Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 876 din 23 octombrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Daniela Ramona Maritiu - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Nicanor George Ene si Dragos Marian Ene în Dosarul nr. 43.901/300/2010 al Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti - Sectia civila. Exceptia formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 833D/2012.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 3 aprilie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 43.901/300/2010, Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Nicanor George Ene si Dragos Marian Ene într-o cauza ce are ca obiect solutionarea unei contestatii la executare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum reiese din încheierea de sesizare, autorii acesteia sustin ca dispozitiile criticate îngradesc dreptul de a fi ascultat si de a-si exprima punctul de vedere referitor la emiterea de catre organul fiscal a unei decizii fiscale, precum si dreptul de acces la o instanta. Potrivit autorilor exceptiei, dispozitiile criticate încalca prevederile art. 124 - 126 din Constitutie.

Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti - Sectia civila apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul arata ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata. În acest sens face referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Avocatul Poporului arata ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu urmatorul cuprins: "(2) Organul fiscal nu este obligat sa aplice prevederile alin. (1) când: (...) d) urmeaza sa se ia masuri de executare silita."

Alin. (1) al art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, la care fac referire dispozitiile criticate, au urmatorul continut: "(1) Înaintea luarii deciziei organul fiscal este obligat sa asigure contribuabilului posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere cu privire la faptele si împrejurarile relevante în luarea deciziei."

În sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii, autorii exceptiei invoca prevederile constitutionale ale art. 124 referitor la înfaptuirea justitiei, art. 125 referitor la statutul judecatorilor si art. 126 referitor la instantele judecatoresti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca s-a mai pronuntat asupra constitutionalitatii dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. Astfel, prin Decizia nr. 344 din 25 martie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 10 mai 2010, Curtea a statuat ca textul de lege criticat nu îngradeste în niciun mod posibilitatea partilor de a se adresa instantelor judecatoresti pentru contestarea actelor de executare silita, inclusiv a titlului executoriu în temeiul caruia a fost pornita executarea, si de a se prevala, în acest cadru, de toate garantiile care caracterizeaza dreptul la un proces echitabil. În acest sens, dispozitiile art. 172 alin. (1) din Codul de procedura fiscala prevad ca "Persoanele interesate pot face contestatie împotriva oricarui act de executare efectuat cu încalcarea prevederilor prezentului cod de catre organele de executare, precum si în cazul în care aceste organe refuza sa îndeplineasca un act de executare în conditiile legii", iar alin. (3) al aceluiasi articol prevede ca "Contestatia poate fi facuta si împotriva titlului executoriu în temeiul caruia a fost pornita executarea, în cazul în care acest titlu nu este o hotarâre data de o instanta judecatoreasca sau de alt organ jurisdictional si daca pentru contestarea lui nu exista o alta procedura prevazuta de lege". De asemenea, prin Decizia nr. 667 din 30 aprilie 2009, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 26 iunie 2009, Curtea a statuat ca persoanele interesate pot contesta actul administrativ fiscal potrivit art. 205 si urmatoarele din acelasi cod, facându-si toate apararile pe care le considera necesare. În aceste conditii, exprimarea unui punct de vedere cu ocazia executarii silite poate parea nerelevant si de aceea legiuitorul a prevazut doar posibilitatea, iar nu obligatia organului fiscal, de a solicita un punct de vedere al persoanei interesate.

Desigur ca, în cadrul contestatiei la executare silita, persoana interesata îsi poate face toate apararile, putând solicita anularea actului de executare contestat, încetarea executarii însesi sau anularea titlului executoriu.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale în materie, atât considerentele, cât si solutia acestor decizii îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauza.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Nicanor George Ene si Dragos Marian Ene în Dosarul nr. 43.901/300/2010 al Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti - Sectia civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 23 octombrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Daniela Ramona Maritiu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf