Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 950 din 13 noiembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 50^2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50^2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civila, exceptie ridicata de Tudor Tufa în Dosarul nr. 539/303/2009 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civila si pentru cauze cu minori si de familie si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.280D/2012.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiata a exceptiei de neconstitutionalitate, aratând ca, potrivit Directivei Consiliului Uniunii Europene 2003/8/CE din 27 ianuarie 2003 de îmbunatatire a accesului la justitie în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime comune privind asistenta judiciara acordata în astfel de litigii, statele au o marja de apreciere în stabilirea unor praguri valorice cum este cel criticat de autorul exceptiei.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Decizia civila nr. 905 din 17 iunie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 539/303/2009, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civila si pentru cauze cu minori si de familie a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50^2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civila, exceptie ridicata de Tudor Tufa într-o cauza având ca obiect constatarea valabilitatii a doua contracte privind vânzarea-cumpararea unor imobile, încheiate sub semnatura privata.

 

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esenta, ca textele criticate vin în conflict cu Directiva Consiliului Uniunii Europene 2003/8/CE din 27 ianuarie 2003 de îmbunatatire a accesului la justitie în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime comune privind asistenta judiciara acordata în astfel de litigii, întrucât stabilesc un prag valoric dincolo de care beneficiarul ajutorului public judiciar în materie civila este obligat la restituirea sumelor primite cu acest titlu.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civila si pentru cauze cu minori si de familie opineaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata. Se arata ca nu exista o contradictie între textele criticate si Directiva Consiliului Uniunii Europene 2003/8/CE, întrucât, potrivit dispozitiilor art. 3 alin. (5) din actul european anterior referit, statele membre au libertatea de a dispune ca autoritatea competenta sa hotarasca ca beneficiarii asistentei judiciare sa ramburseze suma primita cu titlu de ajutor, în tot sau în parte, în cazul în care situatia lor financiara s-a ameliorat în mod substantial în urma solutionarii litigiului sau în cazul în care decizia de acordare a asistentei judiciare a fost luata pe baza unor informatii incorecte furnizate de catre acestia. Se sustine ca prin prevederile art. 50^2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 legiuitorul român a transpus directiva mentionata, stabilind un prag valoric egal cu de zece ori valoarea ajutorului public judiciar acordat, de la care beneficiarul este obligat la restituirea sumelor primite, luând în considerare aspectul profitabilitatii procesului prin raportare la cheltuielile statului pentru punerea în miscare a mecanismului judiciar si asigurarea folosului real al partii.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului arata ca prevederile art. 50^2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 nu contravin dispozitiilor constitutionale invocate de autorul exceptiei, neexistând o contradictie între acestea si prevederile Directivei Consiliului Uniunii Europene 2003/8/CE. Se sustine, totodata, ca autorul exceptiei îsi întemeiaza critica pe modalitatea de aplicare de catre instanta de judecata a textului analizat, aspect ce nu tine de competenta Curtii Constitutionale, ci trebuie sa fie supus controlului instantelor judecatoresti superioare celei care a judecat în prima instanta.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 50^2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civila, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, care au urmatorul cuprins: "În situatia în care, prin hotarâre judecatoreasca definitiva si irevocabila, beneficiarul ajutorului public dobândeste bunuri sau drepturi de creanta a caror valoare, respectiv cuantum, depaseste de 10 ori cuantumul ajutorului public acordat, acesta este obligat sa restituie ajutorul public. Procedura de restituire este cea prevazuta la cap. III din prezenta ordonanta de urgenta."

Se sustine, în esenta, ca textele criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 20 alin. (2) referitor la tratatele internationale privind drepturile omului, precum si ale art. 3 alin. (5) din Directiva Consiliului Uniunii Europene 2003/8/CE din 27 ianuarie 2003 de îmbunatatire a accesului la justitie în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime comune privind asistenta judiciara acordata în astfel de litigii, publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 26 din 31 ianuarie 2003. Având în vedere invocarea, în sustinerea exceptiei, a prevederilor Directivei 2003/8/CE din 27 ianuarie 2003, Curtea retine ca, în realitate, autorul exceptiei invoca o pretinsa încalcare a acesteia, prin raportare la prevederile art. 148 din Constitutie cu privire la integrarea în Uniunea Europeana, si nu la cele ale art. 20 alin. (2) din Constitutie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca, prin Decizia nr. 668 din 18 mai 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 8 iulie 2011, a observat ca folosirea unei norme de drept european în cadrul controlului de constitutionalitate ca norma interpusa celei de referinta implica, în temeiul art. 148 alin. (2) si (4) din Constitutia României, o conditionalitate cumulativa: pe de o parte, aceasta norma sa fie suficient de clara, precisa si neechivoca prin ea însasi sau întelesul acesteia sa fi fost stabilit în mod clar, precis si neechivoc de Curtea de Justitie a Uniunii Europene si, pe de alta parte, norma trebuie sa se circumscrie unui anumit nivel de relevanta constitutionala, astfel încât continutul sau normativ sa sustina posibila încalcare de catre legea nationala a Constitutiei - unica norma directa de referinta în cadrul controlului de constitutionalitate. Într-o atare ipoteza demersul Curtii Constitutionale este distinct de simpla aplicare si interpretare a legii, competenta ce apartine instantelor judecatoresti si autoritatilor administrative, sau de eventualele chestiuni ce tin de politica legislativa promovata de Parlament sau Guvern, dupa caz.

În acest sens, Curtea retine ca prevederile art. 50^2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civila nu reprezinta altceva decât transpunerea în legislatia nationala a prevederilor art. 3 alin. (5) din Directiva Consiliului Uniunii Europene 2003/8/CE din 27 ianuarie 2003, potrivit caruia statele membre pot dispune ca autoritatea competenta sa poata hotarî ca beneficiarii asistentei judiciare trebuie sa ramburseze aceasta asistenta, în tot sau în parte, în cazul în care situatia lor financiara s-a ameliorat în mod substantial sau în cazul în care decizia de acordare a asistentei judiciare a fost luata pe baza unor informatii incorecte furnizate de beneficiar. Astfel, Curtea constata ca directiva invocata nu îndeplineste cel de-al doilea criteriu stabilit prin decizia anterior referita, întrucât nu are relevanta constitutionala, neputându-se argumenta prin simpla invocare a directivei, o posibila încalcare de catre legea nationala a vreunei prevederi constitutionale. De altfel, autorul exceptiei nici nu mentioneaza dispozitiile constitutionale pretins încalcate, pentru ca, în cazul în care Curtea constata o nerespectare a normei interpuse - indicator în cadrul realizarii controlului de constitutionalitate - sa poata analiza conformitatea legii nationale în raport cu acestea. În aceste conditii, problema ridicata tine de interpretarea si aplicarea legii de catre instanta de judecata.

Curtea mai retine ca, prin Decizia nr. 137 din 25 februarie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 22 martie 2010, a statuat ca nu este de competenta sa sa analizeze conformitatea unei dispozitii de drept national cu norme de drept european prin prisma art. 148 din Constitutie. O atare competenta, si anume aceea de a stabili daca exista o contrarietate între legea nationala si dreptul european, apartine instantei de judecata, care, pentru a ajunge la o concluzie corecta si legala, din oficiu sau la cererea partii, poate formula o întrebare preliminara în sensul art. 267 din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene la Curtea de Justitie a Uniunii Europene. Curtea a retinut astfel ca, în situatia în care s-ar considera competenta sa se pronunte asupra conformitatii legislatiei nationale cu cea europeana, s-ar ajunge la un posibil conflict de jurisdictii între cele doua instante, ceea ce, la acest nivel, este inadmisibil.

Prin aceeasi decizie, Curtea a aratat totodata ca sarcina aplicarii cu prioritate a reglementarilor comunitare obligatorii în raport cu prevederile legislatiei nationale revine instantei de judecata si ca aceasta este o chestiune de aplicare a legii, si nu de constitutionalitate. De asemenea, Curtea a constatat ca, în raporturile dintre legislatia Uniunii Europene si cea nationala (cu exceptia Constitutiei), se poate vorbi numai despre prioritate de aplicare a celei dintâi fata de cealalta, chestiune ce intra în competenta instantelor judecatoresti. Mai mult, Curtea a retinut ca, în cazul în care s-ar accepta punctul de vedere contrar, în sensul ca instanta constitutionala poate stabili constitutionalitatea sau neconstitutionalitatea unui text de lege raportat la prevederile unui act european, ar încalca, în mod evident, competentele Curtii de Justitie a Uniunii Europene, din moment ce aceasta are competenta sa interpreteze tratatele (art. 267 din tratat). În consecinta, exceptia de neconstitutionalitate ridicata urmeaza sa fie respinsa ca inadmisibila.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 50^2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civila, exceptie ridicata de Tudor Tufa în Dosarul nr. 539/303/2009 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civila si pentru cauze cu minori si de familie.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 13 noiembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Cristina Teodora Pop
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf