Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 885 din 25 octombrie 2012

Asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice si ale art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar

Augustin Zegrean - presedinte

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice si ale art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2010 privind unele masuri de reîncadrare în functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri în domeniul bugetar, exceptie ridicata de Virginia Maria Rosianu în Dosarul nr. 5.462/117/2010 al Curtii de Apel Cluj - Sectia I civila si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 706D/2012.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiata a exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 7 februarie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 5.462/117/2010, Curtea de Apel Cluj - Sectia I civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice si ale art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2010 privind unele masuri de reîncadrare în functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri în domeniul bugetar. Exceptia a fost ridicata de reclamanta intimata Virginia Maria Rosianu în cadrul solutionarii recursului împotriva Sentintei civile nr. 3.509 din 16 august 2011 pronuntate de Tribunalul Cluj, prin care a fost respinsa actiunea de anulare a dispozitiei Primarului Cluj-Napoca privind reîncadrarea reclamantei si stabilirea salariului de baza, a sporurilor si a altor drepturi.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca dispozitiile de lege criticate contravin art. 15 alin. (2) si art. 41 alin. (5) din Legea fundamentala.

În acest sens, arata ca la recalcularea si stabilirea salariului aferent anului 2010 trebuiau avute în vedere si cele doua sporuri - de dispozitiv, respectiv de stabilitate - întrucât aceste drepturi banesti au fost stabilite si negociate prin Contractul colectiv de munca si Acordul colectiv de munca încheiat la nivelul Consiliului Local Cluj-Napoca, acte obligatorii care au efecte asupra tuturor subiectilor de drept, fiind opozabile fata de terti, inclusiv fata de autoritatile publice.

Potrivit art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2010, vor fi luate în considerare acele drepturi acordate prin acordurile colective si contractele colective de munca legal încheiate, în vigoare.

Totodata, masurile de reîncadrare în functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora sunt reglementate de dispozitiile ordonantei de urgenta criticate, care prevad obligativitatea mentinerii contractelor colective de munca pâna la data expirarii lor.

Întrucât Contractul, respectiv Acordul colectiv de munca încheiat la nivelul Primariei Cluj-Napoca a intrat în vigoare anterior intrarii în vigoare a Legii-cadru nr. 330/2009, dispozitiile de lege criticate contravin si art. 15 alin. (2) din Constitutie, referitor la principiul neretroactivitatii legii.

Curtea de Apel Cluj - Sectia I civila considera ca dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale, acestea respectând atât principiul neretroactivitatii legii, cât si dreptul la negocieri colective. Astfel, textul art. 41 alin. (5) din Constitutie nu protejeaza dreptul la o negociere exhaustiva, inclusiv a drepturilor salariale ale angajatilor din sistemul bugetar, ci doar principiul dreptului la negocieri colective în materie de munca, fiind evident ca, în materia speciala a salarizarii bugetarilor, pot exista limite legale, fara a fi încalcat astfel principiul libertatii negocierii.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciaza, în esenta, ca dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, deoarece legiuitorul este în drept sa modifice sistemul de salarizare existent ori sa îl înlocuiasca cu altul nou, considerat mai adecvat pentru atingerea scopului urmarit, tinând seama si de resursele financiare disponibile în diferite perioade de timp.

Referitor la dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2010, apreciaza ca interzicerea prin acest act normativ a negocierii prin contractele sau acordurile colective ori individuale de munca a unor salarii sau alte drepturi de natura salariala care sa excedeze prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009 nu reprezinta o încalcare a dispozitiilor constitutionale invocate. Limitarea obiectului acestor negocieri în ceea ce priveste drepturile salariale este justificata de sursa cheltuielilor salariale, care este bugetul de stat, astfel ca negocierea drepturilor salariale nu poate depasi resursele disponibile.

Cu privire la dispozitiile art. 15 alin. (2) din Constitutie, apreciaza ca dispozitiile de lege criticate nu contin norme cu caracter retroactiv, ci reglementeaza pentru viitor modul de calcul al salariilor personalului platit din fonduri publice.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 30 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 9 noiembrie 2009, precum si ale art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2010 privind unele masuri de reîncadrare în functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri în domeniul bugetar, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 27 ianuarie 2010.

Desi textele de lege criticate nu mai sunt în vigoare, Curtea Constitutionala, prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, a statuat ca "sunt supuse controlului de constitutionalitate si legile sau ordonantele ori dispozitiile din legi sau din ordonante ale caror efecte juridice continua sa se produca si dupa iesirea lor din vigoare".

Asadar, Curtea urmeaza sa se pronunte asupra constitutionalitatii acestora, având în vedere ca ele continua sa produca efecte juridice asupra raportului de munca al autorului exceptiei în privinta salarizarii si, implicit, deci al acordarii/neacordarii sporurilor în discutie.

Dispozitiile de lege criticate au urmatorul cuprins:

- Art. 30 din Legea-cadru nr. 330/2009: "(1) Începând cu 1 ianuarie 2010, sporurile, acordate prin legi sau hotarâri ale Guvernului, si, dupa caz, indemnizatiile de conducere, care potrivit legii faceau parte din salariul de baza, din soldele functiilor de baza, respectiv din indemnizatiile lunare de încadrare, prevazute în notele din anexele la prezenta lege, se introduc în salariul de baza, în soldele functiilor de baza, respectiv în indemnizatiile lunare de încadrare corespunzatoare functiilor din luna decembrie 2009, atât pentru personalul de executie, cât si pentru functiile de conducere.

(2) Sporurile specifice pe categorii de personal si domenii de activitate sunt cele prevazute în cap. III si în anexele la prezenta lege.

(3) Reîncadrarea personalului se face corespunzator transelor de vechime în munca si pe functiile corespunzatoare categoriei, gradului si treptei profesionale avute în luna decembrie 2009.

(4) La functiile de executie unde s-a redus numarul de grade sau trepte profesionale, reîncadrarea personalului ale carui grade sau trepte profesionale au fost eliminate se face la gradul sau treapta profesionala imediat urmatoare celei eliminate.

(5) În anul 2010, personalul aflat în functie la 31 decembrie 2009 îsi va pastra salariul avut, fara a fi afectat de masurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009, astfel:

a) noul salariu de baza, solda functiei de baza sau, dupa caz, indemnizatia lunara de încadrare va fi cel/cea corespunzatoare functiilor din luna decembrie 2009, la care se adauga sporurile care se introduc în acesta/aceasta potrivit anexelor la prezenta lege;

b) sporurile prevazute în anexele la prezenta lege ramase în afara salariului de baza, soldei functiei de baza sau, dupa caz, indemnizatiei lunare de încadrare se vor acorda într-un cuantum care sa conduca la o valoare egala cu suma calculata pentru luna decembrie 2009.

(6) Pentru persoanele ale caror sporuri cu caracter permanent acordate în luna decembrie 2009 nu se mai regasesc în anexele la prezenta lege si nu au fost incluse în salariile de baza, în soldele functiilor de baza sau, dupa caz, în indemnizatiile lunare de încadrare, sumele corespunzatoare acestor sporuri vor fi avute în vedere în legile anuale de salarizare, pâna la acoperirea integrala a acestora.

(7) Prevederile art. 19 alin. (2), art. 20 si 24 nu se aplica în anul 2010."

- Art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2010: "În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea-cadru nr. 330/2009, la stabilirea salariilor personalului bugetar începând cu 1 ianuarie 2010 nu vor fi luate în considerare drepturi salariale stabilite prin contractele si acordurile colective si contracte individuale de munca încheiate cu nerespectarea dispozitiilor legale în vigoare la data încheierii lor sau prin acte administrative emise cu încalcarea normelor în vigoare la data emiterii lor si care excedeaza prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009."

Autorul exceptiei sustine ca dispozitiile legale criticate încalca prevederile constitutionale ale art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivitatii legii si ale art. 41 alin. (5) privind dreptul la negocieri colective.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine urmatoarele:

Prin Decizia nr. 594 din 5 iunie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 7 august 2012, Curtea a constatat ca "sporurile, premiile si alte stimulente acordate demnitarilor si altor salariati prin acte normative reprezinta drepturi salariale suplimentare, iar nu drepturi fundamentale, consacrate si garantate de Constitutie. Diferentierea indemnizatiilor si a salariilor de baza pentru demnitari si alti salariati din sectorul bugetar este optiunea libera a legiuitorului, tinând seama de importanta si complexitatea diferitelor functii. Legiuitorul este în drept, totodata, sa instituie anumite sporuri la indemnizatiile si salariile de baza, premii periodice si alte stimulente, pe care le poate diferentia în functie de categoriile de personal carora li se acorda, le poate modifica în diferite perioade de timp, le poate suspenda sau chiar anula" (a se vedea în acest sens Decizia nr. 108 din 14 februarie 2006, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 8 martie 2006, Decizia nr. 693 din 17 octombrie 2006, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 din 10 noiembrie 2006, Decizia nr. 728 din 24 octombrie 2006, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 990 din 12 decembrie 2006, Decizia nr. 207 din 17 februarie 2009, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 10 martie 2009, Decizia nr. 337 din 17 martie 2009, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 7 mai 2009, Decizia nr. 487 din 2 aprilie 2009, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 2 iunie 2009, Decizia nr. 876 din 16 iunie 2009, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 17 august 2009, Decizia nr. 243 din 16 martie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 18 mai 2010, Decizia nr. 1.250 din 7 octombrie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 16 noiembrie 2010, Decizia nr. 1.280 din 12 octombrie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 24 noiembrie 2010, Decizia nr. 1.601 din 9 decembrie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 4 februarie 2011, si Decizia nr. 1.615 din 20 decembrie 2011, precitata).

Cât priveste dispozitiile art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2010, potrivit carora - la stabilirea salariilor personalului bugetar începând cu 1 ianuarie 2010 nu vor fi luate în considerare drepturi salariale stabilite prin contractele si acordurile colective si contracte individuale de munca încheiate cu nerespectarea dispozitiilor legale în vigoare la data încheierii lor sau prin acte administrative emise cu încalcarea normelor în vigoare la data emiterii lor si care excedeaza prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009 - se observa ca autorul exceptiei nu este nemultumit de aceste dispozitii, ci le invoca în argumentarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 din Legea-cadru nr. 330/2009.

Prin urmare, Curtea constata ca dispozitiile de lege criticate nu contravin prevederilor art. 41 alin. (5) din Constitutie, potrivit carora dreptul la negocieri colective în materie de munca si caracterul obligatoriu al conventiilor colective sunt garantate.

Referitor la invocarea art. 15 alin. (2) din Constitutie, Curtea retine ca aceasta este nefondata, deoarece dispozitiile de lege criticate nu retroactiveaza, ci se aplica numai de la data intrarii lor în vigoare.

În final, cu privire la sustinerile autorului exceptiei referitoare la modalitatea concreta de reîncadrare si de stabilire a salariului de baza, Curtea observa ca acest aspect tine de competenta instantei judecatoresti, iar nu a Curtii Constitutionale.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice si ale art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2010 privind unele masuri de reîncadrare în functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri în domeniul bugetar, exceptie ridicata de Virginia Maria Rosianu în Dosarul nr. 5.462/117/2010 al Curtii de Apel Cluj - Sectia I civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 25 octombrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf