Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 940 din 13 noiembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 36 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 36 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicata de Valeriu Bebe Zanfir în Dosarul nr. 37.473/301/2011 al Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.113D/2012.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiata a exceptiei de neconstitutionalitate, facând trimitere la jurisprudenta Curtii Constitutionale si aratând ca nu au intervenit elemente noi de natura a justifica modificarea acesteia.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 8 martie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 37.473/301/2011, Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 36 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicata de Valeriu Bebe Zanfir într-o cauza având ca obiect solutionarea plângerii formulate împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a unei contraventii la regimul circulatiei pe drumurile publice.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arata, în esenta, ca prevederile art. 36 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 încalca dreptul constitutional al conducatorilor auto la viata si la integritate fizica si psihica, transformând acest drept într-o obligatie având acelasi obiect. Se sustine, totodata, ca masura criticata, respectiv obligatia de a purta centura de siguranta în timpul circulatiei pe drumurile publice, în situatia în care locul ocupat în autovehicul este prevazut prin constructie cu centuri sau dispozitive de siguranta omologate, se justifica în privinta celorlalti pasageri, a caror viata si integritate fizica si psihica sunt ocrotite în acest fel de eventualele actiuni ilegale ale conducatorului auto. Se arata, în schimb, ca aceeasi obligatie impusa conducatorilor auto constituie pentru acestia o încalcare a dreptului lor de a alege în mod liber sa îsi protejeze propria viata sau integritate fizica si psihica.

Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti opineaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata. Se arata ca textul criticat reprezinta o masura luata de stat în îndeplinirea obligatiei sale pozitive de a manifesta un rol activ în garantarea dreptului la viata si la integritate fizica si psihica a persoanei.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului arata ca masura obligarii conducatorilor auto si a celorlalti pasageri care ocupa locuri prevazute, prin constructie, cu centuri sau alte dispozitive de siguranta sa le foloseasca în timpul circulatiei pe drumurile publice si sanctionarea nefolosirii acestora reprezinta solutii legislative de preîntâmpinare a unor grave vatamari ale integritatii fizice a persoanelor participante la traficul rutier.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, sustinerile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 36 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, care au urmatorul cuprins: "(1) Conducatorii de autovehicule si persoanele care ocupa locuri prevazute prin constructie cu centuri sau dispozitive de siguranta omologate trebuie sa le poarte în timpul circulatiei pe drumurile publice, cu exceptia cazurilor prevazute în regulament".

Se sustine, în esenta, ca textul criticat contravine dispozitiilor constitutionale ale art. 22 cu privire la dreptul la viata si la integritate fizica si psihica.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca s-a mai pronuntat asupra constitutionalitatii dispozitiilor art. 36 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, prin raportare la critici de neconstitutionalitate similare, prin Decizia nr. 1.172 din 11 decembrie 2007, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 23 ianuarie 2008, si Decizia nr. 689 din 11 septembrie 2007, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 23 octombrie 2007, prin care a retinut ca obligatia instituita în sarcina conducatorilor de autovehicule si persoanelor care ocupa locuri prevazute prin constructie cu centuri sau dispozitive de siguranta ori omologate de a le utiliza reprezinta masuri de ordin legislativ menite sa asigure protejarea vietii, sanatatii si integritatii fizice a persoanelor, iar necesitatea impunerii unei astfel de obligatii a fost dovedita de studii care au relevat ca purtarea centurilor sau a dispozitivelor de siguranta reduce riscul producerii unor accidente mortale sau cu consecinte grave pe drumurile publice. Aceasta obligatie este în acord cu exigentele Uniunii Europene, concretizate în prevederile Directivei Consiliului Uniunii Europene nr. 671 din 16 decembrie 1991 de apropiere a legislatiilor statelor membre privind utilizarea obligatorie a centurii de siguranta în vehiculele cu o capacitate mai mica de 3,5 tone (publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 373 din 31 decembrie 1991).

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa conduca la schimbarea jurisprudentei Curtii, atât solutiile, cât si considerentele deciziilor mentionate îsi pastreaza valabilitatea si în cauza de fata.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 36 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicata de Valeriu Bebe Zanfir în Dosarul nr. 37.473/301/2011 al Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 13 noiembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Cristina Teodora Pop
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf