 79 alin. (1) privind atributiile Consiliului Legislativ, arata ca avizarea amendamentelor aduse unui proiect de lege nu este obligatorie.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Decizia civila nr. 116R din 23 ianuarie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 13.954/299/2007/a1, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 20 din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare, precum si a prevederilor anexei nr. 3.35, cu referire la imobilul din Baneasa - Bucuresti, parcela 696, exceptie invocata de Petru Bleanca într-o cauza având ca obiect solutionarea unei cereri privind constatarea nulitatii absolute a unui titlu de proprietate asupra unui imobil-teren.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, se arata ca asupra imobilului-teren situat în Baneasa - Bucuresti, parcela 696, categoria de folosinta livada, în suprafata de 2,8600 ha, a fost reconstituit un drept de proprietate privata, potrivit Titlului de proprietate nr. 100.401/22.12.2006, emis de Comisia municipiului Bucuresti pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor. În aceste conditii, includerea acestui imobil în anexa nr. 3.35, parte integranta din Legea nr. 72/2011, referitoare la datele de identificare a suprafetelor minime de teren, din domeniul public al statului, aflate în administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura Baneasa, contravine principiilor constitutionale referitoare la garantarea si ocrotirea dreptului de proprietate, a proprietatii private, la expropriere si la inviolabilitatea proprietatii private.

În opinia autorului exceptiei, aceste principii constitutionale constituie garantii ale dreptului de proprietate care nu pot fi eludate de catre legiuitor, în caz contrar fiind încalcate dispozitiile constitutionale cuprinse în art. 1 alin. (3) referitor la statul de drept si în art. 1 alin. (5) privind respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor. Invoca deciziile Curtii Constitutionale nr. 234 din 20 decembrie 1999 si nr. 923 din 23 iunie 2009, prin care s-a statuat ca imobilele prevazute la pozitiile 11, respectiv 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinând minoritatilor nationale din România constituie proprietatea privata (...) si beneficiaza de protectia acesteia, instituita prin art. 41 alin. (1) si (2) [devenit art. 44 alin. (1) si (2) din Constitutia revizuita în 2003], precum si prin art. 135 alin. (6) din Constitutie [devenit art. 136 alin. (5) din Constitutie]. De aceea, Guvernul nu poate sa dispuna prin ordonanta de urgenta de acest bun care nu se mai afla în proprietatea statului. În acelasi sens, invoca si hotarârile Curtii Europene a Drepturilor Omului din 21 februarie 1986 si din 23 septembrie 1982, pronuntate în cauzele James si altii împotriva Marii Britanii si, respectiv, Sporrong si Lonnroth împotriva Suediei.

De asemenea, în opinia autorului exceptiei, sunt încalcate si dispozitiile art. 79 alin. (1) din Constitutie referitor la competentele Consiliului Legislativ, deoarece nu a fost solicitat avizul Consiliului Legislativ pentru amendamentele adoptate cu ocazia adoptarii Legii nr. 72/2011, atât de Senat, ca prima Camera sesizata, cât si de Camera Deputatilor, în calitate de Camera decizionala, care erau substantial diferite de proiectul de lege avizat de acest organ consultativ. În acest sens s-a pronuntat Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 710 din 6 mai 2009, prin care s-a statuat ca, în situatia în care o propunere legislativa este diferita de proiectul de lege adoptat de Parlament, în aceasta situatie trebuie solicitat un nou aviz al Consiliului Legislativ.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civila considera ca exceptia de neconstitutionalitate este întemeiata. Astfel, se arata ca, anterior adoptarii Legii nr. 72/2011, pentru terenul situat în Baneasa - Bucuresti, tarlaua 696, categoria de folosinta livada, în suprafata de 2,8600 ha, mentionat în anexa nr. 3.35 din Legea nr. 72/2011, a fost emis titlul de proprietate nr. 100.401/22.12.2006, în temeiul Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997. Prin urmare, terenul în cauza nu se afla în proprietatea statului la data intrarii în vigoare a actului normativ criticat, ci se afla în proprietatea unei persoane fizice, beneficiind de protectia constitutionala a proprietatii private, în conformitate cu art. 44 alin. (1), (2) si (3) si art. 136 alin. (5) din Legea fundamentala.

În ceea ce priveste invocarea încalcarii dispozitiilor art. 79 alin. (1) din Constitutie, se apreciaza ca aceste sustineri nu sunt întemeiate, deoarece avizarea de catre Consiliul Legislativ a amendamentelor depuse la Senat si la Camera Deputatilor nu este reglementata prin aceste dispozitii constitutionale, astfel încât lipsa unui asemenea aviz nu poate afecta constitutionalitatea actului normativ adoptat în aceste conditii.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate invocate.

Avocatul Poporului apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este întemeiata în parte, deoarece includerea terenului situat în Baneasa - Bucuresti, tarlaua 696, categoria de folosinta livada, în anexa nr. 3.35 din Legea nr. 72/2011, aduce atingere dreptului de proprietate privata. Astfel, la data adoptarii actului normativ criticat, terenul mentionat în anexa nr. 3.35 nu apartinea statului, ci se afla în proprietatea privata a unei persoane fizice, careia i-a fost reconstituit dreptul de proprietate privata, fiind emis un titlu de proprietate în temeiul Legii nr. 1/2000, situatie în care legiuitorul nu mai putea dispune de acest bun, fara încalcarea dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 44 alin. (3) si referitoare la expropriere. Se mai apreciaza ca normele legale supuse controlului de constitutionalitate sunt imprecise, deoarece nu rezulta cu claritate care sunt terenurile exceptate de la includerea în domeniul public al statului, ceea ce contravine dispozitiilor art. 1 alin. (5) din Legea fundamentala, dat fiind faptul ca legiuitorul trebuie sa asigure calitatea legislatiei de a fi accesibila si previzibila, adica enuntata cu suficienta precizie pentru a-i permite persoanei sa-si adapteze comportamentul. Invoca Hotarârea Curtii Europene a Drepturilor Omului din 3 februarie 2005, pronuntata în Cauza Partidul Comunistilor (Nepeceristi) si Ungureanu împotriva României. Considera ca sunt încalcate dispozitiile art. 1 alin. (5) din Constitutie, care consacra principiul securitatii raporturilor juridice, în conditiile în care terenurile retrocedate nu pot face obiectul Legii nr. 72/2011 si ar fi trebuit exceptate de la aplicarea acesteia.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulat, îl reprezinta prevederile art. I pct. 20 din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare, precum si a prevederilor anexei nr. 3.35, care face parte integranta din aceasta lege, cu referire la imobilul din Baneasa - Bucuresti, parcela 696, categoria de folosinta - livada, în suprafata de 2,8600 ha.

Legea nr. 72/2011 a fost publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 din 7 iunie 2011, iar anexa nr. 3.35 a fost publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 bis din 7 iunie 2011.

În temeiul art. 62 teza întâi din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, Curtea urmeaza sa retina ca obiect al exceptiei de neconstitutionalitate prevederile art. 31 alin. (1) si (2) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora: "(1) Institutele nationale, institutele, centrele si statiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, institutiile de învatamânt agricol si silvic, unitatile de cercetare-dezvoltare aflate în structura unor regii din domeniul agricol administreaza bunuri din domeniul public, identificate prin hotarâre a Guvernului de reorganizare a unitatilor de cercetare-dezvoltare, bunuri din domeniul privat al statului, precum si bunuri proprii dobândite în conditiile legii, fiind destinate exclusiv activitatii de cercetare-dezvoltare-inovare si multiplicarii materialului biologic vegetal si animal.

(2) Suprafetele de teren cu destinatie agricola prevazute în anexele la prezenta lege sunt bunuri apartinând domeniului public al statului, indispensabile cercetarii-dezvoltarii si multiplicarii materialului biologic, cu exceptia terenurilor retrocedate potrivit legii, iar constructiile detinute de unitatile de cercetare-dezvoltare sunt bunuri apartinând domeniului public sau privat al statului si bunuri proprii, dupa caz, si se dau în administrarea institutiilor si unitatilor de cercetare-dezvoltare de drept public care le detin în prezent si care au ca obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea în agricultura, pe toata durata existentei unitatilor, cu conditia pastrarii obiectului de activitate."

Între imobilele prevazute la anexa nr. 3.35 - Datele de identificare a suprafetelor minime de teren, din domeniul public al statului, aflate în administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura Baneasa, indispensabile activitatii de cercetare-dezvoltare-inovare si multiplicarii materialului biologic, se afla terenul la care face referire autorul exceptiei de neconstitutionalitate, cu urmatoarele mentiuni: locul unde este situat terenul - Baneasa - Bucuresti, parcela - 696, categoria de folosinta - livada, suprafata - 2,8600 ha.

În opinia autorului exceptiei, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 1 alin. (3) referitor la statul de drept, art. 1 alin. (5) privind respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor, art. 11 alin. (2) privind dreptul international si dreptul intern, art. 20 - Tratatele internationale privind drepturile omului, art. 44 alin. (1) teza întâi, alin. (2) teza întâi si alin. (3) referitor la garantarea si ocrotirea dreptului de proprietate si a proprietatii private si la expropriere, art. 79 alin. (1) privind atributiile Consiliului Legislativ si în art. 136 alin. (5) privind inviolabilitatea proprietatii private.

De asemenea, sunt invocate dispozitiile art. 1 paragraful 1 din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, art. 17 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului si art. 17 alin. (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene referitor la dreptul de proprietate.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata urmatoarele:

Potrivit celor retinute de instanta de judecata în cuprinsul actului de sesizare a Curtii Constitutionale, autorului exceptiei de neconstitutionalitate i-a fost reconstituit, prin hotarâre a comisiei locale de fond funciar, dreptul de proprietate asupra unui teren agricol care s-a aflat în proprietatea publica a statului, teren ce era concesionat Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura Baneasa, în scopul realizarii obiectivelor cercetarii.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost invocata în cadrul solutionarii recursului împotriva Sentintei civile nr. 5.117 din 16 martie 2011, prin care Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a constatat nulitatea absoluta a titlului de proprietate apartinând autorului exceptiei, cu privire la terenul respectiv, situat în Baneasa - Bucuresti, parcela 696, categoria de folosinta - livada, în suprafata de 2,8600 ha.

Asadar, Curtea observa ca, pe fondul cauzei, este contestat chiar dreptul de proprietate al autorului exceptiei de neconstitutionalitate, iar prima instanta s-a pronuntat deja în sensul anularii titlului de proprietate emis de Comisia municipiului Bucuresti pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.

Astfel, din moment ce în speta este criticata însasi validitatea actului juridic care consfinteste dreptul de proprietate pretins a fi încalcat, Curtea retine ca, numai dupa clarificarea situatiei juridice a terenului în cauza, mai precis, daca la data intrarii în vigoare a Legii nr. 72/2011, autorul exceptiei era titular legitim al dreptului de proprietate asupra terenului care figureaza în anexa la acest act normativ, se va putea pune în discutie constitutionalitatea unei asemenea masuri legislative.

Prin urmare, Curtea constata ca, în esenta, aspectele invocate de autorul exceptiei vizeaza probleme de interpretare si aplicare a reglementarii legale criticate, în litigiul dedus judecatii, fiind atributia instantei de judecata competente de a verifica validitatea titlului de proprietate asupra imobilului din Baneasa - Bucuresti, parcela 696, si de a dispune cu privire la legalitatea procedurii de trecere a terenurilor din proprietatea publica a statului în proprietatea persoanelor fizice îndreptatite la reconstituirea dreptului de proprietate, motiv pentru care, în temeiul art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, exceptia de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulata, este inadmisibila.

De altfel, prin Decizia nr. 345 din 10 aprilie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 1 iunie 2012, Curtea s-a mai pronuntat în legatura cu problema posibilitatii trecerii unor terenuri proprietate publica a statului catre persoane fizice îndreptatite la reconstituirea dreptului de proprietate, statuând ca revine instantelor judecatoresti sa dispuna cu privire la legalitatea unor astfel de proceduri.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. (1) si (2) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare, precum si a prevederilor anexei nr. 3.35, cu referire la imobilul din Baneasa - Bucuresti, parcela 696, exceptie invocata de Petru Bleanca în Dosarul nr. 13.954/299/2007/a1 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 20 noiembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Irina Loredana Gulie
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf