Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 914 din 1 noiembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedura penala

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Minca.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Transporturi Auto Astra" - S.A. în Dosarul nr. 7.534/303/2007 al Judecatoriei Sectorului 6 Bucuresti si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.086D/2012.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata, sens în care face trimitere la jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 21 mai 2012, pronuntata în Dosarul nr. 7.534/303/2007, Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Transporturi Auto Astra" - S.A. în dosarul de mai sus având ca obiect solutionarea unei cauze penale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca prevederile legale contravin Legii fundamentale, deoarece nesocotesc dreptul la un proces echitabil care presupune, între altele, contradictorialitatea, sens în care, în acord cu jurisprudenta Curtii de la Strasbourg (Hotarârea din 6 decembrie 1988, pronuntata în Cauza Barbera, Messegne si Jabardo împotriva Spaniei), judecatorul are sarcina de a veghea ca toate elementele susceptibile sa influenteze solutionarea pe fond a litigiului sa faca obiectul unei dezbateri contradictorii între parti. Totodata, elementele de proba trebuie, în principiu, administrate în fata acuzatului, în sedinta publica, în vederea unei dezbateri contradictorii.

Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti - Sectia penala opineaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului considera ca dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 327 alin. 3 din Codul de procedura penala, cu denumirea marginala Ascultarea martorului, expertului sau interpretului, care au urmatorul continut: "Daca ascultarea vreunuia dintre martori nu mai este posibila, instanta dispune citirea depozitiei date de acesta în cursul urmaririi penale si va tine seama de ea la judecarea cauzei."

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine ca prevederile legale mentionate încalca dispozitiile constitutionale ale art. 21 alin. (3) referitor la dreptul la un proces echitabil cu referire la art. 11 referitor la Dreptul international si dreptul intern, art. 15 referitor la Universalitate, art. 16 referitor la Egalitatea în drepturi si la art. 20 referitor la Tratatele internationale privind drepturile omului, precum si dispozitiile art. 6 referitor la Dreptul la un proces echitabil si art. 8 referitor la Dreptul la respectarea vietii private si de familie din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului sau, din perspectiva unor critici similare. Astfel, cu prilejul pronuntarii Deciziei nr. 275 din 26 iunie 2003, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 6 august 2003, a Deciziei nr. 704 din 11 septembrie 2007, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 22 octombrie 2007, si a Deciziei nr. 857 din 23 iunie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 12 septembrie 2011, Curtea Constitutionala a respins ca neîntemeiata exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedura penala, statuând ca, "chiar daca, în faza de urmarire penala, aparatorul inculpatului nu mai poate fi prezent la audierea martorului, aceasta nu înseamna ca precizarile date în cauza sunt valorificate tale quale. Probele în procesul penal nu au, potrivit art. 63 din Codul de procedura penala, o valoare dinainte stabilita si aprecierea lor se face de organul de urmarire penala în urma examinarii tuturor probelor administrate si în scopul aflarii adevarului. De aceste obligatii este tinuta si instanta de judecata în faza de cercetare judecatoreasca, care, dupa citirea depozitiei martorului în conditiile art. 327 alin. 3 din Codul de procedura penala, va proceda în consecinta".

Curtea a mai constatat ca, "potrivit jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului, s-a cristalizat ideea potrivit careia utilizarea probelor obtinute în faza instructiei penale nu contravine art. 6 paragraful 3 lit. d) din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, atât timp cât dreptul la aparare a fost respectat. De aceea, citirea declaratiilor unor martori care au refuzat sa depuna marturie în fata tribunalului nu poate fi luata în considerare daca acuzatul nu a avut posibilitatea, în niciun stadiu al procedurii anterioare, sa interogheze persoanele ale caror declaratii sunt citite în sedinta de judecata. Prin urmare, nu se poate sustine ca prin dispozitiile legale criticate este încalcat dreptul la un proces echitabil, atâta vreme cât acuzatul a manifestat un dezinteres total fata de administrarea probelor atât în faza de urmarire penala, cât si în faza de judecata. Aceasta deoarece, cu ocazia prezentarii materialului de urmarire penala, inculpatul, desi a avut posibilitatea solicitarii unei eventuale confruntari, nu s-a prevalat de acest drept. A porni de la premisa administrarii partinitoare a probelor, complinita de nepasarea acuzatului, nu atrage neconstitutionalitatea unui text, deoarece, asa cum s-a aratat, procesul penal are, între altele, ca scop numai pedepsirea persoanei vinovate de comiterea unei infractiuni, fiind guvernat de principiul aflarii adevarului".

Mai mult decât atât, Curtea a mai aratat ca, în viziunea Curtii Europene a Drepturilor Omului, "art. 6 paragraful 3 lit. d) din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale presupune asigurarea completa a egalitatii armelor în materie, ceea ce înseamna ca, sub aceasta rezerva, textul lasa autoritatilor nationale competente facultatea de a aprecia pertinenta unei oferte de proba facute de acuzat, în masura compatibilitatii ei cu notiunea de proces echitabil".

Deoarece pâna în prezent nu au intervenit elemente noi de natura sa determine schimbarea acestei jurisprudente, considerentele si solutia deciziilor mai sus mentionate îsi pastreaza valabilitatea si în cauza de fata.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Transporturi Auto Astra" - S.A. în Dosarul nr. 7.534/303/2007 al Judecatoriei Sectorului 6 Bucuresti.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 1 noiembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Afrodita Laura Tutunaru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf