Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 913 din 1 noiembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278 alin. 2^1 din Codul de procedura penala

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Minca.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 278 alin. 2^1 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Liviu Gheorghe Teodoriu în Dosarul nr. 1.937/40/2012 al Tribunalului Botosani - Sectia penala si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 956D/2012.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Curtea dispune a se face apelul si în dosarele nr. 957D/2012 si nr. 1.327D/2012, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 278 alin. 2^1 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Liviu Gheorghe Teodoriu si Liliana Teodoriu în dosarele nr. 2.806/40/2012 si nr. 1.005/40/2012 ale Tribunalului Botosani - Sectia penala.

La apelul nominal raspunde personal autorul exceptiei Liliana Teodoriu si se constata lipsa celorlalte parti, procedura de citare fiind legal îndeplinita.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor.

Autorul exceptiei prezent este de acord cu conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere dispozitiile art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, nu se opune conexarii dosarelor.

Curtea, având în vedere identitatea de obiect a cauzelor, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea dosarelor nr. 957D/2012 si nr. 1.327D/2012 la Dosarul nr. 956D/2012, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul autorului exceptiei, care pune concluzii de admitere a acesteia în masura în care prevederile legale criticate opresc persoana interesata de a se adresa justitiei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibila, deoarece, în realitate, se solicita modificarea prevederilor legale în sensul oferirii posibilitatii partii interesate de a se adresa oricând judecatorului cu plângere împotriva actelor procurorului.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarelor, constata urmatoarele:

 

Prin încheierile din 8 mai 2012 si 4 septembrie 2012, pronuntate în dosarele nr. 1.937/40/2012, nr. 2.806/40/2012 si nr. 1.005/40/2012, Tribunalul Botosani - Sectia penala a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 278 alin. 2^1 din Codul de procedura penala.

Exceptia a fost ridicata, în dosarele de mai sus, de Liviu Gheorghe Teodoriu în primele doua dosare si de Liliana Teodoriu în cel de-al treilea dosar, toate având ca obiect solutionarea unor plângeri formulate în contra ordonantelor procurorul ierarhic superior de respingere a plângerilor formulate împotriva actelor procurorului din subordine.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin ca prevederile legale mentionate afecteaza accesul liber la justitie, deoarece împiedica persoana interesata de a se adresa justitiei împotriva actelor abuzive ce emana de la procurori.

Tribunalul Botosani - Sectia penala opineaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciaza ca dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecatorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 278 alin. 2^1 cu denumirea marginala Plângerea contra actelor procurorului din Codul de procedura penala, introdus prin art. XVIII pct. 38 din Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010, care au urmatorul continut: "Plângerea formulata împotriva solutiei de respingere dispuse de procurorul ierarhic superior este inadmisibila."

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate sustin ca prevederile legale mentionate încalca dispozitiile constitutionale ale art. 21 alin. (1) si (2) referitor la accesul liber la justitie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului sau din perspectiva unor critici similare. Astfel, cu prilejul pronuntarii Deciziei nr. 525 din 15 mai 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 19 iunie 2012, si Deciziei nr. 62 din 31 ianuarie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 9 martie 2012, Curtea Constitutionala a respins ca neîntemeiata exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278 alin. 2^1 din Codul de procedura penala, statuând ca posibilitatea formularii plângerii împotriva masurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori efectuate pe baza dispozitiilor date de acesta la procurorul ierarhic superior, conform prevederilor art. 278 alin. 1 si 2 din Codul de procedura penala, constituie o garantie procesuala, iar ramânerea definitiva a solutiei de respingere dispuse de procurorul ierarhic superior, potrivit prevederilor art. 278 alin. 2^1, introdus în Codul de procedura penala prin Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor, are ca scop asigurarea celeritatii solutionarii cauzelor penale, nereprezentând un impediment în calea liberului acces la justitie si a dreptului la un recurs efectiv.

De asemenea, Curtea a retinut ca în faza de urmarire penala legiuitorul poate opta atât pentru instituirea, cât si pentru eliminarea unor garantii procesuale, precum cea din speta, cu conditia ca actele organelor de urmarire penala sa poata fi cenzurate de instanta de judecata. Or, în cazul de fata, ramânerea definitiva a solutiei de respingere dispuse de procurorul ierarhic superior, potrivit dispozitiilor art. 278 alin. 2^1 din Codul de procedura penala, nu înlatura dreptul partii interesate de a formula plângere, în conditiile art. 278^1 alin. 1, împotriva rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale sau a ordonantei de clasare si nici dreptul de a beneficia de garantiile procesuale care însotesc faza judecatii propriu-zise si de caile de atac prevazute de lege în cazul trimiterii în judecata.

Deoarece pâna în prezent nu au intervenit elemente noi de natura sa determine schimbarea acestei jurisprudente, considerentele si solutia deciziilor mai sus mentionate îsi pastreaza valabilitatea si în cauza de fata.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278 alin. 2^1 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Liviu Gheorghe Teodoriu în dosarele nr. 1.937/40/2012, nr. 2.806/40/2012 ale Tribunalului Botosani - Sectia penala si de Liliana Teodoriu în Dosarul nr. 1.005/40/2012 al aceleiasi instante.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 1 noiembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Afrodita Laura Tutunaru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf