Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 927 din 13 noiembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 504 din Codul de procedura penala

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Oana Cristina Puica - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 504 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Alexandru Florian Lele în Dosarul nr. 3.497/111/2009 al Curtii de Apel Brasov - Sectia civila si pentru cauze cu minori si de familie, de conflicte de munca si asigurari sociale si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 685D/2012.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza este în stare de judecata.

Presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând în acest sens jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 7 martie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 3.497/111/2009, Curtea de Apel Brasov - Sectia civila si pentru cauze cu minori si de familie, de conflicte de munca si asigurari sociale a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 504 din Codul de procedura penala.

Exceptia a fost ridicata de Alexandru Florian Lele cu ocazia solutionarii unei cauze civile.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca dispozitiile art. 504 din Codul de procedura penala încalca prevederile constitutionale referitoare la egalitatea în drepturi si la raspunderea patrimoniala a statului pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare, întrucât creeaza o evidenta discriminare prin fixarea unui numar limitativ de erori judiciare care dau victimelor dreptul la repararea pagubei. Considera ca legiuitorul constitutional a urmarit acordarea de despagubiri tuturor persoanelor a caror nevinovatie a fost stabilita la finalizarea unui proces penal care a avut consecinte negative, cum ar fi, printre altele, diferite privatiuni materiale, declinul carierei profesionale, probleme de sanatate, suferinte complexe provocate membrilor de familie si restrângeri ale exercitarii unor drepturi sau libertati.

Curtea de Apel Brasov - Sectia civila si pentru cauze cu minori si de familie, de conflicte de munca si asigurari sociale apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, deoarece dispozitiile de lege criticate nu aduc nicio atingere prevederilor din Constitutie invocate. Mai mult, argumentele invocate de autor vizeaza o omisiune legislativa, în sensul ca textul nu prevede dreptul la repararea pagubei si în alte cazuri, cum ar fi urmarirea penala, punerea în miscare a actiunii penale sau trimiterea în judecata, ceea ce nu este de competenta instantei de contencios constitutional. Face trimitere, în acest sens, si la Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.393/2010.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului considera ca dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale, deoarece nu aduc nicio atingere prevederilor din Constitutie invocate. Mai arata ca autorul exceptiei nu critica textul art. 504 din Codul de procedura penala pentru ceea ce prevede, ci pentru ceea ce nu prevede, urmarind inserarea în continutul sau si a altor situatii care sa dea dreptul la repararea pagubei, cum ar fi urmarirea penala, punerea în miscare a actiunii penale sau trimiterea în judecata. O asemenea solicitare nu intra, însa, în competenta de solutionare a Curtii Constitutionale, care, conform art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronunta numai asupra constitutionalitatii actelor cu privire la care a fost sesizata, fara a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizata.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 504 din Codul de procedura penala, modificate prin Legea nr. 281/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedura penala si a unor legi speciale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 1 iulie 2003, având urmatorul cuprins: "Persoana care a fost condamnata definitiv are dreptul la repararea de catre stat a pagubei suferite, daca în urma rejudecarii cauzei s-a pronuntat o hotarâre definitiva de achitare.

Are dreptul la repararea pagubei si persoana care, în cursul procesului penal, a fost privata de libertate ori careia i s-a restrâns libertatea în mod nelegal.

Privarea sau restrângerea de libertate în mod nelegal trebuie stabilita, dupa caz, prin ordonanta a procurorului de revocare a masurii privative sau restrictive de libertate, prin ordonanta a procurorului de scoatere de sub urmarire penala sau de încetare a urmaririi penale pentru cauza prevazuta în art. 10 alin. 1 lit. j) ori prin hotarâre a instantei de revocare a masurii privative sau restrictive de libertate, prin hotarâre definitiva de achitare sau prin hotarâre definitiva de încetare a procesului penal pentru cauza prevazuta în art. 10 alin. 1 lit. j).

Are drept la repararea pagubei suferite si persoana care a fost privata de libertate dupa ce a intervenit prescriptia, amnistia sau dezincriminarea faptei."

În sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii de lege, autorul exceptiei invoca încalcarea prevederilor constitutionale ale art. 16 referitor la egalitatea în drepturi si ale art. 52 alin. (3) teza întâi privind raspunderea patrimoniala a statului pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca autorul acesteia nu formuleaza o veritabila critica de neconstitutionalitate, ci solicita, în realitate, completarea dispozitiilor art. 504 din Codul de procedura penala, în sensul ca acest text de lege sa prevada dreptul la repararea de catre stat a pagubei materiale sau a daunei morale suferite de o persoana si în alte cazuri decât condamnarea pe nedrept sau privarea ori restrângerea de libertate în mod nelegal, cum ar fi, de exemplu, urmarirea penala, punerea în miscare a actiunii penale sau trimiterea în judecata, atunci când procesul penal nu se finalizeaza printr-o hotarâre definitiva de condamnare. O asemenea solicitare nu intra, însa, în competenta de solutionare a instantei de contencios constitutional, întrucât, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, "Curtea Constitutionala se pronunta numai asupra constitutionalitatii actelor cu privire la care a fost sesizata, fara a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului".

Prin urmare, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 504 din Codul de procedura penala este inadmisibila.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 504 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Alexandru Florian Lele în Dosarul nr. 3.497/111/2009 al Curtii de Apel Brasov - Sectia civila si pentru cauze cu minori si de familie, de conflicte de munca si asigurari sociale.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 13 noiembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Oana Cristina Puica
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf