Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 898 din 25 octombrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane

Augustin Zegrean - presedinte

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Tudorel Toader - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe caile ferate române, exceptie ridicata de Stefan Toma în Dosarul nr. 6.937/91/2011 al Curtii de Apel Galati - Sectia conflicte de munca si asigurari sociale si care constituie obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.151D/2012.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 24 mai 2012, pronuntata în Dosarul nr. 6.937/91/2011, Curtea de Apel Galati - Sectia conflicte de munca si asigurari sociale a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe caile ferate române.

Exceptia a fost ridicata de Stefan Toma cu prilejul solutionarii recursului formulat împotriva Sentintei civile nr. 41 din 17 ianuarie 2012, pronuntata de Tribunalul Vrancea în Dosarul nr. 6.937/91/2011 având ca obiect "obligatie de a face".

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia arata, în esenta, ca textul de lege criticat încalca dreptul la munca, întrucât conditioneaza acordarea în mod gratuit a permiselor de calatorie pe caile ferate române de neîncheierea unui contract de munca pe perioada nedeterminata la alte unitati decât cele feroviare între momentul concedierii si momentul pensionarii.

Curtea de Apel Galati - Sectia conflicte de munca si asigurari sociale considera ca exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiata. În acest sens, arata ca tine de optiunea libera a legiuitorului daca si în ce conditii prevede acordarea unor facilitati precum cele stabilite de textul de lege criticat.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul considera ca exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiata, conditionarea impusa în ipoteza normei juridice criticate nefiind de natura a încalca dreptul fundamental la munca. Astfel, persoana în cauza poate decide în mod liber cu privire la încheierea unui contract individual de munca cu alte unitati/persoane juridice.

Avocatul Poporului considera ca dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale. În acest sens, arata ca facilitatile pe care le instituie aceste dispozitii nu constituie un element al dreptului fundamental la munca, nefiind prevazute de art. 41 alin. (1) din Legea fundamentala. De asemenea, considera ca tine exclusiv de optiunea legiuitorului stabilirea conditiilor de acordare a acestor facilitati.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele de vedere solicitate cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 8 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe caile ferate române, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 20 august 2004, dispozitii potrivit carora "(1) Pensionarii si membrii lor de familie beneficiaza de permise de calatorie pe caile ferate române, în mod gratuit, daca la data pensionarii persoana care se pensioneaza îndeplineste una dintre urmatoarele conditii:

a) este salariata într-o unitate prevazuta la art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a) si b) si art. 3 sau, dupa caz, a fost concediata de la aceste unitati în conformitate cu prevederile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu conditia sa nu se fi angajat cu contract de munca pe perioada nedeterminata la alte unitati pâna la data pensionarii, si are cel putin o vechime de 10 ani în aceste unitati sau în cadrul persoanelor juridice din care aceste unitati au rezultat prin reorganizare."

Autorul exceptiei considera ca aceste prevederi de lege contravin dispozitiilor art. 41 alin. (1) din Constitutie referitoare la dreptul la munca.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 reglementeaza acordarea în mod gratuit a permiselor de calatorie pe caile ferate române pentru pensionarii care se încadreaza în una dintre urmatoarele ipoteze:

- la data pensionarii erau salariati ai unitatilor feroviare prevazute la art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a) si b) si art. 3 din ordonanta si întrunesc o vechime de cel putin 10 ani în aceste unitati sau în cadrul persoanelor juridice din care aceste unitati au rezultat prin reorganizare [art. 8 alin. (1) prima teza];

- la data pensionarii nu mai erau salariati ai unitatilor feroviare mentionate, dar întrunesc o vechime de 25 de ani, barbatii, si 20 de ani, femeile, în unitatile prevazute la art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a) si b), art. 3 si art. 4 alin. (2) din ordonanta pentru salariatii încadrati la aceste unitati la data privatizarii, precum si în unitatile desprinse din cadrul fostului Departament al cailor ferate si fostei Societati Nationale a Cailor Ferate Române, potrivit Hotarârii Guvernului nr. 570/1991 privind modificarea Hotarârii Guvernului nr. 235/1991 si reorganizarea activitatii transporturilor feroviare, cu modificarile ulterioare [art. 8 alin. (2)];

- la data pensionarii nu mai erau salariati ai unitatilor feroviare mentionate, dar întrunesc o vechime de cel putin 10 ani în aceste unitati sau în cadrul persoanelor juridice din care aceste unitati au rezultat prin reorganizare, iar concedierea din aceste unitati nu le este imputabila, fiind incidente dispozitiile art. 65 din Codul muncii. În plus fata de aceste cerinte, legiuitorul instituie si conditia ca persoana "sa nu se fi angajat cu contract de munca pe perioada nedeterminata la alte unitati pâna la data pensionarii" [art. 8 alin. (1) a doua teza].

Conditiile diferite stabilite de legiuitor pentru acordarea în mod gratuit a permiselor de calatorie pe caile ferate române sunt determinate de situatia diferita în care se gasesc categoriile de persoane mai sus aratate. În acest sens, Curtea Constitutionala s-a pronuntat si prin Decizia nr. 204 din 26 iunie 2001, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 27 septembrie 2001.

Astfel, legiuitorul a prevazut o conditie de vechime mai mica, de 10 ani, pentru persoanele care se pensioneaza din cadrul unitatilor feroviare. Pentru celelalte persoane, care au lucrat în unitatile feroviare, dar care nu se pensioneaza din cadrul acestora, se cere o vechime mai mare, de 25 de ani pentru barbati si 20 de ani pentru femei. Exceptie fac doar acele persoane care au fost concediate din cadrul unitatilor feroviare pentru motive neimputabile lor si care nu au reusit sa se angajeze cu contract de munca pe durata nedeterminata într-o alta unitate pâna la data pensionarii. Doar pentru acestia, având în vedere situatia aparte în care se gasesc, respectiv faptul de a nu fi reusit sa încheie un contract de munca pe durata nedeterminata pâna la data pensionarii, legiuitorul a prevazut, ca o masura de natura compensatorie, acordarea permiselor de calatorie în mod gratuit, conditionata de întrunirea unei vechimi mai mici în unitatile feroviare, desi la data pensionarii nu mai sunt salariati ai acestora.

Dreptul de a beneficia în mod gratuit de permise de calatorie pe caile ferate române nu reprezinta un drept fundamental, legiuitorul având libertatea de a stabili astfel continutul, conditiile si limitele acordarii acestui drept.

Asa cum se desprinde din cele aratate mai sus, în situatia textului de lege criticat, conditia impusa de legiuitor reprezinta, în realitate, justificarea acordarii dreptului la permise de calatorie în mod gratuit în conditii mai favorabile decât sunt cerute celorlalte persoane care la data pensionarii nu mai sunt salariati ai unitatilor feroviare prevazute de lege. Aceasta conditie nu împiedica o persoana sa-si exercite dreptul la munca prin încheierea unui contract de munca. Încheierea unui astfel de contract plaseaza însa persoana într-o situatie diferita, fiindu-i aplicabile cerintele art. 8 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 112/1999. O astfel de consecinta este justificata, întrucât persoana nu se mai afla în situatia defavorabila avuta în vedere de legiuitor.

Astfel, Curtea retine, cu valoare de principiu, ca perspectiva de a beneficia de o masura cu caracter social care sa atenueze consecintele pierderii locului de munca nu poate fi privita ca un obstacol în exercitarea dreptului la munca.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge ca neîntemeiata exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe caile ferate române, exceptie ridicata de Stefan Toma în Dosarul nr. 6.937/91/2011 al Curtii de Apel Galati - Sectia conflicte de munca si asigurari sociale.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 25 octombrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Patricia Marilena Ionea
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf