Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 859 din 18 octombrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedura civila

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Daniel-Liviu Arcer.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de Petruta Poenariu si Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în Rezerva si în Retragere din Deva în Dosarul nr. 1.807/97/2011 al Curtii de Apel Alba Iulia - Sectia pentru conflicte de munca si asigurari sociale si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 988D/2012.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiata a exceptiei de neconstitutionalitate, aratând ca masura criticata nu încalca normele constitutionale invocate de autorul exceptiei si facând trimitere la jurisprudenta Curtii Constitutionale.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Decizia civila nr. 1.264 din 26 martie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 1.807/97/2011, Curtea de Apel Alba Iulia - Sectia pentru conflicte de munca si asigurari sociale a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de Petruta Poenariu si Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în Rezerva si în Retragere din Deva într-o cauza având ca obiect anularea unei decizii de pensionare prin care partii i-a fost recalculata pensia conform dispozitiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor si obligarea Casei de Pensii din Ministerul Apararii Nationale la plata diferentelor cuvenite si a cheltuielilor de judecata.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arata, în esenta, ca prevederile art. 158 alin. 3 din Codul de procedura civila, asa cum au fost modificate prin art. I pct. 20 din Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor, suprimând dreptul de a formula recurs împotriva hotarârii judecatoresti prin care o instanta se declara necompetenta, lasa judecatorilor posibilitatea de a se situa deasupra legii, conferindu-le astfel o situatie privilegiata si încalcând prevederile constitutionale ale art. 16. Se arata, de asemenea, ca textele criticate permit instantelor sa se desesizeze fara ca hotarârile prin care acestea se declara necompetente sa poata fi atacate, fapt ce contravine dispozitiilor constitutionale referitoare la accesul liber la justitie. Pentru aceste motive, autorul sustine ca prevederile art. 158 alin. 3 din Codul de procedura civila dau judecatorilor posibilitatea încalcarii principiilor statului de drept statuate la art. 1 alin. (3) din Constitutie.

Curtea de Apel Alba Iulia - Sectia pentru conflicte de munca si asigurari sociale, contrar dispozitiilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, nu si-a exprimat opinia referitoare la exceptia de neconstitutionalitate invocata.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatului Poporului apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata si arata ca îsi mentine punctele de vedere ce au fost retinute în deciziile Curtii Constitutionale nr. 65 din 31 ianuarie 2012, nr. 99 din 7 februarie 2012, nr. 251 din 15 martie 2012 si nr. 301 din 27 martie 2012.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, sustinerile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 158 alin. 3 din Codul de procedura civila, care au urmatorul cuprins:

- Art. 158 alin. 3: "Daca instanta se declara necompetenta, hotarârea nu este supusa niciunei cai de atac, dosarul fiind trimis de îndata instantei competente sau, dupa caz, altui organ cu activitate jurisdictionala competent."

Se sustine, în esenta, ca textele criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 1 alin. (3) referitor la statul român, ale art. 16 alin. (1) si (2) cu privire la egalitatea în drepturi si ale art. 21 alin. (1) si (3) privind accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca s-a mai pronuntat asupra constitutionalitatii prevederilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedura civila prin Decizia nr. 826 din 21 iunie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 25 iulie 2011, prin care a statuat ca normele legale criticate nu vin în contradictie cu Legea fundamentala, acestea fiind edictate pentru a evita tergiversarea solutionarii cauzei, pentru a asigura celeritatea procesului si dreptul la un proces echitabil; or, atingerea acestor deziderate presupune solutionarea neîntârziata a oricarui litigiu de catre instanta judecatoreasca competenta.

Curtea a aratat ca dreptul la un proces echitabil si dreptul la folosirea cailor de atac sunt asigurate prin art. 159^1 alin. 4 din Codul de procedura civila, care instituie în sarcina instantei învestite prin hotarârea de declinare a competentei atributia de a verifica si de a stabili, din oficiu, daca este competenta general, material si teritorial sa judece pricina, consemnând în cuprinsul încheierii de sedinta temeiurile de drept pentru care constata competenta instantei sesizate, iar prin art. 304 pct. 3 din Codul de procedura civila se confera partii interesate posibilitatea de a critica nelegalitatea sentintei pronuntate asupra fondului prin invocarea motivului de recurs, respectiv daca hotarârea s-a dat cu încalcarea competentei altei instante, invocata în conditiile legii.

Curtea a statuat, în mod constant, în jurisprudenta sa ca "accesul la justitie nu presupune si accesul la toate mijloacele procedurale prin care se înfaptuieste justitia, iar instituirea regulilor de desfasurare a procesului în fata instantelor judecatoresti, deci si reglementarea cailor ordinare sau extraordinare de atac, este de competenta exclusiva a legiuitorului, care poate institui, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedura. Astfel, accesul liber la justitie nu înseamna accesul la toate structurile judecatoresti si la toate caile de atac". Relevante în acest sens sunt Decizia Plenului Curtii Constitutionale nr. 1 din 8 februarie 1994, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, Decizia nr. 66 din 27 februarie 2001, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 4 aprilie 2001, precum si Decizia nr. 288 din 3 iulie 2003, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 5 august 2003.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura a determina schimbarea jurisprudentei Curtii, considerentele si solutiile deciziilor mentionate îsi pastreaza valabilitatea si în prezenta cauza.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de Petruta Poenariu si Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în Rezerva si în Retragere din Deva în Dosarul nr. 1.807/97/2011 al Curtii de Apel Alba Iulia - Sectia pentru conflicte de munca si asigurari sociale.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 18 octombrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Cristina Teodora Pop
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf