Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 870 din 23 octombrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 pct. 27 din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Valentina Barbateanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 pct. 27 din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de încalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Vitantis" - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 17.787/4/2011 al Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti - Sectia civila si care constituie obiectul Dosarului nr. 78D/2012 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal raspunde, pentru autorul exceptiei, domnul avocat Alberto Vaduva, în calitate de aparator ales, cu delegatie depusa la dosar. Se constata lipsa celeilalte parti, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului autorului exceptiei, care solicita admiterea acesteia. Sustine ca textul de lege criticat ar fi trebuit sa precizeze anumite valori ale intensitatii sunetului, exprimate în decibeli, în functie de care fapta sa fie considerata contraventie. În schimb, prevederea legala supusa controlului de constitutionalitate permite aprecierea faptei drept contraventie pe baza perceptiei subiective a agentului constatator. Depune si note scrise în sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, în principal, ca inadmisibila, având în vedere faptul ca autorul acesteia solicita completarea textului de lege criticat, si, în subsidiar, ca neîntemeiata. În acest sens, considera ca important pentru caracterizarea faptei ca fiind contraventie nu este valoarea exacta a intensitatii sunetului, ci gradul în care aceasta aduce atingere climatului necesar convietuirii linistite.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 23 noiembrie 2011, pronuntata în Dosarul nr. 17.787/4/2011, Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 pct. 27 din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de încalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Vitantis" - S.R.L. din Bucuresti într-o cauza civila având ca obiect solutionarea plângerii formulate împotriva unui proces-verbal de constatare si sanctionare a unei contraventii.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca textul de lege criticat este lacunar si este necesara completarea acestuia prin indicarea, în unitati de masura a sunetului (decibeli), fie a intensitatii începând de la care folosirea aparaturii muzicale cauzeaza tulburarea linistii locuitorilor, fie a intensitatii maxime la care poate fi folosita aparatura muzicala fara a fi tulburata linistea locuitorilor. Arata ca, în masura în care norma nu stabileste în mod neechivoc astfel de valori, constatarea savârsirii contraventiei reprezinta efectul perceptiei subiective a agentului constatator, egalitatea în fata legii fiind, în acest fel, înfrânta, deoarece aplicarea legii devine arbitrara. Precizeaza, totodata, ca persoana interesata sa conteste procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei nu are la îndemâna niciun mijloc eficace de proba prin care sa demonstreze ca intensitatea la care folosea aparatura muzicala nu cauzeaza tulburarea linistii publice.

Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti - Sectia civila apreciaza ca textul de lege criticat nu contravine prevederilor constitutionale invocate, persoanele sanctionate contraventional având posibilitatea sa apeleze la persoane specializate pentru analiza nivelului de zgomot si sa depuna la dosar rezultatele acestor verificari, sa înregistreze intensitatea sunetului cu aparate speciale ori sa solicite audierea unor martori cu privire la intensitatea zgomotelor. Mentioneaza ca este adevarat ca indicarea unor limite ale intensitatii zgomotelor ar înlatura riscul pronuntarii unor solutii contradictorii în practica judecatoreasca, dar acest lucru nu tine de constitutionalitatea legii.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciaza ca textul de lege ce constituie obiectul exceptiei de neconstitutionalitate este constitutional. Considera ca, reglementând sanctionarea contraventionala a faptelor prin care se încalca o norma de convietuire sociala, aceasta se aplica în mod egal tuturor persoanelor vizate de ipoteza normei legale, fara nicio discriminare pe criterii arbitrare. Arata, de asemenea, ca textul criticat nu instituie nicio masura de natura sa lezeze dreptul la un proces echitabil, contravenientul având posibilitatea de a se adresa instantei de judecata pentru exercitarea controlului legalitatii si temeiniciei procesului-verbal si de a propune probe în aparare. Precizeaza, totodata, ca aspectele de neconstitutionalitate vizeaza, de fapt, modificarea si completarea normei legale supuse controlului de constitutionalitate, or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constitutionala se pronunta numai asupra constitutionalitatii actelor cu privire la care a fost sesizata, fara a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, sustinerile reprezentantului autorului exceptiei, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 3 pct. 27 din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de încalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 31 ianuarie 2011, care au urmatorul cuprins: "Constituie contraventie savârsirea oricareia dintre urmatoarele fapte, daca nu sunt comise în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni: (...) 27. organizarea de petreceri cu caracter privat si utilizarea de aparatura muzicala la intensitate de natura a tulbura linistea locuitorilor, în corturi, alte amenajari sau în spatiu neacoperit, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinatia de locuinte sau cu caracter social, în mediul urban".

În opinia autorului exceptiei, textul de lege criticat contravine dispozitiilor din Legea fundamentala cuprinse în art. 16 alin. (1) care consacra egalitatea cetatenilor în fata legii si a autoritatilor publice si în art. 21 alin. (3) potrivit caruia partile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observa ca, din motivarea acesteia, rezulta ca autorul sau îsi bazeaza criticile pe lipsa unor precizari care considera ca ar fi necesare în cuprinsul textului de lege ce formeaza obiect al exceptiei pentru a se putea stabili în mod obiectiv daca aparatura muzicala a fost într-adevar utilizata la o intensitate de natura a tulbura linistea locuitorilor. Conform jurisprudentei sale, Curtea nu poate da curs unei astfel de solicitari, neintrând în atributiile sale modificarea si completarea textelor de lege supuse controlului de constitutionalitate. În acest sens sunt prevederile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992. Daca ar proceda la sanctionarea pretinsei omisiuni legislative, Curtea Constitutionala ar nesocoti competenta exclusiva a Parlamentului, care este, potrivit art. 61 alin. (1) din Constitutie, unica autoritate legiuitoare a tarii.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 pct. 27 din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de încalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Vitantis" - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 17.787/4/2011 al Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti - Sectia civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 23 octombrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Valentina Barbateanu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf