Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 862 din 18 octombrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (1) lit. j) din Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.501/2006 privind procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Daniel-Liviu Arcer.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) lit. j) din Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatricularii, înregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, exceptie ridicata de Bogdan Brotea în Dosarul nr. 2.929/54/2010 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.098D/2012.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca inadmisibila a exceptiei de neconstitutionalitate, aratând ca, potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, ordinele ministrilor nu pot face obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 30 mai 2011, pronuntata în Dosarul nr. 2.929/54/2010, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (1) lit. j) din Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatricularii, înregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, exceptie ridicata de Bogdan Brotea într-o cauza având ca obiect solutionarea unei exceptii de nelegalitate a unui act administrativ, potrivit caruia folosirea de catre reclamant a autovehiculului al carui proprietar este a fost conditionata de plata taxei pe poluare, reglementata prin dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arata, în esenta, ca aplicarea prevederilor art. 7 alin. (1) lit. j) din Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.501/2006, prin conditionarea înmatricularii permanente sau temporare a autovehiculului de plata taxei pe poluare, afecteaza dreptul de folosinta al proprietarului asupra acestuia, fapt ce constituie o încalcare a dreptului sau de proprietate, ce contravine prevederilor art. 44 din Constitutie.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal opineaza ca textele criticate nu încalca dispozitiile constitutionale ale art. 44, Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.501/2006 fiind emis în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatului Poporului apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibila, deoarece ordinele emise de autoritatile administratiei publice nu pot fi supuse controlului de constitutionalitate exercitat de Curtea Constitutionala, eventuala nelegalitate a acestora fiind de competenta instantelor judecatoresti.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, sustinerile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 7 alin. (1) lit. j) din Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatricularii, înregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 21 noiembrie 2006, care au urmatorul cuprins:

- Art. 7 alin. (1): "(1) Înmatricularea permanenta sau înmatricularea temporara se efectueaza pe baza urmatoarelor documente: [...]

j) începând cu data de 1 ianuarie 2007, dovada platii taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, stabilita potrivit legii;".

Se sustine, în esenta, ca textele criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 44 referitor la dreptul de proprietate privata.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca, potrivit dispozitiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, numai legile sau ordonantele pot fi obiect al controlului de constitutionalitate exercitat pe cale de exceptie.

Prin urmare, ordinele emise de ministri în aplicarea actelor normative sau dispozitiile din cuprinsul acestora nu pot face obiectul exceptiilor de constitutionalitate ridicate în fata instantelor judecatoresti sau de arbitraj comercial si nu pot fi supuse controlului de constitutionalitate. Cenzurarea eventualei nelegalitati a actelor emise de autoritatile administratiei publice revine instantelor judecatoresti.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (1) lit. j) din Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatricularii, înregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, exceptie ridicata de Bogdan Brotea în Dosarul nr. 2.929/54/2010 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 18 octombrie 2012.

 
PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Cristina Teodora Pop
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf