Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 929 din 13 noiembrie 2012

Asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar, ale Decretului nr. 603/2010 pentru promulgarea Legii privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar si ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 118/2010 privind unele masuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, ale Decretului nr. 603/2010 pentru promulgarea Legii privind unele masuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar si ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, exceptie ridicata de Mihai Condurache, Florin Cotoi, Mihaela Ungureanu, Ioana Petrovici, Dorica Curuliuc, Elena Parascuta, Irina Hrusca, Maria Arosculetei, Lacramioara Axinte, Lica Pruteanu, Georgica Burlacu, Luminita Lazaruc, Nadia Timofte, Daniela Aionesei, Cristina Aniculaiesei, Mihaela Racnea, Adrian Toporascu, Constantin Gontariu, Dorica Turcanu, Mihai Gherca, David Smochina, Aurel Dicu, Lilioara Toporascu si Luminita Froicu în Dosarul nr. 986/39/2011 al Tribunalului Suceava - Sectia civila si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 864D/2012.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca inadmisibila, a exceptiei de neconstitutionalitate a Decretului nr. 603/2010 si, ca neîntemeiata, a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 118/2010 si ale art. 1 din Legea nr. 285/2010.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Sentinta civila nr. 719 din 19 martie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 986/39/2011, Tribunalul Suceava - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 118/2010 privind unele masuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, ale Decretului nr. 603/2010 pentru promulgarea Legii privind unele masuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar si ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice. Exceptia a fost ridicata de reclamantii Mihai Condurache si altii în cadrul unui litigiu având ca obiect drepturi salariale ale personalului din justitie.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin ca dispozitiile de lege criticate contravin urmatoarelor dispozitii din Constitutie: art. 41 privind dreptul la munca, art. 44 privind dreptul de proprietate, art. 124 privind înfaptuirea justitiei, art. 125 privind statutul judecatorilor si art. 20 referitor la tratatele internationale privind drepturile omului, coroborat cu art. 17 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si art. 1 din primul Protocol aditional la Conventie. De asemenea, au invocat prevederile Directivei Consiliului nr. 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalitatii de tratament în ceea ce priveste încadrarea în munca si ocuparea fortei de munca.

Cu privire la neconstitutionalitatea dispozitiilor Legii nr. 118/2010, sustin, în esenta, ca, potrivit jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului, salariul si indemnizatia de concediu reprezinta concepte asimilate bunurilor mobile, iar Curtea s-a pronuntat în numeroase rânduri, chiar si împotriva României, în sensul ca si dreptul de creanta reprezinta un "bun" potrivit art. 1 din primul Protocol aditional la Conventie, daca este suficient de bine stabilit pentru a fi exigibil sau daca reclamantul poate pretinde ca a avut cel putin o "speranta legitima" în a-l vedea concretizat. Reducerea salariului cu 25% pe o perioada de 6 luni si perpetuarea acesteia dupa data de 1 ianuarie 2011 reprezinta o ingerinta ce a avut ca efect privarea de bunuri. Invoca în acest sens jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, si anume cauzele Vilho Eskelinen împotriva Finlandei, 19 aprilie 2007, Zvolskz si Zvolska împotriva Cehiei, 12 noiembrie 2002, precum si jurisprudenta Curtii Constitutionale referitoare la stabilitatea financiara a magistratilor, si anume deciziile nr. 20/2000 si nr. 873/2010.

Mai arata ca nu se poate sustine ca dispozitiile de lege criticate au un caracter temporar, deoarece art. 16 alin. (2) prevede ca începând cu data de 1 ianuarie 2011 se vor aplica politici sociale si de personal care sa asigure încadrarea în nivelul cheltuielilor bugetare rezultate ca urmare a aplicarii masurilor de reducere, precum si cu respectarea prevederilor legii bugetului de stat si ale bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2011.

Cu privire la neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 285/2010, potrivit carora indemnizatiile de încadrare astfel cum au fost acordate în luna octombrie 2010 se majoreaza cu 15%, autorii exceptiei de neconstitutionalitate sustin ca, la nivelul lunii octombrie 2010, indemnizatiile erau deja reduse cu 25%, ceea ce înseamna ca privarea de drepturi salariale s-a perpetuat si ulterior termenului stabilit prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 874/2010, conducând astfel la încalcarea prevederilor constitutionale ale art. 41 privind dreptul la munca, art. 44 privind dreptul de proprietate, art. 124 privind înfaptuirea justitiei, art. 125 privind statutul judecatorilor.

Tribunalul Suceava - Sectia civila considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciaza, în esenta, ca dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale, sens în care mentioneaza ca îsi pastreaza punctul de vedere comunicat în dosarele Curtii Constitutionale nr. 133D/2012 si nr. 1.409D/2011.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Legii nr. 118/2010 privind unele masuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010, ale Decretului nr. 603/2010 pentru promulgarea Legii privind unele masuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010, si ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 28 decembrie 2010.

Prevederile Legii nr. 118/2010 au avut o aplicabilitate limitata în timp, pâna la 31 decembrie 2010, potrivit art. 16 alin. (1) din acest act normativ, iar prevederile Legii nr. 285/2010 reglementeaza, dupa cum indica însusi titlul sau, salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, având deci aplicabilitate limitata doar la anul 2011. Cu toate acestea, prevederile legale criticate continua sa îsi produca efectele juridice în prezenta cauza, astfel încât, în lumina jurisprudentei sale, Curtea urmeaza a analiza constitutionalitatea prevederilor ce formeaza obiectul exceptiei de neconstitutionalitate.

Prevederile art. 1 din Legea nr. 285/2010 au urmatorul continut: "(1) Începând cu 1 ianuarie 2011, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza/indemnizatiilor de încadrare, astfel cum au fost acordate personalului platit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majoreaza cu 15%.

(2) Începând cu 1 ianuarie 2011, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunara bruta/salariul lunar brut, indemnizatia bruta de încadrare, astfel cum au fost acordate personalului platit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majoreaza cu 15%, în masura în care personalul îsi desfasoara activitatea în aceleasi conditii.

(3) Cuantumul brut al drepturilor prevazute la alin. (1) si (2) se va stabili în anul 2011 tinându-se seama de gradul sau treapta profesionala, vechimea în munca, vechimea în functie sau, dupa caz, în specialitate, dobândite în conditiile legii pâna la 31 decembrie 2010.

(4) Cuantumul soldei de grad/salariului gradului profesional, al soldei de comanda/salariului de comanda, precum si cuantumul gradatiilor, astfel cum au fost acordate personalului platit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majoreaza cu 15%.

(5) În salariul de baza, indemnizatia lunara de încadrare, respectiv în solda functiei de baza/salariul functiei de baza aferente lunii octombrie 2010 sunt cuprinse sporurile, indemnizatiile, care potrivit Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare, faceau parte din salariul de baza, din indemnizatia de încadrare bruta lunara, respectiv din solda/salariul functiei de baza, precum si sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, acordate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2010 privind unele masuri de reîncadrare în functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri în domeniul bugetar, cu modificarile ulterioare. Sporurile stabilite prin legi sau hotarâri ale Guvernului necuprinse în Legea-cadru nr. 330/2009, cu modificarile ulterioare, si care au fost acordate în anul 2010 ca sume compensatorii cu caracter tranzitoriu sau, dupa caz, ca sporuri la data reîncadrarii se introduc în salariul de baza, în indemnizatia de încadrare bruta lunara, respectiv în solda/salariul de functie, fara ca prin acordarea lor sa conduca la cresteri salariale, altele decât cele prevazute de prezenta lege."

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate sustin ca dispozitiile de lege criticate contravin urmatoarelor dispozitii din Constitutie: art. 41 privind dreptul la munca, art. 44 privind dreptul de proprietate, art. 124 privind înfaptuirea justitiei, art. 125 privind statutul judecatorilor si art. 20 referitor la tratatele internationale privind drepturile omului, coroborat cu art. 17 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata urmatoarele:

I. Cu privire la Decretul nr. 603/2010, Curtea retine ca, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, decretele de promulgare nu pot constitui obiect al controlului exercitat de Curtea Constitutionala, ci numai legile si ordonantele. Pentru aceste motive, potrivit dispozitiilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, instanta judecatoreasca trebuia sa constate ca, sub acest aspect, exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibila si sa respinga cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu privire la Decretul nr. 603/2010.

II. Referitor la dispozitiile Legii nr. 118/2010 si ale art. 1 din Legea nr. 285/2010, acestea au mai format obiect al controlului de constitutionalitate, Curtea respingând exceptiile de neconstitutionalitate ridicate, de exemplu, prin Decizia nr. 631 din 14 iunie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 7 august 2012.

Astfel, Curtea a statuat ca diminuarea cu 25% a cuantumului salariului/indemnizatiei/soldei este prevazuta prin Legea nr. 118/2010 si se impune pentru reducerea cheltuielilor bugetare. De asemenea, solutia legislativa criticata a fost determinata de apararea "securitatii nationale", notiune înteleasa în sensul unor aspecte din viata statului - precum cele economice, financiare, sociale - care ar putea afecta însasi fiinta statului prin amploarea si gravitatea fenomenului. În acest sens, prin Decizia nr. 1.414 din 4 noiembrie 2009, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 23 noiembrie 2009, Curtea a statuat ca situatia de criza financiara mondiala ar putea afecta, în lipsa unor masuri adecvate, stabilitatea economica a tarii si, implicit, securitatea nationala.

De asemenea, Curtea a mai retinut ca modalitatea de stabilire a cuantumului salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza/indemnizatiilor de încadrare, precum si a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, potrivit art. 1 din Legea nr. 285/2010, nu este de natura sa încalce cele stabilite prin deciziile Curtii Constitutionale nr. 872 si nr. 874 din 25 iunie 2010. Cu acele prilejuri, Curtea a impus o obligatie de rezultat legiuitorului, aceea ca dupa 1 ianuarie 2011 sa revina la cuantumul salariilor/indemnizatiilor si soldelor de dinainte de adoptarea acestor masuri de diminuare, în conditiile încadrarii în politicile sociale si de personal, care, la rândul lor, trebuie sa se încadreze în nivelul cheltuielilor bugetare. Este în acelasi timp o obligatie sub conditie care va duce la revenirea etapizata a cuantumului drepturilor salariale la nivelul anterior Legii nr. 118/2010. Stabilirea modalitatii concrete de realizare a acestui proces este o prerogativa a legiuitorului, care va decide, în functie de situatia economico-financiara a tarii, momentul îndeplinirii cât mai rapid a obligatiei sale de rezultat, în sensul revenirii cel putin la cuantumul salariilor/indemnizatiilor si soldelor de dinainte de adoptarea Legii nr. 118/2010.

Cât priveste criticile de neconstitutionalitate formulate din perspectiva încalcarii dreptului de proprietate, Curtea a retinut ca salariile viitoare pe care angajatorul trebuie sa le plateasca angajatului nu intra în sfera de aplicare a dreptului de proprietate, angajatul neavând un atare drept pentru salariile ce vor fi platite în viitor de catre angajator ca urmare a muncii viitoare prestate de angajat. Dreptul de proprietate al angajatului în privinta salariului vizeaza numai sumele certe, lichide si exigibile.

În acelasi timp, Curtea a observat ca si Curtea Europeana a Drepturilor Omului, spre exemplu în Hotarârea din 31 mai 2011, pronuntata în Cauza Maggio si altii împotriva Italiei, paragraful 55, a reiterat jurisprudenta sa cu privire la faptul ca art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale nu implica un drept la dobândirea proprietatii (a se vedea, spre exemplu, Decizia nr. 1.155 din 13 septembrie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 27 octombrie 2011).

De altfel, si Curtea Europeana a Drepturilor Omului, prin Decizia pronuntata în 6 decembrie 2011, în cauzele Felicia Mihaies împotriva României si Adrian Gavril Sentes împotriva României, paragraful 21, a statuat ca masura reducerii salariilor prevazuta de Legea nr. 118/2010 nu este contrara art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

În final, Curtea a observat ca, potrivit art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 18 mai 2012, "Cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza/indemnizatiilor de încadrare de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se majoreaza în doua etape, astfel:

a) cu 8%, începând cu data de 1 iunie 2012, fata de nivelul acordat pentru luna mai 2012;

b) cu 7,4%, începând cu data de 1 decembrie 2012, fata de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012."

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutiile, cât si considerentele deciziilor mentionate îsi pastreaza valabilitatea si în cauza de fata.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

1. Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Decretului nr. 603/2010 pentru promulgarea Legii privind unele masuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, exceptie ridicata de Mihai Condurache, Florin Cotoi, Mihaela Ungureanu, Ioana Petrovici, Dorica Curuliuc, Elena Parascuta, Irina Hrusca, Maria Arosculetei, Lacramioara Axinte, Lica Pruteanu, Georgica Burlacu, Luminita Lazaruc, Nadia Timofte, Daniela Aionesei, Cristina Aniculaiesei, Mihaela Racnea, Adrian Toporascu, Constantin Gontariu, Dorica Turcanu, Mihai Gherca, David Smochina, Aurel Dicu, Lilioara Toporascu si Luminita Froicu în Dosarul nr. 986/39/2011 al Tribunalului Suceava - Sectia civila.

2. Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 118/2010 privind unele masuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar si ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, exceptie ridicata de aceiasi autori în acelasi dosar al aceleiasi instante.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 13 noiembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf