Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 951 din 13 noiembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicata de Radu Marinel Ion în Dosarul nr. 5.363/303/2011 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civila si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.322D/2012.

La apelul nominal raspunde autorul exceptiei, prezent personal si asistat de dl. avocat Marius Damian-Buruiana din cadrul Baroului Bucuresti. Se constata lipsa celorlalte parti, procedura de citare fiind legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului partii prezente, care pune concluzii de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate, sustinând ca taxele judiciare reprezinta o bariera în calea accesului la justitie, în mod special, în cazul în care acestea au valori mari. Se mai arata ca accesul liber la justitie nu trebuie confundat cu dreptul de petitionare.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiata a exceptiei de neconstitutionalitate, facând trimitere la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materia taxelor de timbru si aratând ca nu au intervenit motive care sa justifice modificarea acesteia. Se mai subliniaza faptul ca, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civila, partile pot beneficia de reduceri si esalonari ale taxelor judiciare.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 25 mai 2012, pronuntata în Dosarul nr. 5.363/303/2011, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicata de Radu Marinel Ion într-o cauza având ca obiect constatarea nulitatii absolute partiale a unui contract de vânzare-cumparare a unui imobil.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esenta, ca prevederile Legii nr. 146/1997, prin instituirea unor taxe judiciare de timbru cu valori ridicate, restrâng sau fac imposibil accesul la justitie al persoanelor interesate de valorificarea drepturilor ce le apartin.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a civila opineaza ca dispozitiile criticate sunt constitutionale, aratând ca instituirea unor taxe de timbru nu încalca dreptul de acces la justitie, mai ales în conditiile existentei unui sistem de ajutor public judiciar functional.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului arata ca îsi mentine punctele de vedere retinute în deciziile Curtii Constitutionale nr. 341 din 10 aprilie 2012, nr. 339 din 17 martie 2009, nr. 1.319 din 2 decembrie 2008 si nr. 917 din 16 septembrie 2008.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, sustinerile partii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997.

Se sustine, în esenta, ca textele criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 21 privind accesul liber la justitie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca s-a mai pronuntat asupra constitutionalitatii prevederilor Legii nr. 146/1997, prin raportare la critici de neconstitutionalitate similare, cu titlu de exemplu retinând, în acest sens, Decizia nr. 341 din 10 aprilie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 20 iunie 2012, si Decizia nr. 45 din 24 ianuarie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 2 martie 2012, prin care a constatat, în esenta, ca accesul liber la justitie nu echivaleaza cu gratuitatea serviciului prestat de instantele judecatoresti, legiuitorul având deplina legitimitate constitutionala de a impune taxe judiciare de timbru fixe sau calculate la valoare în functie de obiectul litigiului.

Nicio dispozitie constitutionala nu interzice stabilirea taxelor de timbru în justitie, fiind justificat ca persoanele care se adreseaza autoritatilor judecatoresti sa contribuie la acoperirea cheltuielilor prilejuite de realizarea actului de justitie. Regula este cea a timbrarii actiunilor în justitie, exceptiile fiind posibile numai în masura în care sunt stabilite de legiuitor. Cheltuielile ocazionate de realizarea actului de justitie sunt cheltuieli publice, la a caror acoperire, potrivit art. 56 din Constitutie, cetatenii sunt obligati sa contribuie prin impozite si taxe, stabilite în conditiile legii.

Echivalentul taxelor judiciare de timbru este integrat în valoarea cheltuielilor stabilite de instanta de judecata prin hotarârea pe care o pronunta în cauza, plata acestora revenind partii care cade în pretentii. În acelasi sens este, de altfel, si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, în care s-a statuat ca o caracteristica a principiului liberului acces la justitie este aceea ca nu este un drept absolut (Hotarârea din 28 mai 1985, pronuntata în Cauza Ashingdane împotriva Regatului Unit al Marii Britanii, paragraful 57). Astfel, acest drept, care cere prin însasi natura sa o reglementare din partea statului, poate fi subiectul unor limitari, atât timp cât nu este atinsa însasi substanta sa.

De asemenea, Curtea a statuat ca, potrivit prevederilor art. 21 din Legea nr. 146/1997 si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civila, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, justitiabilii pot obtine scutiri, reduceri, amânari sau esalonari de la plata taxelor judiciare de timbru.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicata de Radu Marinel Ion în Dosarul nr. 5.363/303/2011 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 13 noiembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Cristina Teodora Pop
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf