Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 879 din 23 octombrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. c) si art. 2 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor si a celor ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c) - h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor*)

*) A se vedea opinia separata de la Decizia nr. 871 din 25 iunie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010.

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Daniela Ramona Maritiu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. c) si art. 2 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor si a celor ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c) - h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, exceptie ridicata de Tinca Oprea în Dosarul nr. 7.649/105/2011 al Curtii de Apel Ploiesti - Sectia I civila. Exceptia formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.195D/2012.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiata, a exceptiei de neconstitutionalitate, sens în care invoca Decizia Curtii Constitutionale nr. 687/2012.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 7 iunie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 7.649/105/2011, Curtea de Apel Ploiesti - Sectia I civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. c) si art. 2 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor si a celor ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c) - h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, exceptie ridicata de Tinca Oprea.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca pensia, dar si drepturile privind cuantumul acesteia, stabilite printr-o hotarâre judecatoreasca, reprezinta, potrivit jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului, concepte asimilate bunurilor mobile. Recalcularea pensiei, prin reducerea substantiala a pensiilor ocupationale, chiar daca opereaza pentru viitor, constituie o încalcare a dreptului de proprietate ce are semnificatia exproprierii. Dispozitiile de lege criticate au semnificatia nerecunoasterii de catre stat a principiilor prevazute anterior, care au stat la baza calcularii pensiilor ocupationale, ceea ce afecteaza stabilitatea circuitului civil si aduce atingere drepturilor câstigate. Totodata, sunt invocate si prevederile art. 53 din Constitutie.

Curtea de Apel Ploiesti - Sectia I civila apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata. Reglementarile invocate instituie acelasi tratament pentru toate persoanele aflate în aceeasi situatie juridica, neîncalcând prevederile constitutionale ale art. 4 alin. (2) si ale art. 16 alin. (1). În continuare, apreciaza ca pensiile de serviciu sunt compuse din doua elemente - partea contributiva si un supliment din partea statului care, prin adunarea cu pensia contributiva, sa reflecte cuantumul pensiei de serviciu stabilit prin legea speciala. Partea necontributiva a pensiei de serviciu, chiar daca poate fi încadrata în notiunea de "bun", ea reprezinta un drept câstigat numai cu privire la prestatiile de asigurari sociale realizate pâna la data intrarii în vigoare a noii legi, iar suprimarea acestora pentru viitor nu are semnificatia exproprierii.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata. Facând referire la jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, apreciaza ca nu poate fi retinuta critica potrivit careia sunt încalcate dispozitiile art. 4, art. 16, art. 20, art. 44 alin. (1), art. 47 alin. (2) si art. 53 din Constitutie. În final, face referire la Decizia de inadmisibilitate pronuntata de Curtea Europeana a Drepturilor Omului în cauzele conexate Frimu si altii împotriva României.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, art. 3, art. 10 si art. 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1 lit. c) si art. 2 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010, si a celor ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c) - h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, ordonanta de urgenta publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 30 iunie 2011. Dispozitiile art. 1 lit. c) si art. 2 din Legea nr. 119/2010 au urmatorul continut:

- Art. 1 lit. c): "Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi, urmatoarele categorii de pensii, stabilite pe baza legislatiei anterioare, devin pensii în întelesul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare: [...]

c) pensiile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe lânga acestea;";

- Art. 2: "(1) Pensiile de serviciu anticipate si anticipate partiale dintre cele prevazute la art. 1 devin pensii pentru limita de vârsta în întelesul Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Pensiile anticipate de serviciu dintre cele prevazute la art. 1 lit. c) si f) devin pensii pentru limita de vârsta în întelesul Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Pensiile de invaliditate si pensiile de urmas dintre cele prevazute la art. 1 devin pensii de invaliditate, respectiv pensii de urmas, în întelesul Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Pensiile de serviciu, altele decât cele mentionate la alin. (1) - (3), dintre cele prevazute la art. 1, devin pensii pentru limita de vârsta în întelesul Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare."

În sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii, autoarea exceptiei invoca prevederile constitutionale ale art. 4 referitor la egalitatea între cetateni, art. 16 referitor la egalitatea în drepturi, art. 20 referitor la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 47 alin. (2) referitor la dreptul la pensie al cetatenilor si art. 53 referitor la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati. De asemenea, sunt invocate prevederile Protocolului nr. 12 la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca toate criticile autoarei exceptiei pornesc de la premisa încalcarii dreptului la pensie vazut din perspectiva unui "bun". Fata de critici asemanatoare celor aratate, Curtea retine ca s-a mai pronuntat cu prilejul controlului a priori asupra Legii privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor. Astfel, prin Decizia nr. 871 din 25 iunie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010, ale carei considerente de principiu sunt valabile si în prezenta cauza, a statuat, cu privire la regimul special al pensiilor de serviciu, ca acestea sunt compuse din doua elemente, indiferent de modul de calcul specific stabilit de prevederile legilor speciale, si anume: pensia contributiva si un supliment din partea statului, care, prin adunarea cu pensia contributiva, sa reflecte cuantumul pensiei de serviciu stabilit în legea speciala. Partea contributiva a pensiei de serviciu se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat, pe când partea care depaseste acest cuantum se suporta din bugetul de stat. S-a aratat, de asemenea, ca acordarea acestui supliment a urmarit instituirea unui regim special, compensatoriu pentru anumite categorii socioprofesionale supuse unui statut special. Aceasta compensatie, neavând ca temei contributia la sistemul de asigurari sociale, tine de politica statului în domeniul asigurarilor sociale si nu se subsumeaza dreptului constitutional la pensie, ca element constitutiv al acestuia. Prin urmare, partea necontributiva a pensiei de serviciu, chiar daca poate fi încadrata, potrivit interpretarii pe care Curtea Europeana a Drepturilor Omului a dat-o art. 1 din Protocolul aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, în notiunea de "bun", reprezinta totusi, din aceasta perspectiva, un drept câstigat numai cu privire la prestatiile de asigurari sociale realizate pâna la data intrarii în vigoare a noii legi, iar suprimarea acestora pentru viitor nu are semnificatia exproprierii.

În ceea ce priveste invocarea încalcarii art. 53 din Legea fundamentala, prin aceeasi decizie, Curtea a statuat ca invocarea acestor dispozitii constitutionale este lipsita de relevanta, întrucât dreptul la pensie este reglementat în sistemul general de pensionare, neexistând un drept constitutional la pensie speciala, deci la suplimentul financiar acordat de stat.

De altfel, Curtea s-a mai pronuntat de nenumarate ori asupra dispozitiilor de lege criticate, statuând ca acestea sunt constitutionale. Exemple în acest sens sunt: Decizia nr. 687 din 28 iunie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 13 august 2012, Decizia nr. 214 din 13 martie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 31 mai 2012, Decizia nr. 486 din 10 mai 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2012, si Decizia nr. 704 din 5 iulie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 9 august 2012.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale în materie, atât considerentele, cât si solutia acestor decizii îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauza.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. c) si art. 2 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor si a celor ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c) - h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, exceptie ridicata de Tinca Oprea în Dosarul nr. 7.649/105/2011 al Curtii de Apel Ploiesti - Sectia I civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 23 octombrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Daniela Ramona Maritiu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf