Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 882 din 25 octombrie 2012

Asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 168 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

Augustin Zegrean - presedinte

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 168 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Piatra Craiului" - S.R.L. din Câmpulung în Dosarul nr. 1.370/109/2011 al Tribunalului Arges - Sectia pentru conflicte de munca si asigurari sociale si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 646D/2012.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiata a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 29 februarie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 1.370/109/2011, Tribunalul Arges - Sectia pentru conflicte de munca si asigurari sociale a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 168 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicata de pârâta Societatea Comerciala "Piatra Craiului" - S.R.L. din Câmpulung într-o cauza având ca obiect solicitare drepturi banesti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esenta, ca dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil si art. 24 privind dreptul la aparare.

În acest sens arata ca, potrivit dispozitiilor de lege criticate, plata salariatului "se dovedeste numai prin semnarea statelor de plata si prin alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii având natura si regimul actelor contabile". Arata ca a solicitat administrarea si a altor probe pentru a dovedi plata salariatului, respectiv proba testimoniala, probe din care rezulta recunoasterea de catre salariat a primirii drepturilor salariale, însa, fata de formularea art. 168 din Codul muncii, nu sunt admise alte probe în afara statelor de plata semnate de salariat sau a altor documente justificative care urmeaza regimul actelor contabile arhivate de unitate.

Or, prin modul restrictiv în care este formulat textul art. 168 din Codul muncii, care nu permite administrarea si a celorlalte mijloace de proba, acesta încalca dreptul la un proces echitabil si dreptul la aparare.

Tribunalul Arges - Sectia pentru conflicte de munca si asigurari sociale considera, în esenta, ca exceptia de neconstitutionalitate invocata este neîntemeiata, deoarece textul de lege criticat nu creeaza o situatie discriminatorie sau favorizanta vreuneia dintre partile contractului de munca, ci pune doar în aplicare principiul general de drept comun prevazut si de art. 1191 din Codul civil, potrivit caruia actele juridice se dovedesc prin înscrisuri, fiind exclusa proba cu martori. Aceasta cerinta nu vine decât sa contribuie la protejarea sigurantei raporturilor juridice dintre salariati si angajatori. De asemenea, nu este împiedicata nici exercitarea dreptului la aparare al angajatorului, întrucât acesta este cel care detine documentele justificative prevazute de textul de lege criticat, fiind necesara si fireasca obligatia acestuia de a prezenta aceste probe.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului considera ca dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale. În acest sens arata ca textul de lege criticat reglementeaza modalitatile în care se poate face proba platii salariilor, si anume prin semnarea statelor de plata, precum si prin orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul îndreptatit, iar, pe de alta parte, stabileste conditiile si termenele de pastrare si arhivare ale acestor documente. Apreciaza ca aceste dispozitii nu încalca exercitarea dreptului la aparare al angajatorului, întrucât acesta este cel care detine documentele justificative prevazute de lege, fiind necesara si fireasca obligatia acestuia de a prezenta aceste probe. Totodata, dispozitiile de lege criticate nu înlatura posibilitatea persoanelor interesate de a se adresa justitiei si de a se prevala, neîngradit, de toate garantiile pe care le presupune un proces echitabil, inclusiv dreptul de a beneficia de asistenta unui avocat în tot cursul procesului.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 168 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, dispozitii care au urmatorul continut:

"(1) Plata salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plata, precum si prin orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul îndreptatit.

(2) Statele de plata, precum si celelalte documente justificative se pastreaza si se arhiveaza de catre angajator în aceleasi conditii si termene ca în cazul actelor contabile, conform legii."

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate considera ca aceste prevederi de lege contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil si ale art. 24 privind dreptul la aparare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine urmatoarele:

Cu privire la dispozitiile de lege criticate, dar în numerotarea existenta înainte de republicarea din anul 2011 a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, Curtea s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 1.010 din 8 iulie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 12 august 2010, respingând exceptia de neconstitutionalitate.

Textul de lege criticat reglementeaza modalitatea prin care poate fi probata plata salariilor, stabilind ca aceasta se va face prin înscrisurile prevazute de lege doveditoare ale efectuarii platii. Autorul exceptiei, în calitate de angajator, este nemultumit ca nu poate folosi în sprijinul apararii sale proba cu martori, considerându-se discriminat în raport cu salariatul si îngradit în exercitarea dreptului la aparare.

Fata de acestea, Curtea a retinut ca textul de lege nu creeaza o situatie discriminatorie sau favorizanta vreuneia dintre partile contractului de munca. Aceasta cerinta prevazuta de textul criticat nu vine decât sa contribuie la protejarea sigurantei raporturilor juridice dintre salariati si angajatori.

De asemenea, nu este împiedicata nici exercitarea dreptului la aparare al angajatorului, întrucât acesta este cel care detine documentele justificative prevazute de textul de lege criticat, fiind necesara si fireasca obligatia acestuia de a prezenta aceste probe.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele deciziei mentionate îsi pastreaza valabilitatea si în cauza de fata.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 168 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Piatra Craiului"- S.R.L. din Câmpulung în Dosarul nr. 1.370/109/2011 al Tribunalului Arges - Sectia pentru conflicte de munca si asigurari sociale.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 25 octombrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf