Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 900 din 25 octombrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor si ale art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Augustin Zegrean - presedinte

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Tudorel Toader - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor si ale art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, exceptie ridicata, din oficiu, de Curtea de Apel Oradea - Sectia I civila în Dosarul nr. 7.866/111/2010 si care constituie obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.232D/2012.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 21 iunie 2011, pronuntata în Dosarul nr. 7.866/111/2010, Curtea de Apel Oradea - Sectia I civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor si ale art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, exceptie ridicata, din oficiu, de instanta de judecata.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca exista o similitudine de statut juridic între controlorul financiar sau auditorul public extern si magistrati, întrucât sunt tinuti deopotriva de incompatibilitati si obligatii atât la nivel constitutional, cât si la nivel legal. Prin urmare, se impune instituirea unui tratament juridic uniform sub aspectul acordarii dreptului la pensia de serviciu.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul considera ca exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiata, sens în care invoca deciziile Curtii Constitutionale nr. 1.238/2011 si nr. 1.381/2011.

Avocatul Poporului, amintind ca prin Decizia nr. 297/2012 Curtea Constitutionala a retinut neconstitutionalitatea textelor de lege criticate în masura în care se aplica si consilierilor de conturi, arata ca, potrivit art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibila.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele de vedere solicitate asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010, dispozitii potrivit carora "Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi, urmatoarele categorii de pensii, stabilite pe baza legislatiei anterioare, devin pensii în întelesul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare: [...]

h) pensiile de serviciu ale personalului Curtii de Conturi."

De asemenea, obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie si dispozitiile art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, dispozitii potrivit carora "La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga: [...]

j) art. 49 alin. (4) si art. 51 alin. (2) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 29 aprilie 2009."

Autorul exceptiei considera ca aceste prevederi de lege sunt contrare art. 16 alin. (1) din Constitutie, referitor la egalitatea în drepturi a cetatenilor, art. 14 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, privind interzicerea discriminarii, si art. 1 din Primul Protocol la Conventie, referitor la dreptul de proprietate.

Curtea retine ca, prin Decizia nr. 871 din 25 iunie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010, a constatat ca eliminarea pensiilor de serviciu prevazute de art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 are în vedere pensiile de serviciu ale consilierilor de conturi, pe cele ale auditorilor publici externi si ale oricaror persoane care sunt salariati/membri în cadrul Curtii de Conturi. În acest sens, a aratat ca o atare operatiune vizeaza întreg personalul Curtii de Conturi cuprins în cap. V din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, intitulat "Numirea si statutul personalului Curtii de Conturi" (art. 46 - 57 din lege). De asemenea, a precizat ca din personalul Curtii de Conturi fac parte, potrivit reglementarilor legale mentionate, atât consilierii de conturi, auditorii publici externi, personalul de specialitate, cât si ceilalti angajati ai acestei institutii, indiferent de statutul lor socioprofesional.

Astfel, Curtea Constitutionala, în conformitate cu principiul accesorium sequitur principale, a aratat ca trebuie aplicat acelasi tratament juridic personalului asimilat magistratilor în privinta dreptului legal la pensie de serviciu cu personalul la care au fost asimilati, întrucât altfel s-ar ajunge la situatii inadmisibile, contrare art. 16 din Constitutie.

În consecinta, Curtea, prin decizia mentionata, a constatat constitutionalitatea eliminarii tuturor pensiilor de serviciu în raport cu criticile formulate.

Analizând într-un alt context dispozitiile Legii nr. 119/2010, instanta de contencios constitutional, prin Decizia nr. 873 din 25 iunie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010, a constatat însa ca eliminarea pensiei de serviciu a judecatorilor, procurorilor si judecatorilor, respectiv a magistratilor-asistenti ai Curtii Constitutionale este neconstitutionala, întrucât încalca principiul independentei justitiei, prevazut de art. 124 din Constitutie. Astfel, Curtea a stabilit ca "statutul constitutional al magistratilor - statut dezvoltat prin lege organica si care cuprinde o serie de incompatibilitati si interdictii, precum si responsabilitatile si riscurile pe care le implica exercitarea acestor profesii - impune acordarea pensiei de serviciu ca o componenta a independentei justitiei, garantie a statului de drept, prevazut de art. 1 alin. (3) din Legea fundamentala".

Astfel, dupa adoptarea Deciziei nr. 873 din 25 iunie 2010, din punct de vedere constitutional s-a deschis posibilitatea de a aprecia daca exista o similitudine între statutul constitutional si legal al magistratilor si cel al altor categorii socioprofesionale, fapt ce le-ar îndritui pe acestea din urma sau pe unele dintre acestea la încasarea unei pensii de serviciu similar magistratilor.

Prin Decizia nr. 1.283 din 29 septembrie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 22 noiembrie 2011, Curtea a analizat daca personalul Curtii de Conturi urmeaza sa beneficieze de acelasi tratament juridic, respectiv daca statutul acestuia reclama un tratament juridic identic cu cel al magistratilor în privinta pensiei de serviciu. Retinând însa ca autorul exceptiei a exercitat functia de auditor public extern în cadrul Curtii de Conturi, a statuat ca, în privinta auditorilor publici externi considerentele care au stat la baza Deciziei nr. 871 din 25 iunie 2010, cu corectivul adus prin Decizia nr. 873 din 25 iunie 2010, îsi mentin pe deplin valabilitatea.

În acest context, se impune a fi mentionat ca, potrivit dispozitiilor art. II din Legea nr. 217/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 24 octombrie 2008, "În scopul aplicarii prevederilor art. 11 alin. (5) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, în tot cuprinsul Legii nr. 94/1992 sintagma <> se va înlocui cu sintagma <>."

Ulterior, prin Decizia nr. 297 din 27 martie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2012, Curtea a admis exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010, retinând ca aceste dispozitii sunt neconstitutionale în masura în care se aplica si consilierilor de conturi. În fundamentarea acestei decizii, Curtea a pornit de la premisa ca si consilierii de conturi au incompatibilitatile prevazute pentru judecatori la art. 125 alin. (3) din Constitutie, potrivit caruia "Functia de judecator este incompatibila cu orice alta functie publica sau privata, cu exceptia functiilor didactice din învatamântul superior." Totodata, Curtea, observând ca atât consilierii de conturi, cât si judecatorii sunt independenti în exercitarea functiei, respectiv a mandatului lor, si inamovibili pe durata exercitarii acestora, a concluzionat ca statutul consilierilor de conturi este similar cu cel al judecatorilor, fapt care justifica acordarea consilierilor de conturi a unei pensii de serviciu similar judecatorilor. Asadar, Curtea a constatat ca asimilarea consilierilor de conturi, sub aspectul incompatibilitatilor, cu magistratii este realizata printr-o norma de rang constitutional, aspect decisiv în analiza Curtii.

Cu acelasi prilej însa Curtea a subliniat faptul ca "consilierii de conturi au atât o alta reglementare constitutionala si legala, cât si un statut juridic diferit în raport cu celelalte categorii de personal existente la nivelul Curtii de Conturi".

În concluzie, solutia de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate nu s-a extins si cu privire la aceste din urma categorii de personal, Curtea neretinând existenta unei similitudini între statutul consilierilor de conturi si celelalte categorii de personal ale Curtii de Conturi. Prin urmare, cu privire la acestea din urma, îsi pastreaza valabilitatea cele constatate de Curtea Constitutionala în sensul constitutionalitatii dispozitiilor de lege criticate.

Totodata, prin Decizia nr. 1.283 din 29 septembrie 2011, precum si prin Decizia nr. 297 din 27 martie 2012, Curtea a retinut ca nu sunt întemeiate criticile de neconstitutionalitate privind încalcarea dreptului de proprietate.

În acest sens, Curtea a observat ca si Curtea Europeana a Drepturilor Omului, spre exemplu, în hotarârile din 8 decembrie 2009 si 31 mai 2011, pronuntate în cauzele Munoz Diaz împotriva Spaniei, paragraful 44, respectiv Maggio si altii împotriva Italiei, paragraful 55, a reiterat jurisprudenta sa cu privire la faptul ca drepturile decurgând din sistemul de asigurari sociale sunt drepturi patrimoniale protejate de art. 1 din Protocolul aditional la Conventie, dar acest lucru nu înseamna ca implica un drept la dobândirea proprietatii sau la o pensie într-un anumit cuantum. Totodata, prin Hotarârea din 7 februarie 2012, pronuntata de Curtea Europeana a Drepturilor Omului în Cauza Frimu si altii împotriva României (paragrafele 40 - 48), s-a aratat ca integrarea pensiilor de serviciu în sistemul general de pensii, chiar daca acest lucru presupune o diminuare a cuantumului pensiei acordate cu 70%, nu aduce atingere art. 1 din Protocolul aditional la Conventie.

Prin Decizia nr. 871 din 25 iunie 2010, Curtea a retinut si faptul ca partea necontributiva a pensiei de serviciu, chiar daca poate fi încadrata, potrivit interpretarii pe care Curtea Europeana a Drepturilor Omului a dat-o art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, în notiunea de "bun", ea reprezinta totusi, din aceasta perspectiva, un drept câstigat numai cu privire la prestatiile de asigurari sociale realizate pâna la data intrarii în vigoare a noii legi, iar suprimarea acestora pentru viitor nu are semnificatia exproprierii.

În acelasi sens, prin Decizia nr. 1.284 din 29 septembrie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 25 noiembrie 2011, sau prin Decizia nr. 977 din 12 iulie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 10 octombrie 2011, Curtea a statuat: "cuantumurile viitoare ale pensiilor aflate în plata nu pot fi subsumate unui drept de proprietate pe care beneficiarul unei pensii l-ar avea. Cuantumul pensiei reprezinta un bun numai în masura în care acesta a devenit exigibil".

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa justifice reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, considerentele si solutiile deciziilor amintite îsi pastreaza valabilitatea si în prezenta cauza.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge ca neîntemeiata exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor si ale art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, exceptie ridicata din oficiu de Curtea de Apel Oradea - Sectia I civila în Dosarul nr. 7.866/111/2010.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 25 octombrie 2012.

 
PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Patricia Marilena Ionea
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf