Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 952 din 13 noiembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 175/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Mihaela Ionescu - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 175/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Termo Service" - S.A., în calitate de reprezentant al Asociatiei de Proprietari Bloc 258B din Iasi, în Dosarul nr. 24.013/245/2011 al Judecatoriei Iasi - Sectia civila si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.346D/2012.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza este în stare de judecata.

Presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiata a exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

 

Prin Sentinta civila nr. 10.513 din 22 mai 2012, pronuntata în Dosarul nr. 24.013/245/2011, Judecatoria Iasi - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 175/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari. Exceptia a fost ridicata de Societatea Comerciala "Termo Service" - S.A., în calitate de reprezentant al Asociatiei de Proprietari Bloc 258B din Iasi, în solutionarea unei cauze civile având ca obiect obligatia de a face.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul sustine, în esenta, ca prevederile Legii nr. 175/2010 se aplica doar pentru debitele nascute ulterior intrarii ei în vigoare, respectiv ulterior datei de 23 iulie 2010, datoriile anterioare acestei date, pentru care au fost calculate penalitati de întârziere, urmând a fi suportate împreuna cu penalitatile aferente. Aceste consideratii sunt valabile atât în ipoteza litigiilor aflate în curs de desfasurare, cât si în privinta litigiilor noi, dar care au ca obiect datorii scadente anterior datei de 23 iulie 2010. Astfel, apreciaza ca Legea nr. 175/2010 nu poate avea consecinte juridice pentru perioada anterioara datei de 23 iulie 2010, pentru ca, în caz contrar, s-ar încalca principiul neretroactivitatii legii civile. Totodata, sustine ca prevederile art. II din Legea nr. 175/2010 sunt contrare dispozitiilor art. 16 alin. (2) din Constitutie, întrucât creeaza o situatie discriminatorie între cetatenii de buna-credinta, care si-au achitat cotele de penalizare anterior intrarii în vigoare a legii, si cei care beneficiaza de aceste prevederi. Doar una dintre categoriile invocate beneficiaza de dispozitiile discriminatorii pozitive oferite de legiuitorul român, ceea ce nu reprezinta o situatie de egalitate de tratament.

Judecatoria Iasi - Sectia civila apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata. În acest sens, arata ca scopul reglementarii criticate este acela de a asigura plata la termen a prestarilor de servicii comunitare de utilitate publica, de catre toti beneficiarii, problema fiind de interes general. Interventia legiuitorului este justificata nu doar de instituirea unor masuri de protectie sociala, ci si de faptul ca operatorii economici în discutie sunt regii autonome de stat, beneficiarii fiind stimulati sa achite cotele de întretinere curenta pentru serviciile prestate de catre furnizori.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului considera ca prevederile de lege criticate sunt constitutionale. În acest sens, arata ca acestea nu contin nicio dispozitie cu caracter retroactiv, fiind de imediata aplicare si dispunând numai pentru perioada ce urmeaza intrarii lor în vigoare. Totodata, apreciaza ca nu aduc atingere principiului egalitatii, întrucât nu instituie un tratament juridic diferit între persoanele care si-au achitat cotele de întretinere anterior intrarii în vigoare a Legii nr. 175/2010 si beneficiarii acestui act normativ. Scopul reglementarii este acela de a se asigura plata la termen a prestarilor de servicii comunitare de utilitate publica de catre toti beneficiarii, problema fiind de interes general.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. II din Legea nr. 175/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 20 iulie 2010, care au urmatorul continut:

"(1) Proprietarii care îsi achita integral cotele de contributie la cheltuielile asociatiilor de proprietari în termen de 12 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi vor fi scutiti de la plata penalitatilor generate de suma restanta cu titlu de baza. Prin cotele de contributie la cheltuielile asociatiilor de proprietari se întelege datoria cu titlu de baza fara suma rezultata din penalitati.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si chiriasilor care detin spatiu locativ în baza unui contract de închiriere cu autoritatile administratiei publice locale, centrale sau cu orice institutie a statului.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica familiilor al caror venit net minim lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, nu depaseste suma de 1.000 lei.

(4) Sumele cu titlu de penalitati datorate catre asociatiile de proprietari, anulate conform prezentei legi, vor fi anulate si din obligatiile contractuale existente între asociatiile de proprietari si societatea furnizoare de servicii."

În opinia autorului exceptiei, prevederile criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 15 alin. (2) referitoare la principiul neretroactivitatii legii si ale art. 16 alin. (2) potrivit carora "nimeni nu este mai presus de lege".

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca prevederile Legii nr. 175/2010, în ansamblul sau, cât si cele ale art. II din actul normativ criticat au mai facut obiect al controlului de constitutionalitate, pronuntându-se Decizia nr. 816 din 21 iunie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 9 septembrie 2011, si Decizia nr. 383 din 26 aprilie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 8 iunie 2011.

Prin aceste decizii, Curtea a retinut ca scopul reglementarii legale criticate este acela de a se asigura plata la termen a prestarilor de servicii comunitare de utilitate publica, de catre toti beneficiarii, problema fiind de interes general. Interventia legiuitorului în acest domeniu este justificata nu numai pentru instituirea de masuri de protectie sociala, dar si pentru faptul ca acesti operatori economici sunt regii autonome de stat. În aceste conditii, beneficiarii acestor scutiri sunt stimulati sa achite cotele de întretinere curenta pentru serviciile prestate de catre furnizori.

Totodata, Curtea a retinut ca prevederile criticate nu contravin principiului constitutional al neretroactivitatii legii, consacrat de art. 15 alin. (2) din Legea fundamentala, întrucât acestea sunt de imediata aplicare, dispunând numai pentru perioada ce urmeaza intrarii lor în vigoare. În jurisprudenta sa, Curtea Constitutionala a stabilit, de principiu, cu prilejul solutionarii unor exceptii de neconstitutionalitate având ca obiect alte prevederi de lege criticate pentru încalcarea dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Constitutie, ca "o lege nu este retroactiva atunci când modifica pentru viitor o stare de drept nascuta anterior si nici atunci când suprima producerea în viitor a efectelor unei situatii juridice constituite sub imperiul legii vechi, pentru ca în aceste cazuri legea noua nu face altceva decât sa refuze supravietuirea legii vechi si sa reglementeze modul de actiune în timpul urmator intrarii ei în vigoare, adica în domeniul ei propriu de aplicare" (Decizia nr. 330 din 27 noiembrie 2001, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 28 ianuarie 2002; în acelasi sens este si Decizia nr. 73 din 6 martie 2001, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 11 mai 2001).

Cât priveste sustinerile potrivit carora prevederile art. II din Legea nr. 175/2010 contravin egalitatii în drepturi a cetatenilor, cu motivarea ca acestea creeaza o situatie discriminatorie între cei care au achitat cotele de penalizare înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 175/2010 si aceia care beneficiaza de prevederile acestui din urma act normativ, Curtea constata ca nici acestea nu pot fi primite. Jurisprudenta Curtii Constitutionale a stabilit, în deplin acord cu aceea a Curtii Europene a Drepturilor Omului, ca principiul constitutional al egalitatii în drepturi presupune reglementarea si aplicarea unui tratament juridic similar unor subiecte de drept aflate în situatii juridice similare. Or, cele doua categorii de persoane invocate de catre autorul exceptiei nu se afla în situatii juridice similare, situatia fiecareia dintre acestea fiind guvernata de acte normative diferite. Împrejurari diferite care plaseaza diferite categorii de persoane în situatii obiectiv diferite justifica, iar uneori chiar impun instituirea unui tratament juridic diferit, fara ca prin aceasta sa se aduca atingere principiului egalitatii.

Egalitatea nu înseamna uniformitate, astfel încât pot fi instituite tratamente juridice distincte pentru anumite categorii de persoane sau grupuri daca exista o justificare obiectiva si rezonabila.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 175/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Termo Service" - S.A., în calitate de reprezentant al Asociatiei de Proprietari Bloc 258B din Iasi, în Dosarul nr. 24.013/245/2011 al Judecatoriei Iasi - Sectia civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 13 noiembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Mihaela Ionescu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf