Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 875 din 23 octombrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Valentina Barbateanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, exceptie ridicata de Gabriela Postelnicu în Dosarul nr. 4.051/113/2011 al Tribunalului Braila - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal si care constituie obiectul Dosarului nr. 757D/2012 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal raspunde, pentru autorul exceptiei, doamna avocat Mariana Capdemai, în calitate de aparator ales, cu delegatie la dosar. Se constata lipsa celorlalte parti, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului autorului exceptiei. Acesta solicita admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, sustinând ca textul de lege este discriminatoriu si reflecta o realitate specifica anului intrarii în vigoare a Legii nr. 51/1995, desi, în prezent, si executorii judecatoresti desfasoara o activitate juridica, de natura sa justifice includerea lor printre profesiile care dau dreptul accederii în barourile de avocati cu scutire de examen.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, în principal, ca inadmisibila, având în vedere faptul ca autorul acesteia critica o omisiune legislativa, iar, în subsidiar, ca neîntemeiata, întrucât reglementarea conditiilor de intrare în profesia de avocat reprezinta o optiune a legiuitorului, care nu contravine niciunei prevederi constitutionale.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 14 februarie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 4.051/113/2011, Tribunalul Braila - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, exceptie ridicata de Gabriela Postelnicu într-o actiune având ca obiect anularea deciziei prin care Uniunea Nationala a Barourilor din România i-a respins plângerea formulata împotriva deciziei Baroului Braila de respingere a cererii de admitere în avocatura cu scutire de examen.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca situatia creata prin cele doua decizii contestate, întemeiate pe textul de lege criticat, îi lezeaza dreptul de a avea aceleasi oportunitati profesionale, în egala masura cu cele ale cetatenilor care au acelasi grad de pregatire profesionala, ocupa functii cu grad de raspundere si complexitate similar functiei ocupate de acesta. Sustine ca enumerarea, în cuprinsul art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 51/1995, doar a unei parti dintre functiile de specialitate juridica pentru care se permite accesul în avocatura cu scutire de examen reflecta realitatea socioprofesionala din anul 1995, anul intrarii în vigoare a acesteia. Or, în acord cu legislatia europeana, Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti a trecut activitatea executorului judecatoresc în rândul activitatilor juridice, iar vechimea în aceasta munca se înscrie ca vechime în specialitate juridica. Arata ca, chiar daca legiuitorul a omis adaptarea continutului textului de lege criticat la noile realitati, interpretarea si aplicarea acestuia nu pot duce la marginalizarea functiei de executor judecatoresc, prin excluderea acesteia din scara valorica a functiilor de specialitate juridica.

Tribunalul Braila - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate invocata este întemeiata, întrucât enumerarea limitativa a unor categorii de functii care puteau beneficia de acces în profesia de avocat cu scutire de examen instituie un criteriu discriminator fata de celelalte functii cu specialitate juridica.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului observa ca, urmare Legii nr. 270/2010 privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, solutia legislativa prevazuta de textul de lege criticat nu mai este în vigoare, dar, tinând cont de cele stabilite de Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, o analizeaza ca atare si apreciaza ca prevederile art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 51/1995 sunt constitutionale. Considera ca acestea nu aduc atingere principiului egalitatii cetatenilor în fata legii, întrucât instituirea unor conditii pentru primirea în profesia de avocat reprezinta optiunea legiuitorului, iar prevederile criticate se aplica tuturor persoanelor vizate de ipoteza normei juridice, fara a institui privilegii sau discriminari pe criterii arbitrare.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, sustinerile reprezentantului autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare, dispozitiile art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 6 martie 2001, care, în forma criticata, aveau urmatoarea redactare: "(2) La cerere, poate fi primit în profesie, cu scutire de examen: (...) b) cel care, anterior sau la data primirii în profesia de avocat, a îndeplinit functia de judecator, procuror, notar, consilier juridic sau jurisconsult timp de cel putin 10 ani."

Art. 16 din Legea nr. 51/1995 a fost modificat prin art. I pct. 7 din Legea nr. 270/2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 28 decembrie 2010, eliminându-se complet posibilitatea admiterii în profesia de avocat cu scutire de examen. Ulterior, Legea nr. 51/1995 a fost republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 7 februarie 2011, dându-se textelor o noua numerotare.

Din actele aflate la dosarul cauzei rezulta ca autorul exceptiei a depus cererea a carei respingere a generat litigiul în cadrul caruia a fost ridicata exceptia sub imperiul Legii nr. 51/1995 în varianta redactionala anterioara modificarii mentionate. În aceste conditii, urmeaza sa fie analizat de Curtea Constitutionala textul de lege în redactarea criticata de autorul exceptiei, fiind aplicabile prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 29/1992 în interpretarea data de Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, potrivit careia sintagma "în vigoare" din cuprinsul dispozitiilor art. 29 alin. (1) si ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale este constitutionala în masura în care se interpreteaza în sensul ca sunt supuse controlului de constitutionalitate si legile sau ordonantele ori dispozitiile din legi sau din ordonante ale caror efecte juridice continua sa se produca si dupa iesirea lor din vigoare.

În opinia autorului exceptiei este încalcat art. 16 alin. (1) din Constitutie care statueaza principiul egalitatii cetatenilor în fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca autorul acesteia îsi exprima nemultumirea cu privire la faptul ca textul de lege criticat nu include functia de executor judecatoresc printre cele a caror exercitare timp de 10 ani confera dreptul de a accede în profesia de avocat cu scutire de examen. Curtea observa, în acest sens, ca legiuitorul are deplina competenta de a reglementa conditiile ce trebuie îndeplinite pentru accederea în anumite profesii, astfel ca lipsa din enumerarea continuta de textul de lege criticat a profesiei de executor judecatoresc reprezinta o manifestare a optiunii sale suverane, care nu pune probleme de constitutionalitate.

Curtea constata ca, dintr-o astfel de perspectiva, exceptia de neconstitutionalitate apare ca inadmisibila, fiind contrara prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit carora Curtea Constitutionala se pronunta asupra constitutionalitatii actelor cu privire la care a fost sesizata, fara a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, exceptie ridicata de Gabriela Postelnicu în Dosarul nr. 4.051/113/2011 al Tribunalului Braila - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 23 octombrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE.
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Valentina Barbateanu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf