Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 865 din 18 octombrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1^1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Cristina Toma - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1^1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicata de Nicolae Dragulin si de Marin Ivan în Dosarul nr. 25.111/281/2011 al Judecatoriei Ploiesti - Sectia civila si care constituie obiectul Dosarului nr. 1.182D/2012 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiata, a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând în acest sens jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 22 iunie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 25.111/281/2011, Judecatoria Ploiesti - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1^1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicata de Nicolae Dragulin si de Marin Ivan într-o cauza având ca obiect o actiune în constatarea nulitatii absolute a unei dispozitii de restituire.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin ca dispozitiile art. 2 alin. (1^1) din Legea nr. 146/1997 nu contin suficiente mijloace de asigurare a respectarii prevederilor art. 21 din Constitutie. Arata ca cererile privind declararea nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial, prevazute în cuprinsul textului de lege criticat, nu sunt echivalente cu actiunile si cererile cuprinse în art. 2 alin. (1) din lege, ce vizeaza pretentii evaluabile în bani.

Judecatoria Ploiesti - Sectia civila apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata. Arata în acest sens ca autorii exceptiei au posibilitatea concreta si efectiva de a beneficia de toate garantiile unui proces echitabil, cu obligarea achitarii taxelor legale, si invoca jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata. Arata în acest sens ca instituirea de taxe si cautiuni în legatura cu procedurile judiciare reprezinta un atribut exclusiv al legiuitorului, pe care acesta îl exercita în considerarea unor situatii concrete în care se impune stabilirea în sarcina partilor din proces a unor obligatii fiscale în cazul taxelor judiciare de timbru si al timbrului judiciar.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl reprezinta prevederile art. 2 alin. (1^1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, astfel cum au fost modificate prin articolul unic pct. 2 din Legea nr. 276/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 212/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 13 iulie 2009, potrivit carora: "Dispozitiile alin. (1) se aplica în mod corespunzator si cererilor privind declararea nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial, precum si cererilor privind constatarea existentei sau inexistentei unui drept patrimonial; cererea privind repunerea partilor în situatia anterioara este scutita de taxa de timbru daca este accesorie cererii privind declararea nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea actului juridic patrimonial".

În sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii, autorul exceptiei invoca încalcarea prevederilor constitutionale ale art. 21 privind accesul liber la justitie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca s-a mai pronuntat asupra aceluiasi text de lege, prin raportare la dispozitiile constitutionale ale art. 21.

Astfel, prin Decizia nr. 277 din 22 martie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 21 mai 2012, invocând jurisprudenta anterioara asupra unor exceptii de neconstitutionalitate asemanatoare, Curtea a retinut ca "accesul liber la justitie, consacrat de art. 21 din Constitutie, nu înseamna gratuitate. Nicio dispozitie constitutionala nu interzice stabilirea taxelor de timbru în justitie, fiind justificat ca persoanele care se adreseaza autoritatilor judecatoresti sa contribuie la acoperirea cheltuielilor privind realizarea actului de justitie. Regula este cea a timbrarii actiunilor în justitie, exceptiile fiind posibile numai în masura în care sunt stabilite de legiuitor. Cheltuielile legate de realizarea actului de justitie sunt cheltuieli publice, la a caror acoperire, potrivit art. 56 din Constitutie, cetatenii sunt obligati sa contribuie prin impozite si taxe, stabilite în conditiile legii.

[...] Plata unor taxe judiciare de timbru fiind o conditie legala pentru începerea proceselor civile, obligatia la plata lor anticipata (în unele cazuri pâna la un termen ulterior, stabilit de instanta judecatoreasca) este justificata, ca si sanctiunea anularii actiunii sau cererii, în caz de neplata a acestora.

De asemenea, la finalul procesului judiciar, sarcina suportarii cheltuielilor judiciare, inclusiv a celor constând în plata taxelor de timbru, revine persoanei care a cazut în pretentii sau care, în cauzele nelitigioase, a beneficiat de prestatiile efectuate, în conditiile legii, de organele de justitie. De asemenea, prin Decizia nr. 1.587 din 19 noiembrie 2009, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 28 ianuarie 2010, Curtea a retinut ca, în cazul actelor juridice ce au în continut drepturi patrimoniale si al actelor juridice patrimoniale, actiunile în constatare sau cererile în anulare, rezolutiune sau reziliere au caracterul unei actiuni în realizarea dreptului, întrucât tind la readucerea în patrimoniul reclamantului a unui bun. Or, apare ca fiind pe deplin justificata solutia adoptata de legiuitor în cuprinsul dispozitiilor art. 2 alin. (1^1) din Legea nr. 146/1997 în materia timbrarii unor astfel de actiuni cu o taxa calculata în functie de valoarea bunului, tocmai în scopul instituirii unui tratament juridic identic cu cel aplicabil actiunilor sau cererilor evaluabile în bani, reglementat de prevederile art. 2 alin. (1) din aceeasi lege. Asa fiind, pentru actiunile reglementate în ipoteza normei juridice criticate, indiferent daca se solicita sau nu distinct repunerea partilor în situatia anterioara, taxarea actiunii se va face la valoarea bunului, în timp ce taxa cu valoare fixa urmeaza a fi datorata numai în cazul actiunilor care au ca obiect drepturi nepatrimoniale".

Neintervenind elemente noi, de natura a determina o reconsiderare a jurisprudentei Curtii Constitutionale, considerentele si solutiile pronuntate în deciziile mentionate sunt valabile si în prezenta cauza.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1^1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicata de Nicolae Dragulin si de Marin Ivan în Dosarul nr. 25.111/281/2011 al Judecatoriei Ploiesti - Sectia civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 18 octombrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Cristina Toma
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf