Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 911 din 1 noiembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 146 din Codul penal

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Minca.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 146 din Codul penal, exceptie ridicata de Adrian Florian Brândusi în Dosarul nr. 8.040/111/2010 al Curtii de Apel Oradea - Sectia penala si pentru cauze cu minori si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 862D/2012.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata, sens în care face trimitere la jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 19 aprilie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 8.040/111/2010, Curtea de Apel Oradea - Sectia penala si pentru cauze cu minori a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 146 din Codul penal, exceptie ridicata de Adrian Florian Brândusi în dosarul de mai sus având ca obiect solutionarea unei cauze penale în care se fac cercetari cu privire la savârsirea infractiunii de înselaciune calificata cu consecinte deosebit de grave prevazuta de dispozitiile art. 215 alin. 1, 3 si 5 din Codul penal.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca prevederile legale mentionate încalca dreptul la un proces echitabil, deoarece prin adoptarea acestora legislativul a exercitat o ingerinta în activitatea economica a societatilor comerciale. Astfel, suma de 200.000 lei poate reprezenta un prejudiciu nesemnificativ pentru operatorii economici care desfasoara o activitate cu rulaj valoric ridicat si un prejudiciu ce poate avea consecinte deosebit de grave pentru societatile de mica valoare economica. Prin urmare, aceasta inechitate afecteaza grav dreptul la un proces echitabil, câta vreme, în opinia autorului, fiecare parte vatamata nu este obligata sa faca dovada concreta a impactului grav si foarte grav asupra intereselor proprii încalcate prin nerespectarea legii penale.

Curtea de Apel Oradea - Sectia penala si pentru cauze cu minori opineaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, sens în care face trimitere la jurisprudenta în materie.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului considera ca dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 146 din Codul penal care au urmatorul continut: "Prin consecinte deosebit de grave se întelege o paguba materiala mai mare de 200.000 lei sau o perturbare deosebit de grava a activitatii, cauzata unei autoritati publice sau oricareia dintre unitatile la care se refera art. 145, ori altei persoane juridice sau fizice."

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine ca prevederile legale mentionate încalca dispozitiile constitutionale ale art. 21 alin. (3) referitor la dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului sau din perspectiva unor critici similare. Astfel, cu prilejul pronuntarii Deciziei nr. 1.051 din 9 octombrie 2008, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 14 noiembrie 2008, Curtea Constitutionala a respins ca neîntemeiata exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 146 si art. 215 alin. 5 din Codul penal, statuând ca art. 146 din Codul penal cuprinde o norma cu caracter explicativ prin care se lamureste întelesul expresiei "consecinte deosebit de grave". Aceasta reglementare este necesara cu atât mai mult cu cât legiuitorul a prevazut consecintele deosebit de grave ca element circumstantial în continutul agravant al mai multor infractiuni.

Totodata, Curtea a constatat ca este neîntemeiata si sustinerea autorului exceptiei referitoare la încalcarea dispozitiilor art. 21 alin. (3) din Constitutie, deoarece aplicarea cerintei procesului echitabil se impune numai în legatura cu procedura de desfasurare a procesului, iar nu si în ceea ce priveste cadrul juridic sanctionator al faptelor, adica în materia dreptului substantial. Nici din cuprinsul art. 21 alin. (3) din Constitutie si nici din cel al art. 6 al Conventiei pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau al jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului nu se poate desprinde concluzia ca aplicarea cerintei procesului echitabil ar trebui sa excedeze necesitatii asigurarii garantiilor procesuale, spre a se intra în materii din câmpul dreptului substantial.

Deoarece pâna în prezent nu au intervenit elemente noi de natura sa determine schimbarea acestei jurisprudente, considerentele si solutia deciziei mai sus mentionate îsi pastreaza valabilitatea si în cauza de fata.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 146 din Codul penal, exceptie ridicata de Adrian Florian Brândusi în Dosarul nr. 8.040/111/2010 al Curtii de Apel Oradea - Sectia penala si pentru cauze cu minori.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 1 noiembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Afrodita Laura Tutunaru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf