Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 883 din 25 octombrie 2012

Asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 alin. (1) pct. C. lit. c) din Legea dialogului social nr. 62/2011

Augustin Zegrean - presedinte

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 alin. (1) pct. C. lit. c) din Legea dialogului social nr. 62/2011, exceptie ridicata de Sindicatul "Uniunea Teritoriala a Sindicatelor Libere - Cai Ferate Uzinale - Linii Industriale" din Galati si de Sindicatul National "Solidaritatea" al Metalurgistilor din România în Dosarul nr. 15.654/233/2011 al Judecatoriei Galati - Sectia civila si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 674D/2012.

La apelul nominal, raspunde Costica Popa, vicepresedinte al Sindicatului "Uniunea Teritoriala a Sindicatelor Libere - Cai Ferate Uzinale - Linii Industriale" din Galati, cu delegatie la dosar. Lipsesc celelalte parti, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Având cuvântul, reprezentantul autorului exceptiei de neconstitutionalitate Sindicatul "Uniunea Teritoriala a Sindicatelor Libere - Cai Ferate Uzinale - Linii Industriale" din Galati solicita admiterea acesteia, aratând ca dispozitiile de lege criticate încalca prevederile art. 9, 15, 40 si 43 din Constitutie si depune concluzii scrise în acest sens.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiata a exceptiei de neconstitutionalitate, aratând ca dispozitiile de lege criticate nu îngradesc libertatea sindicala, ci legiuitorul a impus conditii referitoare la reprezentativitatea salariatilor în cadrul unui sindicat. Totodata, sustine ca organizatiile sindicale deja constituite care nu îndeplinesc aceste conditii îsi desfasoara în continuare activitatea.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 20 februarie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 15.654/233/2011, Judecatoria Galati - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 alin. (1) pct. C. lit. c) din Legea dialogului social nr. 62/2011. Exceptia a fost ridicata de petentul Sindicatul "Uniunea Teritoriala a Sindicatelor Libere - Cai Ferate Uzinale - Linii Industriale" din Galati si de intervenientul în interes propriu Sindicatul National "Solidaritatea" al Metalurgistilor din România în cadrul unui litigiu având ca obiect solutionarea cererii de constatare a reprezentativitatii petentului.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin ca dispozitiile de lege criticate contravin art. 9, 15, 40, 41, 43 si 53 din Legea fundamentala. În acest sens, arata ca dispozitiile de lege criticate permit ca, la nivelul unitatii, un singur sindicat sa poata îndeplini conditiile de reprezentativitate, numai acesta putând participa la negocierile colective din unitatea respectiva, ceea ce împiedica exercitarea dreptului salariatilor de a se asocia liber în sindicate.

Totodata, salariatilor care nu vor sa se asocieze în sindicatul majoritar le este încalcat dreptul la negocieri colective în materie de munca. În mod concret, acesti salariati sunt constrânsi fie sa adere la sindicatul majoritar, ceea ce contravine art. 40 alin. (1) din Constitutie, caracterul asocierii nemaifiind liber, fie sa nu se asocieze, caz în care nu mai beneficiaza de dreptul de negocieri colective, garantat de art. 41 alin. (5) din Constitutie.

În acest context, se observa ca dispozitiile de lege criticate contravin si art. 9 din Constitutie, deoarece sindicatele care nu pot atinge pragul impus de legiuitor nu pot apara drepturile si promova interesele profesionale, economice si sociale ale membrilor lor.

De asemenea, dispozitiile criticate contravin si art. 15 alin. (1) din Constitutie, întrucât, în forma lor actuala, acestea nu garanteaza pentru salariatii care nu sunt asociati în sindicatul majoritar drepturile constitutionale indicate mai sus.

În final, autorii exceptiei aduc o propunere de lege ferenda, potrivit careia se impune stabilirea unui prag de reprezentativitate între 30% si 40% din numarul total al angajatilor dintr-o unitate.

Judecatoria Galati - Sectia civila considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, deoarece orice asociere implica în mod necesar si reprezentativitatea acesteia în raport de organismul social în cadrul careia se constituie, astfel încât, prin conditionarea legala a calitatii acesteia de a fi reprezentativa de respectarea principiului democratic al majoritatii, nu se îngradeste dreptul de asociere sau de negocieri colective. Dimpotriva, instanta considera ca finalitatea urmarita de dispozitiile de lege criticate corespunde cel mai bine intereselor salariatilor de a fi reprezentati în mod real si unitar la negocierile colective.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciaza, în esenta, ca dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, deoarece legiuitorul este în drept sa stabileasca conditiile obligatorii în care sindicatele îsi desfasoara activitatea, inclusiv conditiile de reprezentativitate. Mai mult, în situatia în care actele îndeplinite ori masurile luate au efecte nu numai asupra membrilor acestora, ci si asupra restului salariatilor din unitate, apare ca fireasca cerinta legala ca aceste organizatii sa aiba un grad de reprezentativitate. În acest context, stabilirea unor conditii legale privind reprezentativitatea constituie o expresie a dispozitiilor constitutionale referitoare la activitatea si rolul sindicatelor, care nu afecteaza în niciun fel exercitiul dreptului la libera asociere.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 51 alin. (1) pct. C. lit. c) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 31 august 2012, care au urmatorul cuprins: "Sunt reprezentative la nivel national, de sector de activitate, de grup de unitati si de unitate organizatiile sindicale care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: [...] C. la nivel de unitate: [...] c) numarul de membri ai sindicatului reprezinta cel putin jumatate plus unu din numarul angajatilor unitatii."

Autorii exceptiei sustin ca dispozitiile legale criticate încalca prevederile constitutionale ale art. 9 privind sindicatele, patronatele si asociatiile profesionale, art. 15 alin. (1) potrivit carora "Cetatenii beneficiaza de drepturile si de libertatile consacrate prin Constitutie si prin alte legi si au obligatiile prevazute de acestea", art. 40 privind dreptul de asociere, art. 41 alin. (5) privind dreptul la negocieri colective, art. 43 privind dreptul la greva si art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine urmatoarele:

Prin Decizia nr. 574 din 4 mai 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 26 mai 2011, Curtea s-a pronuntat asupra constitutionalitatii Legii dialogului social - în cadrul controlului de constitutionalitate a priori, retinând ca art. 40 alin. (1) din Constitutie prevede dreptul cetatenilor de a se asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate si în alte forme de asociere. Acest drept fundamental, social-politic, care nu este însa un drept absolut, se exercita prin participare la constituirea asociatiilor sau prin aderare la asociatii existente. Însesi prevederile constitutionale stabilesc anumite limite ale dreptului de asociere, care privesc trei aspecte: a) scopurile si activitatea; b) membrii; c) caracterul asociatiei, rezultând din modul sau de constituire. Legea poate institui anumite conditii obligatorii privind constituirea si desfasurarea activitatii asociatiilor.

Prin aceeasi decizie, Curtea a retinut - în ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate privind eliminarea unor masuri ce asigurau exercitiul liber si neconstrâns al libertatii sindicale - ca solutiile legislative anterioare nu sunt de relevanta constitutionala, cu alte cuvinte ele reprezinta mai degraba garantii suplimentare de nivel legal în sprijinul activitatii sindicale, fara ca prin eliminarea lor sa fie pusa în discutie sau afectata în vreun fel sau altul substanta art. 9 sau art. 40 din Constitutie.

Cu privire la impunerea prin lege a unui numar minim de membri pentru constituirea unui sindicat, Curtea s-a pronuntat prin Decizia nr. 147 din 25 martie 2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 11 mai 2004, constatând ca aceasta prevedere se încadreaza în conditiile pe care legea le poate impune potrivit prevederilor art. 9 din Constitutie. Stabilirea numarului minim de membri constituanti se impune pentru a se asigura organizatiei sindicale constituite o reprezentativitate minima în vederea desfasurarii activitatilor specifice de aparare a drepturilor si intereselor membrilor sai.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutiile, cât si considerentele deciziilor mentionate îsi pastreaza valabilitatea si în cauza de fata.

Referitor la invocarea art. 43 din Constitutie privind dreptul la greva, Curtea retine ca aceste dispozitii constitutionale nu au legatura cu impunerea de catre legiuitor a unor conditii de reprezentativitate pentru constituirea sindicatelor.

Având în vedere toate aceste argumente, Curtea constata ca dispozitiile constitutionale ale art. 53 referitor la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati nu au incidenta în cauza de fata, întrucât nu ne aflam în ipoteza restrângerii exercitiului unor drepturi sau al unor libertati.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 alin. (1) pct. C. lit. c) din Legea dialogului social nr. 62/2011, exceptie ridicata de Sindicatul "Uniunea Teritoriala a Sindicatelor Libere - Cai Ferate Uzinale - Linii Industriale" din Galati si de Sindicatul National "Solidaritatea" al Metalurgistilor din România în Dosarul nr. 15.654/233/2011 al Judecatoriei Galati - Sectia civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 25 octombrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf