Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 936 din 13 noiembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 si art. 12 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Minca.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 si art. 12 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, exceptie ridicata de Iulian Sevastian Magherusan si Ladislau Horvath în Dosarul nr. 1.469/320/2012 al Judecatoriei Târgu Mures si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.007D/2012.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Magistratul-asistent refera asupra faptului ca la dosarul cauzei autorul exceptiei, Ladislau Horvath, a depus note scrise prin care solicita admiterea exceptiei.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiata a exceptiei de neconstitutionalitate, aratând ca autorii invoca în sustinerea acesteia aspecte ce vizeaza fondul cauzei si ca acestia au o obligatie de diligenta în privinta asigurarii fondurilor necesare platii impozitelor si a altor contributii cu retinere la sursa.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 17 aprilie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 1.469/320/2012, Judecatoria Târgu Mures a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 si art. 12 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, exceptie ridicata de Iulian Sevastian Magherusan si Ladislau Horvath într-o cauza penala având ca obiect stabilirea vinovatiei autorilor exceptiei sub aspectul savârsirii infractiunii de stopaj la sursa, prevazuta la art. 6 din Legea nr. 241/2005.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arata, în esenta, ca textele criticate încalca dispozitiile constitutionale invocate, aratând ca Legea fundamentala stabileste drepturile si obligatiile cetatenilor corelativ cu cele ale statului, pe baza principiului egalitatii, echivalentei si proportionalitatii, ca una dintre obligatiile asumate de stat este asigurarea unui nivel de trai decent si stabilirea justa a sarcinilor fiscale si ca, atâta vreme cât statul nu îsi îndeplineste aceste obligatii, nu este îndreptatit, la rândul sau, sa îsi exercite dreptul de a trage la raspundere cetatenii pentru savârsirea unor fapte de natura penala. Se mai arata ca o astfel de conduita reprezinta o încalcare de catre stat a caracterului de stat de drept, democratic si social asumat prin dispozitiile constitutionale ale art. 1 alin. (3) si ca interdictia prevazuta la art. 12 din Legea nr. 241/2005, pentru persoanele vinovate de savârsirea infractiunii reglementate la art. 6 din aceeasi lege, constituie o încalcare a art. 45 din Constitutie. Se sustine, de asemenea, ca sumele în cauza, retinute la sursa, în cazul agentilor economici privati, reprezinta venituri obtinute din activitatea economica desfasurata si ca acestea, prin reducerea activitatii sau prin neefectuarea de catre furnizori a platilor datorate, pot fi diminuate pâna la un nivel la care sa nu mai permita plata impozitelor si contributiilor cu retinere la sursa prevazute de textele de lege criticate.

Judecatoria Târgu Mures opineaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, aratând ca obligatiilor statului invocate de autorul exceptiei le corespund, în mod corelativ, obligatiile de diligenta ale celor carora norma juridica imperativa li se adreseaza.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului arata ca prevederile art. 6 si art. 12 din Legea nr. 241/2005 nu încalca normele constitutionale invocate. Se arata în acest sens ca plata impozitelor sau a altor contributii la bugetul de stat reprezinta o obligatie a cetatenilor, ca prin textele criticate este sanctionata neîndeplinirea acestei obligatii, ca libertatea economica presupune exercitarea liberei initiative si desfasurarea activitatilor economice în conditiile legii si ca interdictia de la art. 12 din Legea nr. 241/2005 a fost reglementata ca efect al faptului ca persoanele vinovate de savârsirea anumitor infractiuni sunt considerate nedemne de ocuparea anumitor functii sau de a desfasura anumite activitati. Se mai arata ca dispozitiile constitutionale ale art. 1 alin. (3) nu sunt incidente în cauza.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, sustinerile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 6 si art. 12 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005, care au urmatorul cuprins:

- Art. 6: "Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amenda retinerea si nevarsarea, cu intentie, în cel mult 30 de zile de la scadenta, a sumelor reprezentând impozite sau contributii cu retinere la sursa.";

- Art. 12: "Nu pot fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanti legali ai societatii comerciale, iar daca au fost alese, sunt decazute din drepturi, persoanele care au fost condamnate pentru infractiunile prevazute de prezenta lege.".

Se sustine, în esenta, ca textele criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 1 alin. (3) referitor la statul român, ale art. 45 cu privire la libertatea economica, ale art. 56 alin. (2) privind contributiile financiare si ale art. 135 alin. (2) lit. a) referitor la economie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata urmatoarele:

Referitor la pretinsa încalcare prin dispozitiile art. 6 si art. 12 din Legea nr. 241/2005 a prevederilor art. 45 din Constitutie, Curtea retine ca libertatea economica este un drept ce se exercita, potrivit aceleiasi dispozitii constitutionale, în conditiile legii si ca legiuitorul este singurul în masura sa reglementeze cadrul si sa fixeze limitele exercitarii acestui drept. Astfel, libertatea economica este conditionata de obligatia platii impozitelor si a taxelor impuse de legislatia fiscala în vigoare, care prevede, printre altele, si plata de catre operatorii economici a impozitelor si a celorlalte contributii cu retinere la sursa.

Cu privire la critica potrivit careia dreptului statului de a trage la raspundere penala persoanele vinovate de savârsirea unor infractiuni îi corespunde obligatia corelativa de asigurare a unui nivel de trai decent si de stabilire justa a sarcinilor fiscale, Curtea retine ca drepturilor invocate de autorii exceptiei le revine obligatia corelativa a titularilor de a manifesta diligenta în desfasurarea activitatilor economice în care sunt implicati.

Pentru aceste motive, Curtea nu poate retine încalcarea prin textele de lege criticate a dispozitiilor art. 45 din Constitutie.

În ceea ce priveste pretinsa încalcare a prevederilor art. 135 din Constitutie, Curtea constata ca aceasta nu poate fi retinuta, întrucât lipsa lichiditatilor necesare platii impozitelor sau a altor contributii cu retinere la sursa, chiar si în conditiile crizei economice, este, de cele mai multe ori, rezultatul unei inadecvate administrari a activitatilor economice desfasurate si a lipsei de diligenta în alegerea clientilor sau a furnizorilor, iar interdictiile reglementate la art. 12 din Legea nr. 241/2005 - potrivit carora persoanele care au fost condamnate pentru infractiunile prevazute de aceasta lege nu pot fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanti legali ai societatii comerciale, iar daca au fost alese, sunt decazute din drepturi - apar ca un mijloc firesc de protectie a relatiilor economice desfasurate la nivel microeconomic si prin aceasta a sistemului macroeconomic în ansamblul sau, prin înlaturarea unor astfel de persoane de la dreptul de a detine functiile expres enumerate.

De aceea, lipsa lichiditatilor de care dispun operatorii economici, determinata de reducerea activitatii si de neîncasarea la timp a creantelor exigibile, nu îi exonereaza pe acestia de plata impozitelor si a altor contributii cu retinere la sursa si nu constituie o cauza de înlaturare a raspunderii penale sau a pedepsei aplicate pentru savârsirea infractiunii prevazute la art. 6 din Legea nr. 241/2005.

Referitor la pretinsa încalcare prin textele de lege criticate a dispozitiilor constitutionale ale art. 56, Curtea constata ca acestea nu au incidenta în cauza, deoarece prevederile art. 6 si art. 12 din Legea nr. 241/2005 nu stabilesc impozite sau taxe si nu vizeaza principiul justei asezari a sarcinilor fiscale, ci reglementeaza consecintele neplatii de catre operatorii economici a unor astfel de contributii la bugetul de stat.

Întrucât textele criticate nu încalca niciunul dintre drepturile reglementate prin Legea fundamentala, Curtea nu poate retine nici pretinsa încalcare prin dispozitiile art. 6 si art. 12 din Legea nr. 241/2005 a prevederilor art. 1 alin. (3) din Constitutie.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 si art. 12 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, exceptie ridicata de Iulian Sevastian Magherusan si Ladislau Horvath în Dosarul nr. 1.469/320/2012 al Judecatoriei Târgu Mures.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 13 noiembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Cristina Teodora Pop
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf