Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 866 din 18 octombrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 118 alin. (3^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Daniel-Liviu Arcer.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 118 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicata de Constanta Mateianu în Dosarul nr. 6.291/303/2011 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.221D/2012.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca devenita inadmisibila a exceptiei de neconstitutionalitate, aratând ca, prin Decizia nr. 500 din 15 mai 2012, Curtea Constitutionala a declarat neconstitutionale prevederile art. 118 alin. (3^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Decizia civila nr. 1.604 din 24 mai 2012, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 118 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicata de Constanta Mateianu, într-o cauza având ca obiect solutionarea plângerii formulate împotriva unui proces-verbal de constatare si sanctionare a unei contraventii la regimul circulatiei pe drumurile publice.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arata, în esenta, ca textele criticate încalca liberul acces la justitie si dreptul la un proces echitabil, hotarârile pronuntate în prima instanta, în solutionarea plângerilor contraventionale, nefiind supuse niciunei cai de atac, ca urmare a introducerii, prin art. X din Legea nr. 202/2001 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor, în cuprinsul art. 118 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, a prevederilor alin. (3^1). Se arata, totodata, ca textele criticate instituie o discriminare nejustificata între persoanele aflate în situatia prevazuta la art. 118 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 si cele sanctionate contraventional în temeiul altor acte normative ce prevad sanctiuni pentru fapte contraventionale. Sunt invocate, în acest sens, deciziile Curtii Constitutionale nr. 74 din 27 ianuarie 2011, nr. 197 din 13 mai 2003 si nr. 1.322 din 11 octombrie 2011.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal opineaza ca prevederile art. 118 alin. (3^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 sunt neconstitutionale în masura în care nu asigura respectarea în toate fazele procesuale a dispozitiilor constitutionale referitoare la egalitatea în drepturi si la accesul liber la justitie.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului arata ca, prin Decizia nr. 500 din 15 mai 2012, Curtea Constitutionala, ulterior ridicarii exceptiei de neconstitutionalitate, a declarat neconstitutional textul criticat de autorul exceptiei, motiv pentru care aceasta a devenit inadmisibila.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, sustinerile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, potrivit actului de sesizare, dispozitiile art. 118 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002. Din analiza exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea deduce ca, în realitate, autorul exceptiei critica prevederile art. 118 alin. (3^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, care aveau, la momentul sesizarii Curtii Constitutionale, urmatorul cuprins:

- Art. 118 alin. (3^1): "(3^1) Hotarârea judecatoreasca prin care judecatoria solutioneaza plângerea este definitiva si irevocabila."

Se sustine, în esenta, ca textele criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, ale art. 21 referitor la accesul liber la justitie si ale art. 129 cu privire la folosirea cailor de atac, precum si prevederilor art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, ale art. 10 din Declaratia universala a drepturilor omului si ale art. 14 pct. 1 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice, referitoare la accesul liber la justitie si la dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca, prin Decizia nr. 500 din 15 mai 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 18 iulie 2012, a declarat neconstitutionale prevederile art. 118 alin. (3^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002. De asemenea, Curtea retine ca publicarea deciziei mentionate s-a realizat ulterior sesizarii sale.

Având în vedere cele de mai sus, potrivit dispozitiilor art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, conform carora "nu pot face obiectul exceptiei prevederile constatate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie anterioara a Curtii Constitutionale", Curtea constata ca prezenta exceptie de neconstitutionalitate a devenit inadmisibila.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca devenita inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 118 alin. (3^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicata de Constanta Mateianu în Dosarul nr. 6.291/303/2011 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 18 octombrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Cristina Teodora Pop
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf