Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 896 din 25 octombrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii

Augustin Zegrean - presedinte

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Tudorel Toader - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii, exceptie ridicata de Orasul Strehaia, prin primar Samion Burcu, în Dosarul nr. 2.426/54/2011 al Curtii de Apel Craiova - Sectia contencios administrativ si fiscal si care constituie obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.090D/2012.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 10 mai 2012, pronuntata în Dosarul nr. 2.426/54/2011, Curtea de Apel Craiova - Sectia contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii.

Exceptia a fost ridicata de orasul Strehaia, prin primar Samion Burcu, cu prilejul solutionarii actiunii în contencios administrativ având ca obiect cererea de anulare a pozitiei nr. 43 din Hotarârea Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes national "Dezvoltarea retelei nationale de camine pentru persoanele vârstnice" si a pozitiei nr. 43 din Hotarârea Guvernului nr. 345/2011 pentru aprobarea pentru anul 2012 a Raportului comisiei de selectie a unitatilor sanitare cu paturi care nu pot încheia contracte de asigurari de sanatate, precum si a listei acestor unitati sanitare, prin care s-a dispus desfiintarea Spitalului Orasenesc Strehaia, precum si obligarea Casei de Asigurari de Sanatate Mehedinti la încheierea contractului de finantare a Spitalului Orasenesc Strehaia.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esenta, ca prevederile de lege criticate contravin art. 34 si art. 115 alin. (5) si (6) din Constitutie. În acest sens, arata ca, potrivit art. 34 alin. (3) din Constitutie, "Organizarea asistentei medicale si a sistemului de asigurari sociale pentru boala, accidente, maternitate si recuperare, controlul exercitarii profesiilor medicale si a activitatilor paramedicale, precum si alte masuri de protectie a sanatatii fizice si mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii", iar nu prin acte administrative, asa cum sunt ordonantele de urgenta. În acelasi timp, considera ca a interzice unui spital care a fost ilegal desfiintat sa încheie contracte cu casa de asigurari de sanatate reprezinta o încalcare a dreptului cetatenilor la ocrotirea sanatatii si un abuz de drept. În sfârsit, sustine ca au fost încalcate prevederile art. 115 alin. (5) din Constitutie, "deoarece nu se putea respecta termenul de depunere spre dezbatere în 4 zile pâna la data la care prevederile ordonantei au si fost puse în aplicare, raportul comisiei mentionate la art. 245 fiind întocmit si aprobat în 31.03.2011."

Curtea de Apel Craiova - Sectia contencios administrativ si fiscal considera ca exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiata.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul arata ca exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiata. Astfel, potrivit art. 115 din Constitutie, Guvernul este abilitat sa adopte acte ce contin norme cu putere de lege. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2011 a fost emisa în conditiile existentei unei situatii extraordinare care impunea adoptarea unor masuri urgente. Prin acest act normativ nu a fost lezat dreptul la ocrotirea sanatatii, ci s-au instituit masuri de natura a spori disciplina financiara în stabilirea relatiilor contractuale dintre casele de asigurari de sanatate si unitatile sanitare cu paturi. Criticile raportate la dispozitiile art. 115 alin. (5) din Constitutie nu releva probleme de neconstitutionalitate, ci aspecte ce tin de aplicarea legii. În sprijinul celor aratate invoca si Decizia Curtii Constitutionale nr. 555/2012.

Avocatul Poporului considera ca prevederile de lege criticate sunt constitutionale. În acest sens, arata ca art. I pct. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2011 reglementeaza criteriile de selectie a spitalelor în vederea încheierii contractelor cu casele de asigurari sociale de sanatate, în scopul organizarii corespunzatoare a activitatilor din domeniul sanitar prin masuri care privesc gestionarea modului de cheltuire a sumelor din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si au ca finalitate tocmai protectia dreptului persoanelor la ocrotirea sanatatii. Nefiind încalcat dreptul la ocrotirea sanatatii, nu se poate retine nici încalcarea art. 115 alin. (6) din Constitutie. De asemenea, arata ca ordonantele emise de Guvern sunt acte care au forta juridica a legii. În plus, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2011 a fost aprobata prin Legea nr. 237/2011. În sfârsit, arata ca selectarea unitatilor sanitare cu paturi care nu pot încheia contracte cu casele de asigurari de sanatate de catre o comisie de selectie numita prin ordin al ministrului sanatatii si aprobarea raportului acestei comisii prin hotarâre a Guvernului nu sunt aspecte de natura sa aduca atingere dispozitiilor referitoare la intrarea în vigoare a ordonantei de urgenta în cauza.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele de vedere solicitate cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. I pct. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 25 martie 2011, dispozitii potrivit carora: "Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: "1. La articolul 191, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmatorul cuprins:

<<(9) Bugetele de venituri si cheltuieli ale spitalelor din reteaua administratiei publice locale se întocmesc, se aproba si se executa potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, si fac parte din bugetul general al unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.>>

2. Articolul 245 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

<a) unitatile sanitare publice sau private, organizate conform prevederilor legale în vigoare, autorizate, evaluate si selectate în conditiile legii;

b) farmaciile, distribuitorii si producatorii de medicamente si materiale sanitare;

c) alte persoane fizice si juridice care furnizeaza servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale.

(2) Selectarea unitatilor sanitare cu paturi care nu pot încheia contracte cu casele de asigurari de sanatate se realizeaza de catre o comisie de selectie numita prin ordin al ministrului sanatatii pe baza unor criterii obiective aprobate prin acelasi ordin.

(3) Comisia prevazuta la alin. (2) prezinta raportul analizei efectuate si lista unitatilor sanitare cu paturi care nu pot încheia contracte cu casele de asigurari de sanatate. Raportul analizei efectuate si lista unitatilor sanitare cu paturi se aproba prin hotarâre a Guvernului.

(4) Casele de asigurari de sanatate pot încheia contracte pentru furnizarea de servicii numai cu unitatile care îndeplinesc criteriile de evaluare stabilite de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Ministerul Sanatatii si care nu sunt cuprinse în hotarâre a Guvernului pentru aprobarea raportului comisiei de selectie si a listei unitatilor sanitare cu paturi care nu pot încheia contracte cu casele de asigurari de sanatate.>"

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate considera ca aceste prevederi de lege contravin urmatoarelor texte din Constitutie: art. 34 referitor la dreptul la ocrotirea sanatatii si art. 115 alin. (4) - (6) privind conditiile emiterii ordonantelor de urgenta.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca dispozitiile art. 34 alin. (3) din Constitutie stabilesc, într-adevar, ca "Organizarea asistentei medicale si a sistemului de asigurari sociale pentru boala, accidente, maternitate si recuperare, controlul exercitarii profesiilor medicale si a activitatilor paramedicale, precum si alte masuri de protectie a sanatatii fizice si mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii". Textul constitutional are în vedere termenul de "lege" stricto sensu, astfel ca este justa afirmatia autorului exceptiei potrivit careia actele administrative nu ar putea reglementa aceste materii decât în plan secundar, pentru punerea în aplicare a legii.

Cu toate acestea, Curtea observa ca, desi sunt emise de catre Guvern, ordonantele simple si cele de urgenta nu pot fi privite ca simple acte administrative, de reglementare secundara, ci reprezinta o expresie a delegarii legislative, procedura exceptionala prin care Guvernul se substituie în prerogativele Parlamentului, putând astfel sa reglementeze primar, sa modifice sau sa abroge reglementari existente. În acest sens este Decizia nr. 102 din 31 octombrie 1995, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 11 decembrie 1995.

Mai mult, în urma aprobarii prin lege a ordonantei aceasta se va transforma dintr-un act de natura legislativa al puterii executive într-un act legislativ edictat de puterea legislativa.

Totodata, Curtea retine ca prevederile de lege supuse analizei de constitutionalitate stabilesc conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca furnizorii de servicii medicale, de dispozitive medicale si de medicamente pentru a fi în relatii contractuale cu casele de asigurari, precum si modalitatea de selectie a acestora. Aceste criterii urmaresc ca accesul la fondurile de asigurari de sanatate, constituite în mare parte din contributia asiguratilor, sa se realizeze doar de catre acei furnizori care îndeplinesc un anumit standard de calitate a serviciilor si produselor furnizate, astfel încât sa se asigure o cât mai buna protectie a sanatatii populatiei. O astfel de reglementare nu poate fi interpretata decât ca o expresie a prevederilor art. 34 din Constitutie, contrar celor sustinute de autorul exceptiei.

Asa fiind, Curtea constata ca sunt lipsite de temei criticile de neconstitutionalitate raportate la prevederile art. 34 din Constitutie.

Pentru aceleasi ratiuni Curtea constata ca sunt lipsite de temei si criticile de neconstitutionalitate raportate la dispozitiile art. 115 alin. (6) din Constitutie.

Cât priveste critica de neconstitutionalitate raportata la dispozitiile art. 115 alin. (5) din Constitutie, Curtea observa ca aceasta pune în discutie, în realitate, o problema de aplicare a legii, respectiv faptul ca, în practica, prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2011 ar fi fost aplicate de la o data anterioara intrarii sale în vigoare. Or, aspectele ce tin de aplicarea legii revin competentei instantei de judecata, iar nu celei de contencios constitutional.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge ca neîntemeiata exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii, exceptie ridicata de Orasul Strehaia, prin primar Samion Burcu, în Dosarul nr. 2.426/54/2011 al Curtii de Apel Craiova - Sectia contencios administrativ si fiscal.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 25 octombrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Patricia Marilena Ionea
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf