Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 894 din 25 octombrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 - 5 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor

Augustin Zegrean - presedinte

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 - 5 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, exceptie ridicata de Viorel Pocola în Dosarul nr. 4.184/84/2011 al Curtii de Apel Cluj - Sectia I civila, si care face obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 953D/2012.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata, sens în care invoca jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea civila din 14 martie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 4.184/84/2011, Curtea de Apel Cluj - Sectia I civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 - 5 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, exceptie ridicata de reclamantul Viorel Pocola într-o cauza având ca obiect "contestatie decizie de pensionare".

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca prevederile de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) potrivit carora "cetatenii sunt egali în fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari". În esenta, apreciaza ca actul normativ criticat încalca flagrant norma constitutionala invocata, deoarece creeaza un tratament discriminatoriu între persoanele "afectate de prevederile Legii nr. 119/2010 si persoanele a caror pensie a fost recalculata în temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2005, si pentru care, potrivit art. 6 alin. (2) din acest act normativ, s-a mentionat în plata cuantumul mai favorabil". Autorul exceptiei considera ca ar trebui sa se aplice principiul accesorium sequitur principale, iar personalul asimilat trebuie sa beneficieze de acelasi tratament juridic cu al acelora cu care au fost asimilati, în caz contrar ajungându-se la situatii inadmisibile, contrare art. 16 din Constitutie.

Curtea de Apel Cluj - Sectia I civila apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

În acest sens arata ca, în speta, reclamantul a contestat decizia de revizuire a pensiei de serviciu, fiind pusa în discutie legalitatea transformarii acesteia în pensie contributiva, printr-o astfel de masura acesta nefiind însa discriminat în raport cu alte categorii de pensionari.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului considera ca prevederile legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 1 - 5 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010, care au urmatorul continut:

- Art. 1: "Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi, urmatoarele categorii de pensii, stabilite pe baza legislatiei anterioare, devin pensii în întelesul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare:

a) pensiile militare de stat;

b) pensiile de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor;

c) pensiile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe lânga acestea;

d) pensiile de serviciu ale personalului diplomatic si consular;

e) pensiile de serviciu ale functionarilor publici parlamentari;

f) pensiile de serviciu ale deputatilor si senatorilor;

g) pensiile de serviciu ale personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila;

h) pensiile de serviciu ale personalului Curtii de Conturi.";

- Art. 2: "(1) Pensiile de serviciu anticipate si anticipate partiale dintre cele prevazute la art. 1 devin pensii pentru limita de vârsta în întelesul Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Pensiile anticipate de serviciu dintre cele prevazute la art. 1 lit. c) si f) devin pensii pentru limita de vârsta în întelesul Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Pensiile de invaliditate si pensiile de urmas dintre cele prevazute la art. 1 devin pensii de invaliditate, respectiv pensii de urmas, în întelesul Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Pensiile de serviciu, altele decât cele mentionate la alin. (1) - (3), dintre cele prevazute la art. 1, devin pensii pentru limita de vârsta în întelesul Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.";

- Art. 3: "(1) Pensiile prevazute la art. 1, stabilite potrivit prevederilor legilor cu caracter special, cuvenite sau aflate în plata, se recalculeaza prin determinarea punctajului mediu anual si a cuantumului fiecarei pensii, utilizând algoritmul de calcul prevazut de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) În situatia pensiilor dintre cele prevazute la alin. (1), care au fost stabilite în baza legilor speciale, pensia din sistemul public se determina considerându-se a fi îndeplinite conditiile de acordare prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) În termen de 15 zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, se elaboreaza metodologia de recalculare a pensiilor prevazute la art. 1, care se aproba prin hotarâre a Guvernului.";

- Art. 4: "(1) Recalcularea pensiilor prevazute la art. 1 se realizeaza de catre institutiile în evidenta carora se afla persoanele beneficiare, dupa cum urmeaza:

a) într-o perioada de 5 luni de la data intrarii în vigoare a hotarârii Guvernului prevazute la art. 3 alin. (3), pentru pensiile prevazute la art. 1 lit. a) si b);

b) într-o perioada de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a hotarârii Guvernului prevazute la art. 3 alin. (3), pentru pensiile prevazute la art. 1 lit. c) - h).

(2) Cuantumul pensiilor recalculate potrivit prevederilor alin. (1) se stabileste în baza punctajului mediu anual, determinat potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si se plateste de la data de întâi a lunii urmatoare expirarii perioadei de recalculare prevazute la alin. (1) lit. a) sau b), dupa caz.";

- Art. 5: "(1) Prevederile art. 3 si 4 se aplica în mod corespunzator si pensiilor stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 179/2004 privind pensiile de stat si alte drepturi de asigurari sociale ale politistilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Pentru pensiile prevazute la art. 1 lit. a) sau b), punctajul mediu anual realizat se determina prin împartirea numarului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale ale persoanelor la 20 de ani reprezentând stagiul complet de cotizare.

(3) La cuantumul pensiilor prevazute la art. 1 lit. a) sau b), stabilite ca urmare a procesului de recalculare, se aplica prevederile art. 11 teza a III-a din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) În cazul pensiilor prevazute la alin. (1), pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare si pentru care nu pot fi dovedite venituri de natura salariala, la determinarea punctajului mediu anual se utilizeaza salariul mediu brut pe economie din perioadele respective."

Autorul exceptiei sustine ca prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) potrivit carora "cetatenii sunt egali în fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari".

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca prevederile art. 1 - 5 din Legea nr. 119/2010 au mai facut obiect al controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi dispozitii constitutionale invocate si în prezenta cauza.

Astfel, cu privire la critica referitoare la tratamentul diferentiat instituit între diferitele categorii de titulari ai pensiilor de serviciu sub aspectul recalcularii acestor pensii, prin Decizia nr. 1.359 din 13 octombrie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 16 decembrie 2011, Decizia nr. 687 din 28 iunie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 13 august 2012 si Decizia nr. 486 din 10 mai 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2012, Curtea a retinut ca "art. 16 alin. (1) din Constitutie impune legiuitorului instituirea unui tratament juridic identic pentru situatii obiectiv identice, împrejurari diferite, care plaseaza diferitele categorii de persoane în situatii obiectiv diferite, justifica însa, iar uneori chiar impun instituirea unui tratament juridic diferit, fara ca prin aceasta sa se aduca vreo atingere principiului egalitatii în drepturi".

Prin aceste decizii, Curtea a observat ca obiectivul Legii nr. 119/2010 este acela de a transforma anumite tipuri speciale, preferentiale, de pensii, în al caror cuantum se regasea o semnificativa componenta necontributiva, în pensii în întelesul Legii nr. 19/2000, întemeiate pe principiul contributivitatii.

Din aceasta perspectiva, Curtea a constatat ca "Legea nr. 119/2010 nu face nicio deosebire între diferitele categorii de pensii supuse acestui proces, componenta necontributiva a pensiei speciale fiind deopotriva eliminata pentru toate categoriile de pensii mentionate în art. 1. Ceea ce difera sunt conditiile de recalculare a pensiilor în sistemul public de pensii, respectiv stagiile de cotizare în functie de care se calculeaza punctajul mediu anual si cuantumul veniturilor care se iau în calcul la stabilirea pensiilor, dar care nu pot fi dovedite".

Curtea a retinut ca "în sistemul public de pensii exista mai multe categorii socio-profesionale care se bucura de un regim juridic mai favorabil în ceea ce priveste calculul pensiilor, fara ca aceasta sa aiba semnificatia unei discriminari. În acest sens, pot fi amintite persoanele care au desfasurat activitatea în conditii deosebite ori speciale de munca si care beneficiaza de vârste de pensionare si stagii de cotizare mai reduse. Factorul determinant în instituirea tratamentului juridic diferentiat îl constituie conditiile specifice în care aceste categorii socioprofesionale au desfasurat activitatea".

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa justifice reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, considerentele si solutiile deciziilor amintite îsi pastreaza valabilitatea si în prezenta cauza.

 

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii:

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 - 5 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, exceptie ridicata de Viorel Pocola în Dosarul nr. 4.184/84/2011 al Curtii de Apel Cluj - Sectia I civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 25 octombrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Ingrid Alina Tudora
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf