Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 869 din 18 octombrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77^1 alin. (6) teza finala din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Daniela Ramona Maritiu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77^1 alin. (6) teza finala din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Ager Leasing IFN" - S.A. din Giurgiu în Dosarul nr. 13.464/311/2010 al Curtii de Apel Craiova - Sectia I civila. Exceptia formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 952D/2012.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publica din data de 11 octombrie 2012, când, având nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a dispus amânarea pronuntarii pentru data de 18 octombrie 2012.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 24 aprilie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 13.464/311/2010, Curtea de Apel Craiova - Sectia I civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77^1 alin. (6) teza finala din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Exceptia ridicata de Societatea Comerciala "Ager Leasing IFN" - S.A. din Giurgiu într-o cauza ce are ca obiect solutionarea unui recurs declarat împotriva unei decizii civile referitoare la o plângere împotriva încheierii de carte funciara.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine, în esenta, ca dispozitiile criticate contravin art. 44 si art. 53 din Constitutie, în masura în care sunt aplicabile si vânzarii unui imobil prin procedura executarii silite.

Curtea de Apel Craiova - Sectia I civila apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecatorul-raportor, sustinerile partii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 77^1 alin. (6) teza finala din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu urmatorul cuprins: "(...) Pentru înscrierea drepturilor dobândite în baza actelor autentificate de notarii publici ori a certificatelor de mostenitor sau, dupa caz, a hotarârilor judecatoresti si a altor documente în celelalte cazuri, registratorii de la birourile de carte funciara vor verifica îndeplinirea obligatiei de plata a impozitului prevazut la alin. (1) si (3) si, în cazul în care nu se va face dovada achitarii acestui impozit, vor respinge cererea de înscriere pâna la plata impozitului."

În sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii, autoarea exceptiei invoca prevederile constitutionale ale art. 44 referitor la dreptul de proprietate privata si art. 53 referitor la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca textul de lege criticat a constituit în numeroase rânduri obiect al controlului de constitutionalitate. Astfel, mentioneaza Decizia nr. 1.157 din 6 noiembrie 2008, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 840 din 15 decembrie 2008, Decizia nr. 1.386 din 26 octombrie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 20 ianuarie 2011, si Decizia nr. 342 din 10 aprilie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 20 iunie 2012.

Cu acele prilejuri, Curtea a statuat, în esenta, ca dispozitiile de lege criticate dau expresie prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea fundamentala, potrivit carora continutul si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite prin lege. Prin urmare, nu s-a putut retine nici pretinsa încalcare a dispozitiilor art. 53 din Legea fundamentala, referitor la restrângerea exercitiului unor drepturi si libertati.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale în materie, atât considerentele, cât si solutia acestor decizii îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauza.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77^1 alin. (6) teza finala din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Ager Leasing IFN" - S.A. din Giurgiu în Dosarul nr. 13.464/311/2010 al Curtii de Apel Craiova - Sectia I civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 18 octombrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Daniela Ramona Maritiu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf