Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 884 din 25 octombrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice

Augustin Zegrean - presedinte

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, exceptie ridicata de Andreea Nicolescu în Dosarul nr. 5.591/2/2011 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 675D/2012.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Curtea dispune a se face apelul si în dosarele nr. 688D/2012 si nr. 994D/2012, având ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicata de Roxana-Florentina Derihaci si de Gabriela Vasilescu în dosarele nr. 5.590/2/2011 si nr. 5.862/2/2011 ale Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexarii cauzelor.

Curtea, având în vedere identitatea de obiect a cauzelor, în temeiul art. 14 si al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, raportat la art. 164 din Codul de procedura civila, dispune conexarea dosarelor nr. 688D/2012 si nr. 994D/2012 la Dosarul nr. 675D/2012, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiata, a exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarelor, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 6 februarie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 5.591/2/2011, si prin sentintele civile nr. 556 din 27 ianuarie 2012 si nr. 1.006 din 14 februarie 2012, pronuntate în dosarele nr. 5.590/2/2011 si nr. 5.862/2/2011, Curtea de Apel Bucuresti- Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal au sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice. Exceptia a fost ridicata de reclamanta Andreea Nicolescu, de reclamanta Roxana-Florentina Derihaci si de reclamanta Gabriela Vasilescu în contradictoriu cu Ministerul Justitiei, în cadrul unor litigii administrative având ca obiect obligarea acestuia de a emite acte administrative.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin ca dispozitiile de lege criticate contravin principiului constitutional al egalitatii în drepturi prevazut la art. 16 din Legea fundamentala, prevederilor constitutionale ale art. 4 si, totodata, încalca dreptul la munca si protectie sociala statuat la art. 41 din Constitutie.

În acest sens arata ca, în masura în care calculul indemnizatiei de încadrare conform dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 285/2010 duce la un cuantum al acestei indemnizatii mai mic fata de cel calculat potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, în conditii identice de vechime în munca si vechime în functie, textele criticate creeaza discriminare între persoanele care au trecut la o transa superioara de vechime în cursul anului 2011 si cele care au trecut la o astfel de transa anterior intrarii în vigoare a Legii nr. 285/2010. Se sustine, în concluzie, ca, în prezent, pentru aceeasi categorie de salariati, aflati în conditii identice de vechime în munca si în functie, sunt aplicate doua sisteme de salarizare paralele, ceea ce este neconstitutional.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal opineaza ca aplicarea textelor de lege criticate poate produce rezultate injuste pentru personalul care trece într-o alta transa de vechime în munca sau în functie sub imperiul Legii nr. 285/2010, dar acestea nu îmbraca forma unor situatii de discriminare, având în vedere legea aplicabila raportului juridic.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul, în punctul de vedere exprimat în Dosarul nr. 994D/2012, apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate invocata este neîntemeiata. În acest sens arata ca, potrivit jurisprudentei Curtii Constitutionale (Decizia nr. 20/2002) si a Curtii Europene a Drepturilor Omului, principiul egalitatii nu înseamna uniformitate, iar instituirea unor regimuri juridice diferite în situatii care impun rezolvari diferite nu poate fi considerata o încalcare a acestui principiu. În cazul de fata, tratamentul diferentiat aplicat rezulta din faptul ca drepturile salariale ale persoanelor supuse comparatiei s-au nascut sub imperiul unor reglementari legale diferite, astfel încât nu se poate sustine ca acestea au fost supuse unei discriminari.

În ceea ce priveste sustinerea referitoare la încalcarea art. 41 din Constitutie, apreciaza ca aceasta nu poate fi primita, deoarece exceptia de neconstitutionalitate este nemotivata sub acest aspect. Or, potrivit art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, Curtea nu se poate substitui autorului sesizarii în ceea ce priveste motivarea unui aspect de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciaza, în esenta, ca dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, invocând în acest sens Decizia nr. 1.655/2010.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 6 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 28 decembrie 2010, care au urmatorul cuprins:

"(1) În anul 2011, avansarea personalului încadrat pe functii de executie în gradatia corespunzatoare transei de vechime în munca se face prin încadrarea în clasele de salarizare corespunzatoare vechimii în munca dobândite, prevazute la art. 11 alin. (3) din legea-cadru, personalul beneficiind de o majorare a salariului de baza avut, corespunzator numarului de clase de salarizare succesive suplimentare multiplicat cu procentul stabilit la art. 10 alin. (5) din legea-cadru, fara acordarea salariului corespunzator coeficientului de ierarhizare aferent noii clase de salarizare.

(2) În anul 2011, pentru personalul de conducere se aplica în mod corespunzator prevederile alin. (1).

(3) Prevederile alin. (1) se aplica în mod corespunzator si la trecerea într-o alta transa de vechime în functie pentru personalul care ocupa functii din cadrul familiei ocupationale <>, respectiv vechime în învatamânt pentru personalul didactic de predare universitar si preuniversitar.

(4) Personalul care, în cursul anului 2011, desfasoara activitati noi care presupun, potrivit legii-cadru, acordarea unor clase de salarizare succesive celei detinute pentru functia respectiva beneficiaza de o majorare a salariului de baza, respectiv a soldei/salariului de functie, corespunzator numarului de clase de salarizare suplimentare multiplicat cu procentul stabilit la art. 10 alin. (5) din legea-cadru."

Autorii exceptiei sustin ca dispozitiile legale criticate încalca prevederile constitutionale ale art. 4 privind unitatea poporului si egalitatea între cetateni, ale art. 16 privind egalitatea în drepturi si ale art. 41 privind munca si protectia sociala a muncii.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca dispozitiile de lege criticate au mai format obiect al controlului de constitutionalitate, Curtea respingând exceptia de neconstitutionalitate ridicata.

Astfel, prin Decizia nr. 669 din 26 iunie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 8 august 2012, Curtea a retinut ca Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 9 noiembrie 2009, a fost abrogata prin dispozitiile art. 39 lit. w) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010. Aceasta interventie legislativa a avut ca scop evitarea posibilelor dezechilibre financiare pe care aplicarea Legii-cadru nr. 330/2009 le-ar fi putut provoca.

Curtea a retinut, de asemenea, ca avansarea personalului încadrat pe functii de executie în gradatia corespunzatoare transei de vechime în munca si calculul indemnizatiilor potrivit acestor gradatii se fac potrivit normelor juridice în vigoare la data unei astfel de avansari, cuantumurile ce ar fi putut fi calculate potrivit legislatiei aplicabile anterior acestei date neavând regimul juridic al unor drepturi câstigate. De altfel, Curtea a subliniat faptul ca legiuitorul poate interveni oricând, din ratiuni ce tin de politica economico-financiara a statului, cu reglementarea unor criterii de avansare si a unor metodologii de calcul al indemnizatiilor obtinute în urma avansarii, ce devin aplicabile de la data intrarii lor în vigoare, înlocuind vechile norme având acelasi obiect, pe care le abroga.

Prin Decizia nr. 20 din 2 februarie 2000, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 18 februarie 2000, Curtea a retinut ca pensia de serviciu pentru magistrati, introdusa în anul 1997 prin efectul modificarii si completarii Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, la fel ca si pensia de serviciu pentru militari, prevazuta de Decretul nr. 214/1977 privind pensiile militare de stat, cu modificarile ulterioare, au fost instituite în vederea stimularii stabilitatii în serviciu si a formarii unei cariere în magistratura sau, dupa caz, în rândul cadrelor militare permanente. Conform reglementarilor mentionate, pensia de serviciu se acorda la împlinirea vârstei de pensionare numai magistratilor, respectiv militarilor care, în privinta totalului vechimii lor în munca, îndeplinesc conditia de a fi lucrat un anumit numar de ani numai în magistratura sau, dupa caz, ca militar. Caracterul stimulativ al pensiei de serviciu consta, atât în cazul magistratilor, cât si în cel al militarilor, în modul de determinare a cuantumului pensiei în raport cu salariul, respectiv cu solda avuta la data iesirii la pensie. Constatând ca aceste elemente care diferentiaza regimul de pensionare al militarilor si al magistratilor de regimul general al pensiilor asigura un tratament juridic specific celor doua categorii de asigurati, Curtea Constitutionala a retinut ca instituirea pensiei de serviciu pentru cadrele militare si pentru magistrati nu reprezinta un privilegiu, ci este justificata în mod obiectiv, ea constituind o compensatie partiala a inconvenientelor ce rezulta din rigoarea statutelor speciale carora trebuie sa li se supuna militarii si magistratii.

Având în vedere argumentele mai sus referite, mutatis mutandis, Curtea a constatat ca este neîntemeiata critica autorului exceptiei, potrivit careia, în masura în care calculul indemnizatiei de încadrare, conform dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 285/2010, duce la un cuantum al acestei indemnizatii mai mic fata de cel calculat potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009, în conditii identice de vechime în munca si vechime în functie, textele criticate creeaza discriminare între persoanele care au trecut la o transa superioara de vechime în cursul anului 2011 si cele care au trecut la o astfel de transa anterior intrarii în vigoare a Legii nr. 285/2010.

Din aceleasi considerente, Curtea a constatat ca nu poate fi retinuta nici afirmatia autorului conform careia, în prezent, pentru aceeasi categorie de salariati, aflati în conditii identice de vechime în munca si în functie, sunt aplicate doua sisteme de salarizare paralele, fiind încalcate în acest fel prevederile constitutionale ale art. 4 referitor la unitatea poporului si egalitatea între cetateni si dreptul la munca si protectie sociala, statuat la art. 41 din Constitutie.

Curtea a apreciat, totodata, ca dispozitiile art. 6 din Legea nr. 285/2010 nu contravin nici principiului constitutional al egalitatii în drepturi prevazut la art. 16, întrucât acestea se aplica în mod nediscriminatoriu întregului personal platit din fonduri publice.

Întrucât criticile de neconstitutionalitate din prezenta cauza privesc aceleasi aspecte si având în vedere ca nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, considerentele si solutiile deciziilor mentionate îsi pastreaza valabilitatea si în cauza de fata.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, exceptie ridicata de Andreea Nicolescu în Dosarul nr. 5.591/2/2011, de Roxana-Florentina Derihaci în Dosarul nr. 5.590/2/2011 si de Gabriela Vasilescu în Dosarul nr. 5.862/2/2011, dosare ale Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 25 octombrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf