Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 877 din 23 octombrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala si ale Legii nr. 174/2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Daniela Ramona Maritiu - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala si ale Legii nr. 174/2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Stefan Solomon în Dosarul nr. 9.357/2/2011 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal. Exceptia formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 844D/2012.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 2 aprilie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 9.357/2/2011, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala si ale Legii nr. 174/2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Stefan Solomon într-o cauza ce are ca obiect solutionarea unei actiuni în contencios administrativ.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca, potrivit prevederilor art. 115 alin. (1) din Constitutie, se interzice emiterea de ordonante simple în domeniul legilor organice. Or, Codul de procedura fiscala reglementeaza, prin titlul IX, procedura de contencios fiscal, un caz particular al procedurii contenciosului administrativ. Astfel, prin dispozitiile Codului de procedura fiscala s-au adus modificari în materia contenciosului administrativ, ceea ce contravine Legii fundamentale.

În continuare, arata ca Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala a fost aprobata prin Legea nr. 174/2004, lege adoptata cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutie, referitor la adoptarea legilor organice. Or, astfel cum a statuat si instanta de contencios constitutional, aprobarea unei ordonante de guvern prin lege nu este de natura a înlatura viciul de neconstitutionalitate, ci, dimpotriva, acesta se stramuta si asupra legii de aprobare.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata. Titlul IX al Codului de procedura fiscala se refera la "Solutionarea contestatiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale". Or, contestatia este o cale de atac necontencioasa, care nu înlatura dreptul la actiune al celui care se considera lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, în conditiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ. Procedura contestatiei, reglementata de titlul IX al Codului de procedura fiscala, nu este o procedura contencioasa, întrucât nu este solutionata de instantele judecatoresti. Asa fiind, se apreciaza ca dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, în integralitatea sa, precum si dispozitiile Legii nr. 174/2004 pentru aprobarea acesteia sunt constitutionale.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, si ale Legii nr. 174/2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

În sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii, autorii exceptiei invoca prevederile constitutionale ale art. 115 alin. (1) referitor la adoptarea de catre Parlament a unei legi speciale de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonante în domenii care nu fac obiectul legilor organice.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca prin Decizia nr. 409 din 12 octombrie 2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.063 din 16 noiembrie 2004, si Decizia nr. 927 din 18 octombrie 2007, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 801 din 23 noiembrie 2007, a statuat ca dispozitiile cuprinse în titlul IX "Solutionarea contestatiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale" al Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala reglementeaza proceduri de recurs administrativ, prin care se lasa posibilitatea organelor care au emis actele administrative atacate sau organelor superioare acestora de a reveni asupra masurilor luate. Asemenea proceduri, în care solutionarea plângerilor si a contestatiilor este atribuita însusi organului care a emis actul atacat sau organului ierarhic superior acestuia, nu întrunesc elementele definitorii ale activitatii de jurisdictie - caracterizata prin solutionarea de catre un organ independent si impartial a litigiilor privind existenta, întinderea sau exercitarea drepturilor subiective -, ele fiind specifice functiei administrative.

În continuare, Curtea retine ca sfera de cuprindere a notiunii de "contencios administrativ" este cea reglementata de dispozitiile art. 2 alin. (1) lit. f) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Astfel, contenciosul administrativ reprezinta "activitatea de solutionare de catre instantele de contencios administrativ competente potrivit legii organice a litigiilor în care cel putin una dintre parti este o autoritate publica, iar conflictul s-a nascut fie din emiterea sau încheierea, dupa caz, a unui act administrativ, în sensul prezentei legi, fie din nesolutionarea în termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim". Curtea constata ca un element esential al contenciosului administrativ este reprezentat de implicarea instantei de contencios administrativ competente potrivit legii organice în activitatea de solutionare a conflictului existent.

În cazul dispozitiilor cuprinse în titlul IX al Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, legiuitorul a instituit o procedura administrativa prealabila, fara caracter jurisdictional, menita sa realizeze tocmai degrevarea instantelor judecatoresti de contencios administrativ de acele litigii care pot fi solutionate pe cale administrativa, dispozitii care nu pot fi incluse în sfera notiunii de "contencios administrativ".

Asa fiind, Curtea constata ca nu poate fi primita critica autorului exceptiei referitoare la încalcarea prevederilor constitutionale ale art. 115 alin. (1), dispozitiile criticate nereglementând în sfera contenciosului administrativ.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala si ale Legii nr. 174/2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Stefan Solomon în Dosarul nr. 9.357/2/2011 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 23 octombrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Daniela Ramona Maritiu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf