Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 886 din 25 octombrie 2012

Asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 alin. (1) pct. C. lit. c) si art. 223 din Legea dialogului social nr. 62/2011

Augustin Zegrean - presedinte

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 alin. (1) pct. C. lit. c) si art. 223 din Legea dialogului social nr. 62/2011, exceptie ridicata de Sindicatul Liber "Solectron" din Timisoara în Dosarul nr. 8.522/30/2011 al Tribunalului Timis - Sectia I civila si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 726D/2012.

La apelul nominal, raspunde avocatul Maria Dobre, pentru Societatea Comerciala "Flextronics România" - S.R.L. din Timisoara, cu împuternicire avocatiala la dosar. Lipsesc autorul exceptiei si celelalte parti, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Având cuvântul, reprezentantul Societatii Comerciale "Flextronics România" - S.R.L. din Timisoara solicita respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata. În acest sens, arata ca dispozitiile de lege criticate nu încalca prevederile constitutionale referitoare la dreptul de asociere, ci doar instituie conditii legale de reprezentativitate a sindicatelor. Cât priveste dispozitiile art. 223 din Legea nr. 62/2011, sustine ca acestea sunt norme tranzitorii si nu contravin prevederilor constitutionale invocate. Depune concluzii scrise în acest sens.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiata a exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 15 martie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 8.522/30/2011, Tribunalul Timis - Sectia I civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 alin. (1) pct. C. lit. c) si art. 223 din Legea dialogului social nr. 62/2011. Exceptia a fost ridicata de reclamantul Sindicatul Liber "Solectron" din Timisoara în cadrul unui litigiu având ca obiect solutionarea cererii de constatare a nulitatii absolute a unui contract de munca.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca dispozitiile de lege criticate contravin art. 1 alin. (4), art. 15 alin. (2), art. 20 si art. 40 alin. (1) din Legea fundamentala.

Referitor la dispozitiile art. 51 alin. (1) pct. C. lit. c) din Legea dialogului social nr. 62/2011, arata ca acestea permit ca, la nivelul unitatii, un singur sindicat sa poata îndeplini conditiile de reprezentativitate, numai acesta putând participa la negocierile colective din unitatea respectiva, ceea ce împiedica exercitarea dreptului salariatilor de a se asocia liber în sindicate, libertate ridicata la nivel de principiu, atât constitutional, cât si international.

În ceea ce priveste dispozitiile art. 223 din Legea dialogului social nr. 62/2011, sustine ca acestea încalca principiul separatiei puterilor în stat, puterea legislativa interferându-se cu efectele unui act emanat de o instanta judecatoreasca si anihilând autoritatea de lucru judecat a acesteia. Astfel, efectele unei hotarâri judecatoresti nu pot fi cenzurate de o prevedere legala aparuta ulterior pronuntarii acestei hotarâri. Legiuitorul intervine cu prevederea art. 223 din Legea nr. 62/2011 peste autoritatea de lucru judecat a unei hotarâri judecatoresti ce constata reprezentativitatea unui sindicat, hotarâre care trebuie sa produca efecte pe o perioada de 4 ani. Mai mult, Legea nr. 62/2011 a intrat în vigoare la data de 13 mai 2011, motiv pentru care aceasta poate sa produca efecte doar asupra actelor si faptelor juridice încheiate dupa aceasta data si plasate sub imperiul acesteia, iar nu si asupra unor acte si fapte juridice savârsite înainte de intrarea ei în vigoare.

Tribunalul Timis - Sectia I civila considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, deoarece orice asociere implica în mod necesar si reprezentativitatea acesteia în raport de organismul social în cadrul careia se constituie, astfel încât, prin conditionarea legala a calitatii acesteia de a fi reprezentativa de respectarea principiului democratic al majoritatii, nu se îngradeste dreptul de asociere sau de negocieri colective. Dimpotriva, instanta considera ca finalitatea urmarita de dispozitiile de lege criticate corespunde cel mai bine intereselor salariatilor de a fi reprezentati în mod real si unitar la negocierile colective.

Îndeplinirea conditiilor de reprezentativitate a unui sindicat se raporteaza la legea în vigoare la data la care acestea au fost supuse analizei instantei, ele neputând fi privite prin prisma unor conditii impuse de un act normativ survenit ulterior, deoarece prevederile acestuia din urma nu se pot rasfrânge asupra unor situatii juridice clarificate anterior intrarii sale în vigoare.

Sustine ca dispozitiile de lege criticate contravin si art. 20 din Constitutie, prin raportare la prevederile art. 2 din Conventia nr. 87/1948 a Organizatiei Internationale a Muncii si ale Conventiei nr. 98/1949 a aceleiasi organizatii.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciaza, în esenta, ca dispozitiile art. 51 alin. (1) pct. C. lit. c) din Legea dialogului social nr. 62/2011 sunt constitutionale, deoarece legiuitorul este în drept sa stabileasca conditiile obligatorii în care sindicatele îsi desfasoara activitatea, inclusiv conditiile de reprezentativitate. Mai mult, în situatia în care actele îndeplinite ori masurile luate au efecte nu numai asupra membrilor acestora, ci si asupra restului salariatilor din unitate, apare ca fireasca cerinta legala ca aceste organizatii sa aiba un grad de reprezentativitate. În acest context, stabilirea unor conditii legale privind reprezentativitatea constituie o expresie a dispozitiilor constitutionale referitoare la activitatea si rolul sindicatelor, care nu afecteaza în niciun fel exercitiul dreptului la libera asociere.

Cu privire la dispozitiile art. 223 din Legea dialogului social nr. 62/2011, apreciaza ca acestea nu contravin principiului separatiei puterilor în stat si nici principiului neretroactivitatii legii, invocând în acest sens Decizia Curtii Constitutionale nr. 458/2003.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, sustinerile partii prezente, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 51 alin. (1) pct. C. lit. c) si art. 223 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 31 august 2012, care au urmatorul cuprins:

- Art. 51 alin. (1) pct. C. lit. c) "Sunt reprezentative la nivel national, de sector de activitate, de grup de unitati si de unitate organizatiile sindicale care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: [...] C. la nivel de unitate: [...] c) numarul de membri ai sindicatului reprezinta cel putin jumatate plus unu din numarul angajatilor unitatii.";

- Art. 223: "Reprezentativitatea organizatiilor patronale si sindicale constatata pâna la data intrarii în vigoare a prezentei legi produce efecte dupa data intrarii în vigoare a acesteia numai în conditiile în care întruneste criteriile de reprezentativitate prevazute de prezenta lege."

Autorul exceptiei sustine ca dispozitiile de lege criticate încalca prevederile constitutionale ale art. 1 alin. (4) privind principiul separatiei si echilibrului puterilor în stat, art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea legii, art. 20 referitor la tratatele internationale privind drepturile omului si art. 40 alin. (1) privind dreptul de asociere.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine urmatoarele:

I. Cu privire la dispozitiile art. 51 alin. (1) pct. C. lit. c) din Legea dialogului social nr. 62/2011, prin Decizia nr. 574 din 4 mai 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 26 mai 2011, Curtea s-a pronuntat asupra constitutionalitatii Legii dialogului social - în cadrul controlului de constitutionalitate a priori, retinând ca art. 40 alin. (1) din Constitutie prevede dreptul cetatenilor de a se asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate si în alte forme de asociere. Acest drept fundamental, social-politic, care nu este însa un drept absolut, se exercita prin participare la constituirea asociatiilor sau prin aderare la asociatii existente. Însesi prevederile constitutionale stabilesc anumite limite ale dreptului de asociere, care privesc trei aspecte: a) scopurile si activitatea; b) membrii; c) caracterul asociatiei, rezultând din modul sau de constituire. Legea poate institui anumite conditii obligatorii privind constituirea si desfasurarea activitatii asociatiilor.

Prin aceeasi decizie, Curtea a retinut - în ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate privind eliminarea unor masuri ce asigurau exercitiul liber si neconstrâns al libertatii sindicale - ca solutiile legislative anterioare nu sunt de relevanta constitutionala, cu alte cuvinte ele reprezinta mai degraba garantii suplimentare de nivel legal în sprijinul activitatii sindicale, fara ca prin eliminarea lor sa fie pusa în discutie sau afectata în vreun fel sau altul substanta art. 9 sau art. 40 din Constitutie.

Cu privire la impunerea prin lege a unui numar minim de membri pentru constituirea unui sindicat, Curtea s-a pronuntat prin Decizia nr. 147 din 25 martie 2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 11 mai 2004, constatând ca aceasta prevedere se încadreaza în conditiile pe care legea le poate impune potrivit prevederilor art. 9 din Constitutie. Stabilirea numarului minim de membri constituanti se impune pentru a se asigura organizatiei sindicale constituite o reprezentativitate minima în vederea desfasurarii activitatilor specifice de aparare a drepturilor si intereselor membrilor sai.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutiile, cât si considerentele deciziilor mentionate îsi pastreaza valabilitatea si în cauza de fata.

II. Referitor la dispozitiile art. 223 din Legea nr. 62/2011, Curtea retine ca acestea fac parte din Titlul X "Dispozitii tranzitorii si finale" din Legea dialogului social.

Având în vedere ca noua reglementare modifica conditiile de reprezentativitate ale organizatiilor patronale si sindicale, este fireasca instituirea unei norme tranzitorii potrivit careia reprezentativitatea constatata pâna la data intrarii în vigoare a legii noi - Legea dialogului social nr. 62/2011 - produce efecte dupa data intrarii în vigoare a acesteia numai în conditiile în care întruneste criteriile de reprezentativitate prevazute de aceasta noua lege. În mod contrar, s-ar fi ajuns la situatia în care - la nivelul unei unitati - sa fie imposibila constituirea unui sindicat care sa întruneasca noile conditii de reprezentativitate.

Aceasta nu echivaleaza cu încalcarea principiului neretroactivitatii legii, consacrat de art. 15 alin. (2) din Constitutie, deoarece dispozitiile Legii nr. 62/2011 se aplica numai de la data intrarii în vigoare a acesteia.

Cu privire la pretinsa încalcare a principiului separatiei puterilor în stat, Curtea retine ca nici acesta nu este încalcat de prevederile de lege criticate, deoarece, pe de-o parte, legiuitorul poate institui si modifica anumite conditii obligatorii privind constituirea si desfasurarea activitatii sindicatelor, iar, pe de alta parte, hotarârile judecatoresti de constituire a sindicatelor au fost emise în temeiul legii vechi - Legea sindicatelor nr. 54/2003.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 alin. (1) pct. C. lit. c) si art. 223 din Legea dialogului social nr. 62/2011, exceptie ridicata de Sindicatul Liber "Solectron" din Timisoara în Dosarul nr. 8.522/30/2011 al Tribunalului Timis - Sectia I civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 25 octombrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf