Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 904 din 25 octombrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, precum si a legii in ansamblul sau

Augustin Zegrean - presedinte

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Tudorel Toader - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, precum si a legii în ansamblul sau, exceptie ridicata de Adina Gavrila în Dosarul nr. 5.315/97/2010 al Curtii de Apel Târgu-Mures - Sectia I civila si care constituie obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.311D/2012.

La apelul nominal, se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Presedintele dispune sa se faca apelul si în Dosarele nr. 1.312D/2012 si nr. 1.313D/2012, având ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate ridicata de Doina Pantilimon si Dorica Merca în Dosarele nr. 5.316/97/2010 si nr. 8.774/107/2010 ale Curtii de Apel Târgu-Mures - Sectia I civila.

La apelul nominal, se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Curtea, având în vedere obiectul identic al exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în Dosarele nr. 1.311D/2012, nr. 1.312D/2012 si nr. 1.313D/2012, pune în discutie, din oficiu, problema conexarii cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexarii dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea Dosarelor nr. 1.312D/2012 si nr. 1.313D/2012 la Dosarul nr. 1.311D/2012, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata, sens în care invoca jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarelor, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierile din 21 august 2012, pronuntate în Dosarele nr. 5.315/97/2010, nr. 5.316/97/2010 si nr. 8.774/107/2010, Curtea de Apel Târgu Mures - Sectia I civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, precum si a legii în ansamblul sau.

Exceptia a fost ridicata de Adina Gavrila, Doina Pantilimon si Dorica Merca cu prilejul solutionarii unor cauze privind drepturi de asigurari sociale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia formuleaza, în esenta, urmatoarele critici:

1. Exista o discrepanta majora între cele aratate în expunerea de motive a Legii nr. 119/2010 si previziunile Guvernului cu privire la impactul bugetar al acestei legi, pe de o parte, si realitatea bugetara existenta la finalizarea procesului de recalculare a pensiilor, de cealalta parte. Astfel, în realitate, se constata o crestere a cheltuielilor sistemului de pensii publice, iar nu o scadere, asa cum se prevazuse. Acest fapt este contrar dispozitiilor art. 1 alin. (5) din Constitutie, care impun existenta unei concordante între motivele si/sau scopul actului normativ si efectele acestuia.

2. Prin efectele ce au fost obtinute în urma recalcularii pensiilor s-a realizat o scadere a nivelului de trai. Astfel, a fost accentuat dezechilibrul preexistent în sistemul public de pensii publice între venituri si cheltuieli, cu consecinte implicite majore pe termen scurt, mediu si lung asupra nivelului de trai a carui finantare de baza se asigura în principal de la bugetul de stat.

3. Legea nr. 119/2010 contravine art. 20 din Constitutie, deoarece încalca art. G pct. 2 din Partea V a Cartii sociale europene revizuite si, în subsidiar, art. 12 pct. 2 din Partea a II-a din aceeasi Carta raportat la art. 65 pct. 1 si 2 din Partea a XI-a din Codul european de securitate sociala al Consiliului Europei, întrucât, în majoritatea cazurilor, în urma recalcularii pensiilor de serviciu, pensiile rezultate nu sunt cel putin egale cu 40% din totalul câstigului anterior al beneficiarului pensiei.

4. Potrivit jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului, pensia reprezinta un "bun", intrând astfel în sfera de protectie a art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. Astfel, afectarea cuantumului pensiei prin recalculare dobândeste semnificatia unei încalcari a dreptului de proprietate privata.

Curtea de Apel Târgu Mures - Sectia I civila, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, arata ca exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiata.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, precum si legea în ansamblul sau, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010.

Dispozitiile art. 1 lit. c) au urmatoarea redactare: "Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi, urmatoarele categorii de pensii, stabilite pe baza legislatiei anterioare, devin pensii în întelesul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare: [...]

c) pensiile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe lânga acestea."

Autorii exceptiei considera ca prevederile de lege criticate contravin urmatoarelor texte din Constitutie: art. 1 alin. (5) privind obligatia respectarii Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor, art. 44 privind dreptul de proprietate si art. 47 alin. (1) referitor la nivelul de trai. De asemenea, invoca încalcarea dispozitiilor art. 20 din Constitutie prin raportare la dispozitiile art. 1 din primul Protocol la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, referitoare la dreptul de proprietate, în raport cu dispozitiile art. 12 pct. 2 din Partea a II-a a Cartii sociale europene revizuite, referitoare la dreptul la securitate sociala, ale art. G pct. 2 din Partea a V-a a aceleiasi Carti, referitoare la restrictii, si ale art. 65 pct. 1 si 2 din Partea a XI-a din Codul european de securitate sociala al Consiliului Europei privind cuantumul prestatiilor de asigurari sociale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate din perspectiva criticii raportate la prevederile art. 1 alin. (5) din Constitutie, Curtea constata ca autorii acesteia invoca existenta unei discrepante evidente între cele aratate în expunerea de motive a legii cu privire la situatia de criza care impune adoptarea actului normativ si efectele reale ale acestui act normativ.

Tot din perspectiva efectelor generate de actul normativ în discutie, autorii exceptiei considera ca este încalcat art. 47 alin. (1) din Constitutie, referitor la dreptul la un nivel de trai decent.

Fata de aceasta critica, Curtea constata ca art. 1 alin. (5) din Legea fundamentala instituie obligatia respectarii Constitutiei si a legilor. Or, în cauza, nu se poate retine încalcarea acestui text, ci, mai degraba, o previzionare inexacta a efectelor Legii nr. 119/2010, care poate pune în discutie caracterul eficient si adecvat al reglementarii, aspect care nu poate fi supus însa analizei instantei de contencios constitutional. Astfel, potrivit dispozitiilor art. 2 alin. (2) si art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constitutionala se pronunta asupra constitutionalitatii unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonanta în vigoare, ceea ce înseamna analiza acestora în raport cu prevederile Constitutiei. Aceasta este o analiza de drept, Curtea neavând posibilitatea de a sanctiona oportunitatea sau eficienta politicii economice adoptate de stat, asa cum solicita autorii exceptiei.

Aceeasi concluzie se impune si în ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate raportata la prevederile art. 47 alin. (1) din Constitutie, autorii exceptiei vizând, în realitate, ineficienta si incoerenta politicii adoptate de legiuitor, care nu a reusit sa atinga obiectivele propuse.

De altfel, în acelasi sens s-a pronuntat Curtea Constitutionala si prin Decizia nr. 203 din 29 noiembrie 1999, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 9 decembrie 1999, în care a aratat ca "nu intra în competenta sa posibilitatea de a se pronunta asupra aprecierilor, dintre care unele neavând caracter juridic, referitoare la faptul daca legea supusa controlului de constitutionalitate îsi poate atinge scopul pentru care a fost initiata si adoptata, si aceasta chiar daca, eventual, asemenea aprecieri ar fi îndreptatite. Curtea Constitutionala nu decide daca o lege este sau nu este buna, daca este sau nu este eficienta sau daca este ori nu este oportuna. Numai Parlamentul poate hotarî, în limitele prevazute în Constitutie, asupra continutului reglementarilor legale si oportunitatii adoptarii acestora. Iar statul de drept, a carui existenta este reglementata prin art. 1 alin. (3) din Legea fundamentala, impune recunoasterea de catre fiecare putere a actelor si masurilor luate de celelalte puteri în limitele prevazute de Constitutie."

Analizând în continuare critica de neconstitutionalitate vizând încalcarea dreptului de proprietate, Curtea constata ca, prin mai multe decizii, asa cum sunt Decizia nr. 871 din 25 iunie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010, sau Decizia nr. 1.587 din 13 decembrie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2012, a retinut ca dispozitiile Legii nr. 119/2010 nu contravin prevederilor art. 44 din Constitutie si nici prevederilor art. 1 din primul Protocol la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa justifice reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, considerentele si solutia deciziilor amintite îsi pastreaza valabilitatea si în prezenta cauza.

Cât priveste critica potrivit careia dispozitiile Legii nr. 119/2010 ar fi contrare prevederilor Cartii sociale europene revizuite si Codului european de securitate sociala al Consiliului Europei, nefiind respectate cuantumurile prestatiilor sociale impuse de aceste acte internationale, Curtea constata ca aceasta critica are un caracter general, nefiind indicate exemple concrete care sa sustina afirmatiile autorilor exceptiei.

De altfel, Curtea retine ca, în sistemul public de pensii, întemeiat pe principiul contributivitatii, cuantumul pensiei este raportat nu doar la veniturile obtinute imediat înainte de deschiderea dreptului la pensie, ci la veniturile obtinute pe întreaga perioada de contributie. Astfel, cuantumul pensiei va reflecta proportional toate aceste venituri, iar nu numai veniturile obtinute imediat înainte de pensionare, la care autorii exceptiei de neconstitutionalitate se raporteaza în critica lor.

Având în vedere cele aratate, Curtea apreciaza ca sunt lipsite de temei criticile de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 119/2010 în raport cu prevederile art. 20 din Constitutie.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge ca neîntemeiata exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, precum si a legii în ansamblul sau, exceptie ridicata de Adina Gavrila, Doina Pantilimon si Dorica Merca în Dosarele nr. 5.315/97/2010, nr. 5.316/97/2010 si nr. 8.774/107/2010 ale Curtii de Apel Târgu-Mures - Sectia I civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 25 octombrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Patricia Marilena Ionea
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf