Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 891 din 25 octombrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, ale Legii nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice si ale Hotararii Guvernului nr. 918/2010 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia

Augustin Zegrean - presedinte

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Tudorel Toader - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 33 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice si ale art. 1 si art. 4 alin. (3) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, exceptie ridicata de Sindicatul National de Mediu "Ecologistul", în numele membrilor sai Mihai Agachi s.a., în Dosarul nr. 2.825/2/2011 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal si care constituie obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 803D/2012.

La apelul nominal, lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Presedintele dispune sa se faca apelul si în Dosarul nr. 965D/2012, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 284/2010, ale Legii nr. 285/2010 si ale Hotarârii Guvernului nr. 918/2010 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate în subordinea acesteia, exceptie ridicata de Sindicatul National de Mediu "Ecologistul", în numele membrilor sai Luminita Badea s.a., în Dosarul nr. 2.827/30/2011 al Tribunalului Timis - Sectia de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal, lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Curtea, având în vedere obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 803D/2012 si nr. 965D/2012, pune în discutie, din oficiu, problema conexarii cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea Dosarului nr. 965D/2012 la Dosarul nr. 803D/2012, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata, sens în care invoca jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarelor, constata urmatoarele:

 

Prin Sentinta civila nr. 820 din 7 februarie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 2.825/2/2011, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 33 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice si ale art. 1 si art. 4 alin. (3) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice.

Exceptia a fost ridicata de Sindicatul National de Mediu "Ecologistul", în numele membrilor sai Mihai Agachi s.a., cu prilejul solutionarii unei actiuni în contencios administrativ având ca obiect anularea Deciziei nr. 27 din 31 ianuarie 2011, emise de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, si a tuturor deciziilor subsecvente, emise de presedintele Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, prin care autorii exceptiei au fost reintegrati în functii cu începere de la 1 ianuarie 2011, în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 284/2010, si li s-a stabilit salariul pentru anul 2011 conform Legii nr. 285/2010.

Prin Încheierea din 15 mai 2012, pronuntata în Dosarul nr. 2.827/30/2011, Tribunalul Timis - Sectia de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, ale Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice si ale Hotarârii Guvernului nr. 918/2010 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate în subordinea acesteia.

Exceptia a fost ridicata de Sindicatul National de Mediu "Ecologistul", în numele membrilor sai Luminita Badea s.a., cu prilejul solutionarii unei actiuni în contencios administrativ, având ca obiect anularea unor decizii ale Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului din Timisoara si ale Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului referitoare la reîncadrarea personalului platit din fonduri publice.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia arata ca, potrivit dispozitiilor Legii nr. 118/2010 privind unele masuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, începând cu data de 1 iulie 2010 s-a dispus reducerea salariilor cu 25% pentru o perioada limitata de timp, pâna la 31 decembrie 2010. Prin Legea-cadru nr. 284/2010 si Legea nr. 285/2010 s-a dispus reîncadrarea personalului bugetar pe functii, astfel ca, în realitate, a fost prelungita masura temporara a restrângerii salariului. În acest sens, arata ca în aplicarea acestor acte normative s-au emis decizii de reintegrare în functii cu un salariu de baza diferit, mai mic decât cel din iunie 2010, dar egal cu cel din luna decembrie 2010. Prin urmare, cresterea salariala de 15% prevazuta de Legea nr. 285/2010 s-a aplicat salariului aferent lunii decembrie, iar nu celui aferent lunii iunie 2010. Asa fiind, au fost încalcate dispozitiile art. 15 alin. (2), art. 42 alin. (1) si (2) lit. c), art. 44 alin. (1) - (4) si art. 47 din Constitutie.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal considera ca exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiata, sens în care invoca jurisprudenta Curtii Constitutionale prin deciziile nr. 872/2010 si nr. 874/2010.

Contrar dispozitiilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, Tribunalul Timis - Sectia de contencios administrativ si fiscal nu a comunicat opinia sa cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul, invocând deciziile Curtii Constitutionale nr. 1.658/2010, nr. 1.655/2010, nr. 1.155/2011 si nr. 98/2012, arata ca exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiata.

Avocatul Poporului considera ca prevederile de lege criticate sunt constitutionale, sens în care invoca deciziile Curtii Constitutionale nr. 872/2010, nr. 874/2010 si nr. 98/2012.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele de vedere solicitate asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând actele de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, ale Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 28 decembrie 2010, precum si ale Hotarârii Guvernului nr. 918/2010 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate în subordinea acesteia, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 15 septembrie 2010.

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate considera ca aceste texte de lege sunt contrare urmatoarelor prevederi din Constitutie: art. 15 alin. (2) referitor la neretroactivitatea legii civile, art. 42 alin. (1) si (2) lit. c) referitor la interzicerea muncii fortate, art. 44 alin. (1) - (4) privind dreptul de proprietate privata si art. 47 privind nivelul de trai.

Examinând dispozitiile de lege criticate, Curtea constata ca, potrivit art. 146 lit. d) din Constitutie si art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, nu este competenta sa se pronunte asupra constitutionalitatii hotarârilor de guvern, astfel ca exceptia de neconstitutionalitate a Hotarârii Guvernului nr. 918/2010 este inadmisibila.

În continuare, analizând criticile de neconstitutionalitate privind dispozitiile Legii-cadru nr. 284/2010 si ale Legii nr. 285/2010, Curtea retine ca, prin Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010, s-a dispus diminuarea cuantumului brut al salariilor/soldelor/indemnizatiilor lunare de încadrare, inclusiv sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale, precum si alte drepturi în lei sau în valuta cu 25% pe o perioada determinata, pâna la 31 decembrie 2010.

Prin Decizia nr. 872 si nr. 874 din 25 iunie 2010, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010, Curtea a statuat ca masura diminuarii drepturilor salariale pe o perioada determinata este în acord cu prevederile Legii fundamentale. Prin aceleasi decizii, Curtea a aratat însa ca revenirea la cuantumul anterior al drepturilor salariale reprezinta "o obligatie de rezultat pe care si-o impune legiuitorul pentru ca, în caz contrar, s-ar ajunge la încalcarea caracterului temporar al restrângerii exercitiului drepturilor; or, tocmai acest caracter temporar al restrângerii exercitiului drepturilor este de esenta textului art. 53 din Constitutie".

Având în vedere cele retinute de Curte în deciziile amintite, autorii exceptiei de neconstitutionalitate sustin ca legiuitorul era obligat constitutional ca, ulterior datei de 31 decembrie 2010, sa dispuna acordarea drepturilor salariale initiale. Prin urmare, considera ca prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 si ale Legii nr. 285/2010 sunt contrare Legii fundamentale, întrucât au ca efect pastrarea unui nivel redus al salariilor fata de cel avut initial, înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 118/2010.

Raspunzând unor critici asemanatoare privind dispozitiile Legii-cadru nr. 284/2010, înainte de promulgarea acesteia, Curtea, prin Decizia nr. 1.658 din 28 decembrie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 18 ianuarie 2011, a constatat ca "nu exista nicio legatura între continutul normativ al textului criticat si sustinerile autorilor obiectiei de neconstitutionalitate, întrucât acesta nu vizeaza cuantumul drepturilor salariale, ci conversia de la sisteme de salarizare neomogene la unul unitar pentru tot personalul platit din fonduri publice, respectiv plasarea acestui personal pe diferite clase de salarizare de la 1 la 110, la care se aplica un coeficient de ierarhizare corespunzator de la 1,00 la 15,00. Pentru a stabili în concret salariul/solda/indemnizatia bruta a unei persoane, trebuie sa existe o valoare de referinta corespunzatoare coeficientului de ierarhizare 1,00; aceasta valoare de referinta trebuie sa aiba un nivel care, la momentul aplicarii sale, sa reflecte un nivel al salariului/soldei/indemnizatiei brute cel putin la nivelul lunii iunie 2010. Or, pentru anul 2011, valoarea salariilor de baza nu se stabileste în functie de aceasta valoare de referinta raportata la coeficientul de ierarhizare, ci potrivit art. 1 din Legea privind salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice. În aceste conditii, critica de neconstitutionalitate privind art. 33 alin. (1) din legea-cadru este neîntemeiata".

Referitor la critica de neconstitutionalitate adusa dispozitiilor Legii nr. 285/2010, Curtea, prin Decizia nr. 1.655 din 28 decembrie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 20 ianuarie 2011, a amintit ca, prin deciziile nr. 872 si nr. 874 din 25 iunie 2010, a impus o obligatie de rezultat legiuitorului, aceea ca dupa 1 ianuarie 2011 sa revina la "cuantumul salariilor/indemnizatiilor si soldelor de dinainte de adoptarea acestor masuri de diminuare, în conditiile încadrarii în politicile sociale si de personal, care, la rândul lor, trebuie sa se încadreze în nivelul cheltuielilor bugetare". A apreciat însa ca aceasta "este în acelasi timp o obligatie sub conditie care va duce la revenirea etapizata a cuantumului drepturilor salariale la nivelul anterior Legii nr. 118/2010." De asemenea, a retinut ca "stabilirea modalitatii concrete de realizare a acestui proces este o prerogativa a legiuitorului, care va decide, în functie de situatia economico-financiara a tarii, momentul îndeplinirii cât mai rapid a obligatiei sale de rezultat, [...] în sensul revenirii cel putin la cuantumul salariilor/indemnizatiilor si soldelor de dinainte de adoptarea Legii nr. 118/2010".

Desigur, Curtea Constitutionala nu a contestat ca, atât timp cât drepturile salariale sunt inferioare momentului iunie 2010, înseamna ca, în continuare, exista o restrângere a exercitiului unui drept fundamental, respectiv a dreptului la salariu, ca si corolar al dreptului la munca, dar a constatat ca au fost îndeplinite cerintele art. 53 din Constitutie referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau libertati.

Cu privire la criticile vizând încalcarea dreptului de proprietate, Curtea Constitutionala, prin Decizia nr. 859 din 16 iunie 2009, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 29 iulie 2009, a stabilit ca drepturile salariale constituie un "bun" care intra în sfera de protectie a dreptului de proprietate. Aceasta concluzie nu vizeaza însa drepturile salariale viitoare, ci numai cuantumul sumelor aferente salariilor care sunt certe, lichide si exigibile.

De altfel, si Curtea Europeana a Drepturilor Omului, în Decizia de admisibilitate din 6 decembrie 2011, pronuntata în cauzele conexate nr. 44.232/11 si 44.605/11 "Felicia Mihaies împotriva României si Adrian Gavril Sentes împotriva României", paragraful 16, a stabilit ca salariile viitoare cu greu pot primi acceptiunea de "bun" în sensul art. 1 din Protocolul aditional la Conventie. Prin aceeasi decizie, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a aratat, în privinta reducerilor salariale operate prin Legea nr. 118/2010, ca, si daca salariile viitoare ar fi considerate bunuri, afectarea acestui drept (reducerea) este prevazuta de lege, urmareste o cauza de utilitate publica (salvarea echilibrului bugetar al statului) si respecta un just echilibru între interesele generale ale colectivitatii si interesele individuale ale cetateanului (paragrafele 17 - 20). Totodata, Curtea a atras atentia ca autoritatile nationale se afla într-o pozitie mai favorabila decât judecatorul international în a aprecia existenta cauzei de "utilitate publica" (paragraful 19).

În privinta prevederilor constitutionale ale art. 47 referitor la nivelul de trai, Curtea, prin Decizia nr. 199 din 6 martie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 11 mai 2012, a statuat ca "nivelul de trai decent este un concept relativ, ceea ce înseamna ca, în stabilirea sau definirea acestuia, legiuitorul are un rol preponderent în functie de capacitatea economica si financiara a tarii; or, salariile platite din fonduri publice respecta un atare nivel, ele neputând coborî sub salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata, respectiv 670 lei pentru anul 2011 (a se vedea în acest sens Hotarârea Guvernului nr. 1.193/2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 9 decembrie 2010), fiind deci, de principiu, superioare din punctul de vedere al cuantumului acestui nivel apreciat ca minim al decentei".

Întrucât criticile de neconstitutionalitate din prezenta cauza privesc aceleasi aspecte si având în vedere ca nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, considerentele si solutiile deciziilor mentionate îsi pastreaza valabilitatea si în cauza de fata.

În sfârsit, Curtea constata ca, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 18 mai 2012, s-a dispus cresterea în doua a trepte a veniturilor salariale cu 8%, începând cu data de 1 iunie 2012, fata de nivelul acordat pentru luna mai 2012, respectiv cu 7,4%, începând cu data de 1 decembrie 2012, fata de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012, pentru a se ajunge astfel la nivelul salariilor avute anterior intrarii în vigoare a Legii nr. 118/2010.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

1. Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Hotarârii Guvernului nr. 918/2010 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate în subordinea acesteia, exceptie ridicata de Sindicatul National de Mediu "Ecologistul", în numele membrilor sai Luminita Badea s.a., în Dosarul nr. 2.827/30/2011 al Tribunalului Timis - Sectia de contencios administrativ si fiscal.

2. Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice si ale Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, exceptie ridicata de Sindicatul National de Mediu "Ecologistul", în numele membrilor sai Mihai Agachi s.a., în Dosarul nr. 2.825/2/2011 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, si de Sindicatul National de Mediu "Ecologistul", în numele membrilor sai Luminita Badea s.a., în Dosarul nr. 2.827/30/2011 al Tribunalului Timis - Sectia de contencios administrativ si fiscal.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 25 octombrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Patricia Marilena Ionea
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf