Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 946 din 13 noiembrie 2012

Asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, exceptie ridicata de Sindicatul Politistilor si Personalului Contractual din cadrul Inspectoratului de Politie Botosani în Dosarul nr. 10.371/40/2011 al Tribunalului Botosani - Sectia a II-a civila, contencios administrativ si fiscal si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.183D/2012.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Curtea dispune a se face apelul si în dosarele nr. 1.184 - 1.188D/2012 si nr. 1.226D/2012, având ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicata de Sindicatul Politistilor si Personalului Contractual din cadrul Inspectoratului de Politie Botosani în dosarele nr. 10.372/40/2011, nr. 10.374/40/2011, nr. 10.375/40/2011, nr. 10.377/40/2011, nr. 10.378/40/2011 si nr. 10.373/40/2011 ale Tribunalului Botosani - Sectia a II-a civila, contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexarii cauzelor.

Curtea, având în vedere identitatea de obiect al cauzelor, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea dosarelor nr. 1.184 - 1.188D/2012 si nr. 1.226D/2012 la Dosarul nr. 1.183D/2012, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiata a exceptiei de neconstitutionalitate, sens în care invoca jurisprudenta Curtii Constitutionale.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarelor, constata urmatoarele:

 

Prin încheierile din 20 iunie 2012, din 30 mai 2012 si din 13 iunie 2012, pronuntate în dosarele nr. 10.371/40/2011, nr. 10.372/40/2011, nr. 10.374/40/2011, nr. 10.375/40/2011, nr. 10.377/40/2011, nr. 10.378/40/2011 si nr. 10.373/40/2011, Tribunalul Botosani - Sectia a II-a civila, contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice. Exceptia a fost ridicata de reclamanti prin Sindicatul Politistilor si Personalului Contractual din cadrul Inspectoratului de Politie Botosani în cadrul unor litigii având ca obiect drepturi salariale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin ca prin Legea nr. 285/2010, în vigoare de la 1 ianuarie 2011, s-a prevazut în mod expres la art. 8 - criticat - ca premiul anual corespunzator anului 2010 nu se mai acorda începând cu luna ianuarie 2011. Sustin ca aceste prevederi ar trebui aplicate retroactiv în situatia celor care si-au încetat activitatea înainte de 31 decembrie 2010 din diferite motive, cum ar fi pensionare, demisie, încetare a raporturilor de munca prin acordul partilor, lucrând totusi o perioada de timp în anul 2010.

Tribunalul Botosani - Sectia a II-a civila, contencios administrativ si fiscal apreciaza ca legiuitorul este cel care poate stabili sub ce forma trebuie platit premiul reglementat de art. 25 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, chiar prin acordarea unor majorari de salarii. Dar textul criticat ar putea produce consecinte retroactive pentru cei ce au parasit sistemul bugetar înainte de 31 decembrie 2010 dupa o perioada deja lucrata în anul 2010, în conditiile în care acestia nu mai beneficiaza de majorarile salariale tocmai ca urmare a parasirii sistemului bugetar.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciaza, în esenta, ca dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, legiuitorul nefacând altceva decât sa refuze supravietuirea legii vechi si sa reglementeze modul de actiune în timpul urmator intrarii ei în vigoare. Totodata, apreciaza ca premiul anual reprezinta un drept salarial suplimentar care poate fi dimensionat în functie de resursele bugetare existente.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 28 decembrie 2010, care au urmatorul cuprins: "Sumele corespunzatoare premiului anual pentru anul 2010 nu se mai acorda începând cu luna ianuarie 2011, acestea fiind avute în vedere la stabilirea majorarilor salariale ce se acorda în anul 2011 personalului din sectorul bugetar, potrivit prevederilor prezentei legi."

Prevederile Legii nr. 285/2010 reglementeaza, dupa cum indica însusi titlul sau, salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, având deci aplicabilitate limitata doar la anul 2011. Cu toate acestea, prevederile legale criticate continua sa îsi produca efectele juridice în prezenta cauza, astfel încât, în lumina jurisprudentei sale, Curtea urmeaza a analiza constitutionalitatea prevederilor ce formeaza obiectul exceptiei de neconstitutionalitate.

Autorii exceptiei sustin ca dispozitiile legale criticate încalca prevederile constitutionale ale art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivitatii legii.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca dispozitiile de lege criticate au mai format obiect al controlului de constitutionalitate, Curtea respingând exceptiile de neconstitutionalitate ridicate.

Astfel, prin Decizia nr. 257 din 20 martie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 16 mai 2012, Curtea a statuat ca dispozitiile de lege criticate se aplica în egala masura întregului personal din sectorul bugetar si ca nu se poate vorbi despre drepturi fundamentale atunci când se reclama încetarea acordarii unui astfel de stimulent sau drept salarial suplimentar cum este premiul anual, asa încât nu este incident art. 41 din Constitutie, care garanteaza salariatilor dreptul la salariu.

Totodata, prin aceeasi decizie s-a aratat ca legiuitorul, prin art. 8 din Legea nr. 285/2010, a prevazut ca sumele aferente premiului anual pentru anul 2010 sa fie avute în vedere la stabilirea majorarilor salariale ce se acorda în anul 2011 personalului din sectorul bugetar, prin includerea acestora în salariul/solda/indemnizatia de baza al/a angajatului, potrivit reglementarilor din aceeasi lege. Premiul anual pe anul 2010, având în vedere faptul ca Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 9 noiembrie 2009, a prevazut un atare drept legal pentru anul 2010, iar legiuitorul nu l-a eliminat în cursul anului 2010, reprezinta o creanta certa, lichida si exigibila pe care angajatul o are asupra angajatorului public si constituie un "bun" în sensul art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, dar dispozitiile de lege criticate prevad în acelasi timp doar modalitatea prin care statul urmeaza sa îsi execute întru totul aceasta obligatie financiara, în forma aratata mai sus, fara a fi afectate în niciun fel cuantumul sau întinderea acestei creante.

Curtea a mai retinut ca dispozitiile art. 8 din Legea nr. 285/2010, prin continutul lor normativ, nu vizeaza efectele juridice stinse ale unui raport juridic nascut sub imperiul legii vechi, pentru a fi posibila constatarea încalcarii principiului neretroactivitatii legii.

Curtea a mai constatat ca majorarea salariala din anul 2011, rezultata ca urmare a includerii premiului anual din 2010 în salariul/solda/indemnizatia de baza, este acordata si în continuare, dovada ca de la 1 ianuarie 2012 a ramas în plata acelasi nivel al retributiei, în conditiile în care legiuitorul a ales sa nu acorde niciun premiu anual pe anul 2011.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele deciziei mentionate îsi pastreaza valabilitatea si în cauza de fata.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, exceptie ridicata de Sindicatul Politistilor si Personalului Contractual din cadrul Inspectoratului de Politie Botosani în dosarele nr. 10.371/40/2011, nr. 10.372/40/2011, nr. 10.374/40/2011, nr. 10.375/40/2011, nr. 10.377/40/2011, nr. 10.378/40/2011 si nr. 10.373/40/2011 ale Tribunalului Botosani - Sectia a II-a civila, contencios administrativ si fiscal.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 13 noiembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf