Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 949 din 13 noiembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, exceptie ridicata de Gabriela Postelnicu în Dosarul nr. 55.721/3/2011 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.251D/2012.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca inadmisibila a exceptiei de neconstitutionalitate, aratând ca autorul exceptiei solicita, în realitate, completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, astfel încât aceasta sa permita intrarea în profesie cu scutire de examen si a executorilor judecatoresti care au îndeplinit aceasta functie timp de cel putin 10 ani.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 12 iunie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 55.721/3/2011, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, exceptie ridicata de Gabriela Postelnicu într-o cauza având ca obiect anularea deciziei administrative de respingere a unei cereri de admitere în profesia de avocat, fara examen, si obligarea Baroului Braila la primirea în profesie, cu scutire de examen, a reclamantei.

În motivarea exceptie de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine, în esenta, ca prevederile art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 51/1995 creeaza discriminare între judecatori, procurori, notari, consilieri juridici si jurisconsulti, pe de o parte, si executori judecatoresti, pe de alta parte, excluzând de la dreptul de primire în profesia de avocat, cu scutire de examen, pe cei din urma, si conferind aceasta facilitate celor dintâi, cu conditia sa fi detinut una dintre functiile enumerate cel putin 10 ani. Se arata ca profesiile la care textul criticat face referire presupun un grad de pregatire profesionala si o complexitate similare celor specifice executorilor judecatoresti si ca, de altfel, prin Legea nr. 188/2000 activitatea executorilor judecatoresti a fost reglementata ca facând parte din rândul activitatilor juridice. Pentru aceste motive, se sustine ca ar fi echitabil ca executorii judecatoresti sa se bucure de aceleasi oportunitati profesionale cu cele oferite de legiuitor celorlalte profesii juridice.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal opineaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, aratând ca normele criticate sunt caracterizate prin claritate si precizie juridica si nu contravin dispozitiilor constitutionale invocate de autorul exceptiei.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului arata ca prevederile art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 51/1995 nu contravin dispozitiilor constitutionale invocate de autoarea exceptiei si ca, în realitate, aceasta critica o omisiune legislativa, aspect ce nu apartine sferei controlului de constitutionalitate exercitat de Curtea Constitutionala, potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, ci tine de competenta exclusiva a legiuitorului.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, sustinerile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 6 martie 2001, care au urmatorul cuprins:

- Art. 16 alin. (2): "(2) La cerere, poate fi primit în profesie, cu scutire de examen:

[...]

b) cel care, anterior sau la data primirii în profesia de avocat, a îndeplinit functia de judecator, procuror, notar, consilier juridic sau jurisconsult timp de cel putin 10 ani.".

Se sustine, în esenta, ca textele criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata urmatoarele:

I. Prevederile art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 51/1995 au fost modificate prin art. I pct. 7 din Legea nr. 270/2010 privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 28 decembrie 2010, data ce succede celei de 29 noiembrie 2010, la care reclamanta a înregistrat cererea de admitere în profesie în cadrul Baroului Braila. Ulterior, Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat a fost republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 7 februarie 2011. Solutia legislativa criticata nu se mai regaseste în prezent în cuprinsul prevederilor Legii nr. 51/1995, ca urmare a modificarilor anterior aratate.

Însa, întrucât textele criticate produc efecte în cauza si dupa iesirea lor din vigoare, potrivit interpretarii date sintagmei "în vigoare" prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea Constitutionala urmeaza sa retina ca obiect al exceptiei de neconstitutionalitate dispozitiile art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 51/1995 în forma avuta anterior acestor modificari.

II. Curtea retine ca autoarea exceptiei critica, de fapt, o omisiune legislativa, fiind nemultumita de faptul ca textul criticat nu enumera functia de executor judecatoresc printre cele a caror exercitare timp de 10 ani confera dreptul de a accede la profesia de avocat cu scutire de examen. Or, potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, Curtea Constitutionala se pronunta asupra constitutionalitatii actelor cu privire la care a fost sesizata, fara a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, exceptie ridicata de Gabriela Postelnicu în Dosarul nr. 55.721/3/2011 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 13 noiembrie 2012.

 
PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Cristina Teodora Pop
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf