Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 938 din 13 noiembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 287/2011 privind unele masuri referitoare la organizarea activitatii de punere in executare a creantelor apartinand institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 287/2011 privind unele masuri referitoare la organizarea activitatii de punere în executare a creantelor apartinând institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare, exceptie ridicata de Vasile Onu în Dosarul nr. 339/45/2012 al Curtii de Apel Iasi - Sectia contencios administrativ si fiscal si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.101D/2012.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Magistratul-asistent refera asupra faptului ca, la dosarul cauzei autorul exceptiei, Vasile Onu, a depus note scrise prin care solicita admiterea acesteia.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiata a exceptiei de neconstitutionalitate, aratând ca sintagma "pâna la data de 31 mai 2011" nu încalca principiul neretroactivitatii, ci arata termenul pâna la care executorii apartinând corpurilor proprii de executori organizate de institutiile de credit si alte entitati care apartin grupului acestora si care desfasoara activitati financiare, de institutiile financiare nebancare sau de institutiile de credit cooperatiste, care desfasoara activitate de executor în cadrul acestora, cu o vechime efectiva de cel putin 2 ani de la prima înregistrare în aceasta activitate, pot fi numiti, la cerere, în functia de executor judecatoresc, în scopul crearii unui corp unic de executori judecatoresti.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 12 iunie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 339/45/2012, Curtea de Apel Iasi - Sectia contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 287/2011 privind unele masuri referitoare la organizarea activitatii de punere în executare a creantelor apartinând institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare, exceptie ridicata de Vasile Onu într-o cauza având ca obiect anularea unor acte administrative prin care a fost respinsa o cerere de recunoastere a calitatii de executor judecatoresc stagiar, precum si obligarea autoritatii competente la emiterea unui ordin de numire în aceasta functie.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arata, în esenta, ca dispozitiile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 287/2011 retroactiveaza, încalcând prevederile constitutionale ale art. 15 alin. (2), si exclud executorii bancari care au dobândit aceasta calitate în mod legal, înaintea datei specificate în textul criticat, dar care au fost înregistrati la Ministerul Justitiei dupa aceasta data, de la exercitarea dreptului de a formula cerere pentru numirea în functia de executor judecatoresc. Se arata, totodata, ca aceasta masura afecteaza stabilitatea sistemului bancar, întrucât lasa debitorilor posibilitatea de a refuza executarea actelor emise de executorii bancari dupa data de 31 mai 2011.

Curtea de Apel Iasi - Sectia contencios administrativ si fiscal arata ca dispozitiile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 287/2011 nu au caracter retroactiv, întrucât termenul de 31 mai 2011, criticat de autorul exceptiei, stabileste doar limita de timp pâna la care situatia juridica si statutul persoanelor apartinând corpurilor de executori organizate de institutiile de credit si institutiile financiare nebancare sunt avute în vedere de legiuitor în stabilirea obiectului reglementarii supuse analizei si ca acest termen nu are legatura cu data intrarii în vigoare a legii si nici cu termenul de 3 luni de la aceasta data, în care persoanele în cauza îsi pot valorifica dreptul de a deveni, la cerere, executori judecatoresti. Se arata, de asemenea, ca Legea nr. 287/2011 reprezinta transpunerea în legislatia nationala a Recomandarii Comitetului de Ministri al Consiliului Europei nr. 17/2003.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciaza ca dispozitiile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 287/2011 nu retroactiveaza, termenul de valorificare a dreptului de a deveni executor judecatoresc, la cerere, de catre persoanele care au detinut functia de executor bancar în cadrul corpurilor proprii de executori organizate de institutiile de credit si institutiile financiare nebancare fiind cel reglementat la art. 1 alin. (3) din aceeasi lege, respectiv de 3 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 287/2011.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, sustinerile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 287/2011 privind unele masuri referitoare la organizarea activitatii de punere în executare a creantelor apartinând institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 din 16 decembrie 2011, care au urmatorul cuprins: "(1) Executorii înregistrati în conditiile legii la Ministerul Justitiei pâna la data de 31 mai 2011, apartinând corpurilor proprii de executori organizate de institutiile de credit si alte entitati care apartin grupului acestora si care desfasoara activitati financiare, de institutiile financiare nebancare sau de institutiile de credit cooperatiste, care desfasoara activitate de executor în cadrul acestora, la data expirarii termenului prevazut la alin. (3), cu o vechime efectiva de cel putin 2 ani de la prima înregistrare în aceasta activitate, vor fi numiti, la cerere, în functia de executor judecatoresc, daca îndeplinesc conditiile generale prevazute la art. 15 lit. a) - f) din Legea 188/2000 privind executorii judecatoresti, republicata".

Se sustine, în esenta, ca textele criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 15 alin. (2) cu privire la neretroactivitatea legii.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca, referitor la constitutionalitatea art. 1 alin. (1), (2) si (5) din Legea nr. 287/2011, a pronuntat Decizia nr. 674 din 26 iunie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 13 august 2012, prin care a retinut ca acestea prevad o procedura derogatorie referitoare la dobândirea calitatii de executor judecatoresc de catre executorii bancari, ce are ca scop integrarea acestora din urma în rândul celor dintâi, asa cum reiese din expunerea de motive a legii analizate, având în vedere situatiile tranzitorii privind solutionarea dosarelor aflate pe rol la data intrarii în vigoare a legii, situatie pentru care se propune continuarea procedurilor de catre executorii care au început executarea sau de catre alti executori competenti, la cererea creditorilor. În aceeasi expunere de motive se arata ca, potrivit vechii reglementari, banca se substituie statului, solutie legislativa neîntâlnita în legislatia altor tari, aspect ce contravenea dispozitiilor noului Cod de procedura civila, care sustin existenta unui singur corp executional civil.

Totodata, Curtea a retinut ca executarea titlurilor executorii, indiferent ca acestea sunt hotarâri judecatoresti sau contracte de credit încheiate de o institutie de credit, de principiu, trebuie sa fie un apanaj exclusiv al statului. Chiar daca ratiuni de flexibilitate ar impune crearea unor corpuri de executori proprii, în mod principial, o atare activitate trebuie sa fie realizata sub autoritatea statului. Activitatea de executare nu poate fi pro parte publica - executori judecatoresti si pro parte privata - executori bancari. În acest sens se impune o reglementare unitara a activitatii de executare, care, luând în considerare exigentele impuse prin Decizia nr. 458 din 31 martie 2009, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 17 aprilie 2009, nu poate fi desfasurata altfel decât sub autoritatea statului.

Referitor la critica formulata de autorul exceptiei, potrivit careia prin reglementarea termenului de 31 mai 2011 prevazut la art. 1 alin. (1) legea criticata retroactiveaza, Curtea retine ca aceasta nu poate fi retinuta, întrucât acest termen nu vizeaza aspecte ce tin de aplicarea Legii nr. 287/2011, ci reprezinta data pâna la care statutul profesional al persoanelor apartinând corpurilor executorilor organizate în cadrul institutiilor de credit si al celor financiare nebancare sunt avute în vedere de legiuitor în reglementarea dreptului acestora de a deveni executor judecatoresc, la cerere, fara sustinerea unui examen. Curtea retine, de asemenea, ca acest termen nu are legatura cu data intrarii în vigoare a Legii nr. 287/2011 si nici cu termenul de decadere de 3 luni, reglementat la art. 1 alin. (3), în care poate fi valorificat acest drept.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 287/2011 privind unele masuri referitoare la organizarea activitatii de punere în executare a creantelor apartinând institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare, exceptie ridicata de Vasile Onu în Dosarul nr. 339/45/2012 al Curtii de Apel Iasi - Sectia contencios administrativ si fiscal.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 13 noiembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Cristina Teodora Pop
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf