Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 926 din 13 noiembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 alin. (8) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Oana Cristina Puica - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Minca.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 alin. (8) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, exceptie ridicata de Ionel Moisii în Dosarul nr. 17.956/197/2011 al Tribunalului Brasov - Sectia penala si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 538D/2012.

La apelul nominal lipseste autorul exceptiei, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza este în stare de judecata.

Presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiata a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând, în acest sens, jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 19 ianuarie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 17.956/197/2011, Tribunalul Brasov - Sectia penala a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 alin. (8) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

Exceptia a fost ridicata de Ionel Moisii cu ocazia solutionarii recursului împotriva unei sentinte penale având ca obiect o contestatie împotriva încheierii judecatorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca dispozitiile art. 25 alin. (8) din Legea nr. 275/2006 aduc atingere suveranitatii nationale si dreptului la un recurs efectiv, precum si prevederilor art. 361 referitor la hotarârile supuse apelului din Codul de procedura penala, întrucât îi limiteaza dreptul de recurs.

Tribunalul Brasov - Sectia penala apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, deoarece dispozitiile art. 25 alin. (8) din Legea nr. 275/2006 nu încalca prevederile art. 2 din Constitutie si ale art. 13 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, invocate de autorul exceptiei. Mai arata ca gradele de jurisdictie reprezinta o chestiune ce tine de politica penala a statului, legiuitorul fiind singurul în masura sa aprecieze asupra necesitatii uzarii de toate caile de atac, în raport cu importanta valorii sociale pretins încalcate.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului considera ca dispozitiile art. 25 alin. (8) din Legea nr. 275/2006 sunt constitutionale, deoarece nu aduc nicio atingere prevederilor din Constitutie invocate de autorul exceptiei.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 25 alin. (8) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 20 iulie 2006, care au urmatorul cuprins: "Hotarârea judecatoriei este definitiva."

În sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii de lege, autorul exceptiei invoca încalcarea prevederilor art. 2 referitor la suveranitate din Constitutie, ale art. 13 privind dreptul la un recurs efectiv din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si ale art. 361 referitor la hotarârile supuse apelului din Codul de procedura penala.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca dispozitiile de lege criticate au mai fost supuse controlului de constitutionalitate prin raportare la prevederile art. 13 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, invocate si în prezenta cauza, si fata de critici similare. Astfel, prin Decizia nr. 462 din 15 mai 2007, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 7 iunie 2007, Decizia nr. 1.572 din 7 decembrie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 26 ianuarie 2011, si Decizia nr. 496 din 19 aprilie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 14 iulie 2011, Curtea a respins ca neîntemeiata exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor de lege criticate, retinând ca persoana condamnata, în acord cu art. 13 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, are dreptul de a se adresa unei instante de judecata, dupa ce nemultumirile acesteia au fost examinate de judecatorul delegat cu executarea pedepselor. Totodata, prevederile de lege contestate se circumscriu celei de-a treia faze a procesului penal, si anume fazei de executare. Prin urmare, cadrul general de reglementare vizeaza o activitate ulterioara fazei de judecata în care s-a stabilit existenta vinovatiei în materie penala. Asa fiind, aspectul criticat de autorul exceptiei excedeaza procedurii penale speciale care guverneaza numai fazele de urmarire penala si de judecata, deoarece situatia juridica a condamnatului nu este identica cu cea a faptuitorului, învinuitului ori cu cea a inculpatului.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine schimbarea acestei jurisprudente, solutia de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate pronuntata de Curte prin deciziile mai sus mentionate, precum si considerentele care au fundamentat-o îsi pastreaza valabilitatea si în prezenta cauza.

În ceea ce priveste încalcarea, prin dispozitiile art. 25 alin. (8) din Legea nr. 275/2006, a prevederilor art. 2 din Constitutie, acestea din urma nu sunt aplicabile în cauza de fata.

Totodata, autorul exceptiei invoca contradictia dintre dispozitiile de lege criticate si prevederile art. 361 din Codul de procedura penala. O asemenea critica nu poate fi nici ea retinuta, întrucât examinarea constitutionalitatii unui text de lege are în vedere compatibilitatea acestuia cu dispozitii din Constitutie sau din actele internationale la care România este parte, iar nu compararea prevederilor mai multor legi între ele si nici coroborarea lor ori posibilele contradictii din cadrul legislatiei interne.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 alin. (8) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, exceptie ridicata de Ionel Moisii în Dosarul nr. 17.956/197/2011 al Tribunalului Brasov - Sectia penala.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 13 noiembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Oana Cristina Puica
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf