Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 916 din 1 noiembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31, 32, 34, 36, 38, 39 si ale art. 41 din Ordonanta Guvernului nr. 24/2011 privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Simina Gagu - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31, 32, 34, 36, 38, 39 si ale art. 41 din Ordonanta Guvernului nr. 24/2011 privind unele masuri în domeniul evaluarii bunurilor, exceptie ridicata de Corpul Expertilor Tehnici din România în Dosarul nr. 8.478/2/2011 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.125D/2012.

La apelul nominal, raspunde autorul exceptiei de neconstitutionalitate, prin avocatul Ion-Cristi Tanasa, cu împuternicire avocatiala depusa la dosar. Lipseste cealalta parte, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvântul avocatului autorului exceptiei, care solicita admiterea criticii de neconstitutionalitate. În acest sens, sustine ca prevederile legale atacate creeaza o situatie privilegiata pentru Asociatia Nationala a Evaluatorilor din România în raport de celelalte asociatii profesionale care activeaza în domeniul evaluarii si, prin urmare, încalca dispozitiile art. 16 din Constitutie. O situatie privilegiata exista si în ceea ce priveste membrii Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din România, care devin, de drept, membri ai Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din România, spre deosebire de ceilalti experti autorizati, care devin membri ai Uniunii, pe baza unei cereri, dupa verificarea îndeplinirii unor conditii, de catre o comisie formata doar din membrii Asociatiei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca neîntemeiata, sens în care arata ca prevederile legale criticate reglementeaza activitatea de evaluare a bunurilor, fara a încalca principiul egalitatii în drepturi. Faptul ca pentru a deveni membru al Uniunii este necesara verificarea îndepliniri unor conditii legale nu echivaleaza cu instituirea unui privilegiu contrar art. 16 din Constitutie.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 29 mai 2012, completata prin Încheierea din 5 iulie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 8.478/2/2011, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31, 32, 34, 36, 38, 39 si ale art. 41 din Ordonanta Guvernului nr. 24/2011 privind unele masuri în domeniul evaluarii bunurilor.

Exceptia a fost ridicata de Corpul Expertilor Tehnici din România într-o cauza având ca obiect o actiune în pretentii.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esenta, ca prevederile art. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 24/2011 referitoare la rolul Consiliului director al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din România (ANEVAR) de a organiza si conduce prima adunare nationala si prima Conferinta nationala a Uniunii si de a verifica îndeplinirea conditiilor de participare la acestea, precum si a conditiilor de dobândire initiala a calitatii de evaluator autorizat atribuie, în mod nelegal, prerogative acestui organ în raport cu celelalte subiecte de drept la care se refera actul normativ mentionat. Se creeaza astfel, pentru aceste subiecte de drept, o situatie de inferioritate fata de membrii ANEVAR.

De asemenea, spre deosebire de membrii ANEVAR, care devin, în temeiul Ordonantei Guvernului nr. 24/2011, de drept, membri titulari ai Uniunii, totusi, persoanele fizice si orice alte organizatii al caror obiect de activitate face parte din domeniul de reglementare al ordonantei trebuie sa faca o cerere la comisia formata din membrii ANEVAR si sa depuna acte în vederea dobândirii calitatii de membru titular, respectiv acreditat. Prin urmare, membrilor ANEVAR li s-a creat o pozitie privilegiata fata de celelalte persoane fizice si orice alte organizatii al caror obiect de activitate se circumscrie ordonantei. Mai mult, art. 32 alin. (3) din ordonanta prevede desemnarea, de catre Consiliul director al ANEVAR, a unei comisii formate din 5 membri, care verifica îndeplinirea conditiilor de membru titular acreditat, iar din aceasta comisie nu fac parte persoanele fizice si organizatiile mentionate mai sus. Considera ca nu este echitabil ca toate prerogativele de verificare a persoanelor care doresc sa devina membri titulari/acreditati ai Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din România sa revina numai ANEVAR-ului, deoarece se acorda acesteia o pozitie privilegiata fata de celelalte subiecte de drept.

Totodata, art. 34 din Ordonanta Guvernului nr. 24/2011 acorda Consiliului director al ANEVAR dreptul de a organiza prima Conferinta nationala a Uniunii, oferind astfel acestei asociatii o pozitie privilegiata fata de celelalte subiecte de drept, care nu au dreptul sa participe în mod direct la organizarea acestei conferinte.

De asemenea, din analiza art. 36, 38, 39 si art. 41 din Ordonanta Guvernului nr. 24/2011 rezulta ca membrii ANEVAR, indiferent de calitatea acestora, aspiranti, stagiari, acreditati sau de onoare, devin, în mod automat, membri ai Uniunii, spre deosebire de celelalte subiecte de drept, care trebuie sa îndeplineasca conditiile prevazute de ordonanta pentru a deveni membri ai Uniunii.

Considera ca Ordonanta Guvernului nr. 24/2011, pentru a fi în acord cu dispozitiile art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie, ar trebui sa prevada ca înfiintarea Uniunii sa se faca nu numai de ANEVAR, ci si de catre toate subiectele de drept care au ca obiect de activitate evaluari de bunuri, iar acestea sa participe, în mod direct, alaturi de ANEVAR, la verificarea conditiilor în vederea dobândirii calitatii de membru titular/acreditat al Uniunii. De asemenea, ar trebui sa se prevada ca toate subiectele de drept care au ca obiect de activitate evaluarea de bunuri, nu numai cei din ANEVAR, pot dobândi calitatea de membri stagiari, membri acreditati sau membri de onoare, fara depunerea vreunui înscris în acest sens.

În fine, sustine ca Ordonanta Guvernului nr. 24/2011 a fost emisa în favoarea unui singur subiect de drept, respectiv în favoarea ANEVAR, asociatie profesionala neguvernamentala, independenta, înfiintata în anul 1992, declarata de utilitate publica prin Hotarârea Guvernului nr. 1.447/2004, în defavoarea celorlalte asociatii existente în prezent care au ca obiect de activitate evaluarea bunurilor în diverse domenii.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal considera ca exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiata, prevederile de lege criticate nefiind în contradictie cu dispozitiile constitutionale invocate, deoarece nu instituie vreo discriminare fara justificari obiective si rezonabile.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata. În acest sens, considera ca încredintarea unor atributii Asociatiei Nationale, precum sunt cele prevazute de normele legale criticate, a fost justificata, în principal, de notorietatea acestei asociatii, astfel cum este retinut în cuprinsul Notei de fundamentare.

De asemenea, considera ca prevederile supuse controlului de constitutionalitate nu încalca principiul egalitatii în drepturi, prin instituirea unei situatii discriminatorii în functie de apartenenta la diferite organizatii profesionale, deoarece nu afecteaza în niciun fel drepturile evaluatorilor care nu fac parte din ANEVAR, acestia beneficiind de acelasi tratament juridic ca si membrii ANEVAR. Referitor la formularea unei cereri pentru a deveni membru al Uniunii, precizeaza ca art. 32 alin. (2) si art. 35 din ordonanta nu fac nicio distinctie între membrii ANEVAR si membrii altor organizatii profesionale; mai mult în cuprinsul notei de fundamentare este prevazut, în mod explicit, faptul ca obligatia depunerii cererilor revine atât membrilor ANEVAR, cât si membrilor altor organizatii profesionale.

Avocatul Poporului considera ca prevederile art. 31, 32, 34, 36, 38, 39 si art. 41 din Ordonanta Guvernului nr. 24/2011 sunt constitutionale, deoarece se aplica în mod egal tuturor celor aflati în situatia prevazuta de ipoteza normelor legale, fara nicio discriminare pe considerente arbitrare. Apreciaza ca nu se creeaza un privilegiu pentru membrii ANEVAR, întrucât acestia dobândesc calitatea de evaluator autorizat în aceleasi conditii cu membrii altor organizatii al caror profil de activitate face parte din domeniul de reglementare al ordonantei.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, sustinerile avocatului autorului exceptiei, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 31, 32, 34, 36, 38, 39 si ale art. 41 din Ordonanta Guvernului nr. 24/2011 privind unele masuri în domeniul evaluarii bunurilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 2 septembrie 2011. Textele de lege criticate au urmatorul cuprins:

- art. 31: "Consiliul director al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din România, asociatie profesionala neguvernamentala, independenta, înfiintata în anul 1992, declarata de utilitate publica prin Hotarârea Guvernului nr. 1.447/2004, denumita în continuare ANEVAR, organizeaza si conduce prima adunare generala nationala si prima Conferinta nationala a Uniunii si verifica îndeplinirea conditiilor de participare la acestea, precum si conditiile de dobândire initiala a calitatii de evaluator autorizat, prevazute la art. 32.";

- art. 32: "(1) Membrii ANEVAR, persoane fizice, precum si ai altor organizatii al caror profil de activitate face parte din domeniul de reglementare al prezentei ordonante care îndeplinesc conditiile de dobândire a calitatii de evaluator autorizat, prevazute de art. 15 alin. (2) lit. a) si b), respectiv art. 17 alin. (1), devin membri titulari, respectiv acreditati ai Uniunii, potrivit dispozitiilor prezentului articol.

(2) Pentru dobândirea calitatii de membru titular, respectiv acreditat se pot depune cereri, în maximum 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, la sediul ANEVAR din str. Scarlatescu nr. 7, sectorul 1, municipiul Bucuresti.

(3) Îndeplinirea conditiilor prevazute de art. 15 alin. (2) lit. a) si b), respectiv de art. 17 alin. (1) este verificata, în maximum 30 de zile de la data depunerii cererii, de o comisie formata din 5 membri desemnati de Consiliul director al ANEVAR, pe baza documentelor stabilite prin hotarâre a Consiliului director afisata la sediul ANEVAR.

(4) Lista persoanelor care îndeplinesc conditiile de dobândire a calitatii de evaluator autorizat se afiseaza la sediul ANEVAR în maximum 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (2).";

- art. 34: "Prima Conferinta nationala a Uniunii se organizeaza de Consiliul director al ANEVAR în maximum 30 de zile de la data adunarii generale nationale în care au fost alesi participantii la aceasta conferinta, iar în cadrul acesteia se alege primul Consiliu director al Uniunii.";

- art. 36: "Persoanele care sunt membri aspiranti ai ANEVAR devin membri stagiari ai Uniunii si în termen de maximum 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante vor sustine examenul de finalizare a stagiaturii pentru a deveni membri titulari.";

- art. 38: "Membrii inactivi ai ANEVAR vor fi înscrisi în Tabloul Uniunii, în sectiunea "inactivi", urmând sa redobândeasca calitatea de membru activ doar dupa respectarea conditiilor prevazute de regulamentul adoptat în acest scop de Consiliul director.";

- art. 39: "Membrii acreditati ai ANEVAR devin membri acreditati ai Uniunii în sensul prezentei ordonante.";

- art. 41: "Membrii fondatori si membrii de onoare ai ANEVAR devin membri de onoare ai Uniunii."

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine ca prevederile legale criticate contravin dispozitiilor din Constitutie cuprinse în art. 16 alin. (1) si (2) privind egalitatea în drepturi.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observa ca prevederile legale criticate reprezinta norme tranzitorii, prin care se reglementeaza organizarea si conducerea primei adunari generale nationale si a primei Conferinte nationale a Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din România, verificarea îndeplinirii conditiilor de dobândire initiala a calitatii de evaluator autorizat, precum si situatia juridica a membrilor Uniunii.

Totodata, Curtea retine ca prevederile de lege criticate se integreaza unui ansamblu de norme juridice cu caracter de noutate în sistemul normativ românesc, având ca obiect de reglementare organizarea activitatii de evaluare a bunurilor, a profesiei de evaluator autorizat, precum si înfiintarea unei organizatii profesionale care sa coordoneze si autorizeze desfasurarea activitatii de evaluator, astfel încât aceasta sa respecte imperative de interes general, precum protectia consumatorilor si a beneficiarilor serviciilor, loialitatea tranzactiilor comerciale si combaterea fraudei.

În aceste conditii, Curtea constata ca nu poate fi retinuta critica de neconstitutionalitate potrivit careia prevederile legale ce formeaza obiectul exceptiei încalca principiul egalitatii în drepturi, de vreme ce, prin intermediul acestora, legiuitorul delegat a urmarit crearea premiselor necesare demararii si desfasurarii activitatii de evaluare a bunurilor într-un cadru nou, unitar, organizat, iar nu instituirea unor privilegii în favoarea Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din România, astfel cum sustine autorul exceptiei.

Sub acest aspect, Curtea observa ca optiunea legiuitorului pentru încredintarea catre ANEVAR - asociatie profesionala neguvernamentala, independenta, declarata de utilitate publica, potrivit Hotarârii Guvernului nr. 1.447/2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 13 septembrie 2004 - a rolului de organizare a Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din România a fost justificata în Nota de fundamentare la Ordonanta Guvernului nr. 24/2011, având în vedere, în principal, "notorietatea pe care o are ANEVAR, pe piata evaluarii, atât interna, cât si internationala si faptul ca la membrii ANEVAR si la standardele respectate de acestia se face referire în mai multe acte normative."

În acelasi timp, Curtea constata drept neîntemeiata critica de neconstitutionalitate formulata din perspectiva presupusului tratament juridic privilegiat acordat membrilor ANEVAR, fata de cei ai altor asociatii profesionale din domeniul evaluarii. Astfel, regulile instituite în vederea dobândirii calitatii de evaluator autorizat vizeaza, în egala masura, fara nicio distinctie, membrii ANEVAR, persoane fizice, precum si cei ai altor organizatii al caror profil de activitate se refera la evaluarea bunurilor. Relevante în acest sens sunt normele cuprinse în art. 32 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2011, potrivit carora atât membrii ANEVAR, cât si cei ai altor organizatii al caror profil de activitate face parte din domeniul de reglementare al ordonantei care îndeplinesc conditiile de dobândire a calitatii de evaluator autorizat, au posibilitatea, în conditiile legii, de a depune cereri pentru dobândirea calitatii de membri titulari, respectiv acreditati ai Uniunii.

De asemenea, Curtea retine ca regulile stabilite, pentru situatia tranzitorie enuntata mai sus, cu privire la celelalte categorii de membri ai Uniunii, apar ca fiind proportionale în raport cu scopul propus, acela de organizare uniforma a activitatii de evaluare a bunurilor.

Întrucât prevederile legale supuse controlului de constitutionalitate nu introduc privilegii sau discriminari, sub aspectele invocate de autorul exceptiei, Curtea nu poate retine încalcarea art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie, urmând ca exceptia de neconstitutionalitate sa fie respinsa ca neîntemeiata.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31, 32, 34, 36, 38, 39 si ale art. 41 din Ordonanta Guvernului nr. 24/2011 privind unele masuri în domeniul evaluarii bunurilor, exceptie ridicata de Corpul Expertilor Tehnici din România în Dosarul nr. 8.478/2/2011 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 1 noiembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Simina Gagu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf