Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 928 din 13 noiembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedura penala

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Oana Cristina Puica - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Minca.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Mircea Iulian Porteanu în Dosarul nr. 6.647/299/2012 al Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti - Sectia penala si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 845D/2012.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Presedintele dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 847D/2012, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Adriana Claudia Georgescu în Dosarul nr. 7.259/120/2011 al Curtii de Apel Ploiesti - Sectia penala si pentru cauze cu minori si de familie.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Curtea, având în vedere ca exceptiile de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 845D/2012 si nr. 847D/2012 au obiect identic, pune în discutie, din oficiu, problema conexarii cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public apreciaza ca fiind întrunite conditiile pentru conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 14 si al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, raportate la art. 164 din Codul de procedura civila, dispune conexarea Dosarului nr. 847D/2012 la Dosarul nr. 845D/2012, care este primul înregistrat.

Cauza este în stare de judecata.

Presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiata a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând, în acest sens, jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarelor, retine urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 9 aprilie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 6.647/299/2012, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti - Sectia penala a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedura penala.

Exceptia a fost ridicata de Mircea Iulian Porteanu cu ocazia solutionarii unei plângeri formulate în temeiul art. 278^1 din Codul de procedura penala.

Prin Decizia penala nr. 436 din 26 martie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 7.259/120/2011, Curtea de Apel Ploiesti - Sectia penala si pentru cauze cu minori si de familie a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedura penala.

Exceptia a fost ridicata de Adriana Claudia Georgescu cu ocazia solutionarii recursului împotriva unei sentinte penale prin care a fost respinsa ca inadmisibila o plângere formulata în temeiul art. 278^1 din Codul de procedura penala.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin ca dispozitiile de lege criticate, potrivit carora nu este supusa niciunei cai de atac solutia pronuntata de judecator în procedura plângerii împotriva actelor procurorului de netrimitere în judecata, încalca prevederile constitutionale referitoare la statul de drept, universalitatea drepturilor, libertatilor si îndatoririlor fundamentale, accesul liber la justitie, dreptul la un proces echitabil, conditiile si limitele restrângerii exercitiului unor drepturi sau al unor libertati, folosirea cailor de atac si integrarea în Uniunea Europeana, precum si prevederile din actele normative internationale referitoare la dreptul la un recurs efectiv si interzicerea abuzului de drept.

Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti - Sectia penala apreciaza ca dispozitiile art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedura penala încalca prevederile art. 6 paragraful 1 privind dreptul la un proces echitabil si ale art. 13 referitor la dreptul la un recurs efectiv din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. Considera ca, pentru a se da eficienta dreptului consacrat de art. 13 din Conventie, solutia instantei de fond ar trebui sa fie supusa controlului unei instante superioare. Astfel, în absenta posibilitatii contestarii hotarârii judecatorului, partilor le este afectat dreptul la un recurs efectiv.

Curtea de Apel Ploiesti - Sectia penala si pentru cauze cu minori si de familie considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, deoarece dispozitiile art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedura penala nu aduc nicio atingere prevederilor constitutionale invocate de autorul exceptiei.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului considera ca dispozitiile art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedura penala sunt constitutionale, deoarece nu aduc nicio atingere prevederilor din Constitutie si din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale invocate de autorii exceptiei. Face trimitere, în acest sens, la deciziile Curtii Constitutionale nr. 125/2011, nr. 242/2011, nr. 753/2011, nr. 1.131/2011 si nr. 1.456/2011.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedura penala, modificate prin Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010, având urmatorul cuprins: "Hotarârea judecatorului pronuntata potrivit alin. 8 este definitiva."

În sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii de lege, autorii exceptiei invoca încalcarea prevederilor constitutionale ale art. 1 referitor la statul de drept, ale art. 15 privind universalitatea drepturilor, libertatilor si îndatoririlor fundamentale, ale art. 21 referitor la accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil, ale art. 53 privind conditiile si limitele restrângerii exercitiului unor drepturi sau al unor libertati, ale art. 129 cu privire la folosirea cailor de atac si ale art. 148 referitor la integrarea în Uniunea Europeana. Totodata, invoca si încalcarea prevederilor constitutionale ale art. 11 privind raportul dintre dreptul international si dreptul intern si ale art. 20 referitor la preeminenta tratatelor internationale privind drepturile omului asupra legilor interne, raportate la prevederile art. 1 referitor la obligatia de a respecta drepturile omului, ale art. 6 privind dreptul la un proces echitabil, ale art. 13 referitor la dreptul la un recurs efectiv si ale art. 17 privind interzicerea abuzului de drept din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, respectiv raportate la prevederile art. 8 referitor la dreptul la un recurs efectiv, ale art. 10 privind dreptul la un proces echitabil si ale art. 30 referitor la interzicerea abuzului de drept din Declaratia Universala a Drepturilor Omului, ale art. 2 privind dreptul la un recurs efectiv si ale art. 5 referitor la interzicerea abuzului de drept din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice si ale art. 47 privind dreptul la o cale de atac eficienta si la un proces echitabil si ale art. 54 referitor la interzicerea abuzului de drept din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca dispozitiile art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedura penala au mai fost supuse controlului de constitutionalitate prin raportare la aceleasi prevederi din Constitutie si din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, invocate si în prezenta cauza, si fata de critici similare. Astfel, prin Decizia nr. 482 din 10 mai 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 5 iulie 2012, Curtea a respins ca neîntemeiata exceptia de neconstitutionalitate, statuând ca între dispozitiile art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedura penala, potrivit carora hotarârea pronuntata de judecator în temeiul art. 278^1 alin. 8 din Codul de procedura penala este definitiva, si prevederile din Legea fundamentala si din actele normative internationale invocate de autorii exceptiei nu poate fi retinuta nicio contradictie. Stabilirea competentei instantelor judecatoresti si instituirea regulilor de desfasurare a procesului, deci si reglementarea cailor de atac, constituie atributul exclusiv al legiuitorului. Astfel, Curtea a retinut, cu mai multe prilejuri, ca acesta este sensul art. 129 din Constitutie, text care face referire la "conditiile legii" atunci când reglementeaza exercitarea cailor de atac ("Împotriva hotarârilor judecatoresti, partile interesate si Ministerul Public pot exercita caile de atac, în conditiile legii"), ca de altfel si al art. 126 alin. (2) din Constitutie, care, referindu-se la competenta instantelor judecatoresti si la procedura de judecata, stabileste ca acestea "sunt prevazute numai de lege" [a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 460 din 28 octombrie 2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.153 din 7 decembrie 2004].

Cu acelasi prilej, Curtea a retinut ca dispozitiile art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedura penala nu aduc atingere accesului liber la justitie si dreptului la un proces echitabil, consacrate de art. 21 din Constitutie, art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, art. 10 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului si art. 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, întrucât nu înlatura posibilitatea de a beneficia de drepturile si garantiile procesuale instituite prin lege, în cadrul unui proces public, judecat de catre o instanta independenta, impartiala si stabilita prin lege, într-un termen rezonabil. Nicio prevedere a Legii fundamentale si a actelor normative internationale invocate de autorii exceptiei nu reglementeaza dreptul la exercitarea cailor de atac în orice cauza. Astfel, asa cum s-a aratat mai sus, art. 129 din Constitutie stipuleaza ca partile interesate si Ministerul Public pot exercita caile de atac numai în conditiile legii. Totodata, având în vedere natura cauzelor reglementate prin dispozitiile art. 278^1 din Codul de procedura penala, în care nu se judeca infractiunea care a format obiectul cercetarii sau urmaririi penale, ci rezolutia sau ordonanta de netrimitere în judecata emisa de procuror, prevederile art. 2 privind dreptul la doua grade de jurisdictie în materie penala din Protocolul nr. 7 la Conventie nu sunt aplicabile. De asemenea, art. 13 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, art. 8 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului si art. 2 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice nu au aplicabilitate în cauza de fata, întrucât dreptul la un recurs efectiv nu se confunda cu dreptul la exercitarea unei cai de atac împotriva unei hotarâri judecatoresti.

Astfel, Curtea a statuat ca eliminarea cailor de atac în aceasta materie este justificata de caracterul special al procedurii instituite de prevederile art. 278^1 din Codul de procedura penala, legiuitorul urmarind sa asigure celeritatea procedurii si obtinerea în mod rapid a unei hotarâri definitive prin care sa fie exercitat controlul judiciar cu privire la solutia procurorului.

Pentru motivele aratate, dispozitiile art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedura penala nu aduc atingere nici prevederilor constitutionale ale art. 1 si 15.

În ceea ce priveste pretinsa încalcare, prin textele de lege ce fac obiectul exceptiei, a art. 53 din Constitutie, aceasta nu poate fi retinuta, prevederile constitutionale invocate fiind aplicabile numai în ipoteza în care exista o restrângere a exercitarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, restrângere care nu s-a constatat.

În fine, referitor la invocarea, ca temei al exceptiei de neconstitutionalitate, a prevederilor art. 1 si 17 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, ale art. 30 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului, ale art. 5 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice si ale art. 54 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, dispozitii care privesc obligatia de a respecta drepturile omului si interzicerea abuzului de drept, cu raportare la art. 11 si 20 din Legea fundamentala, Curtea a constatat ca acestea nu sunt incidente în cauza, întrucât ipoteza lor normativa nu are aplicabilitate cu privire la art. 278^1 din Codul de procedura penala. De asemenea, nu este aplicabil nici art. 148 din Constitutie, care vizeaza competenta instantelor de judecata de a se pronunta asupra conformitatii legislatiei nationale cu cea europeana.

În acelasi sens sunt si Decizia nr. 571 din 29 mai 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 25 iulie 2012, si Decizia nr. 711 din 5 iulie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 din 16 august 2012.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine schimbarea acestei jurisprudente, solutia de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate pronuntata de Curte prin deciziile mai sus mentionate, precum si considerentele care au fundamentat-o îsi pastreaza valabilitatea si în prezenta cauza.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Mircea Iulian Porteanu în Dosarul nr. 6.647/299/2012 al Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti - Sectia penala si de Adriana Claudia Georgescu în Dosarul nr. 7.259/120/2011 al Curtii de Apel Ploiesti - Sectia penala si pentru cauze cu minori si de familie.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 13 noiembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Oana Cristina Puica
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf