Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 858 din 18 octombrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 16 alin. (1), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) si art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Cristina Toma - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 16 alin. (1), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) si art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicata de Cezar Dorinel Popa în Dosarul nr. 4.580/55/2009 al Judecatoriei Arad - Sectia civila si care constituie obiectul Dosarului nr. 984D/2012 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca inadmisibila, a exceptiei de neconstitutionalitate, aratând ca autorul acesteia nu a motivat suficient exceptia.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 13 ianuarie 2010, pronuntata în Dosarul nr. 4.580/55/2009, Judecatoria Arad - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) si art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicata de Cezar Dorinel Popa într-o cauza având ca obiect o plângere împotriva unui proces-verbal de contraventie.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia invoca aspecte ce tin de aplicarea legii de catre organele abilitate sa întocmeasca un proces-verbal de contraventie. În acelasi sens, ridica si exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, pentru urmatoarele motive: "stabilirea nejudiciara a vinovatiei contraventionale si sarcina probei în procedura judiciara contraventionala de drept comun", "aplicabilitatea normelor constitutionale si contraventionale consacrând dreptul la respectarea prezumtiei de nevinovatie", "violarea dreptului la respectarea prezumtiei de nevinovatie de normele juridice privind procedura contraventionala de drept comun" si "contrarietatea dintre normele juridice privind procedura contraventionala judiciara de drept comun si principiul constitutional si conventional al statului de drept si democratic, bazat pe respectarea drepturilor omului".

Judecatoria Arad - Sectia civila apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciaza ca dispozitiile de lege sunt constitutionale.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl reprezinta dispozitiile art. 16 alin. (1), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) si art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, dispozitii care au urmatorul cuprins:

- Art. 16 alin. (1): "Procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde în mod obligatoriu: data si locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupatia si locul de munca ale contravenientului; descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si locului în care a fost savârsita, precum si aratarea tuturor împrejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia; indicarea societatii de asigurari, în situatia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie; posibilitatea achitarii în termen de 48 de ore a jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ, daca acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a caii de atac si organul la care se depune plângerea.";

- Art. 17: "Lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului acesteia, a faptei savârsite si a datei comiterii acesteia sau a semnaturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata si din oficiu.";

- Art. 18: "Contravenientul este obligat sa prezinte agentului constatator, la cerere, actul de identitate ori documentele în baza carora se fac mentiunile prevazute la art. 16 alin. (3). În caz de refuz, pentru legitimarea contravenientului agentul constatator poate apela la ofiteri si subofiteri de politie, jandarmi sau gardieni publici.";

- Art. 19 alin. (1): "Procesul-verbal se semneaza pe fiecare pagina de agentul constatator si de contravenient. În cazul în care contravenientul nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze, agentul constatator va face mentiune despre aceste împrejurari, care trebuie sa fie confirmate de cel putin un martor. În acest caz procesul-verbal va cuprinde si datele personale din actul de identitate al martorului si semnatura acestuia.";

- Art. 25: "(1) Procesul-verbal se va înmâna sau, dupa caz, se va comunica, în copie, contravenientului si, daca este cazul, partii vatamate si proprietarului bunurilor confiscate. [...]

(3) În situatia în care contravenientul a fost sanctionat cu amenda, precum si daca a fost obligat la despagubiri, odata cu procesul-verbal, acestuia i se va comunica si înstiintarea de plata. În înstiintarea de plata se va face mentiunea cu privire la obligativitatea achitarii amenzii la institutiile abilitate sa o încaseze, potrivit legislatiei în vigoare si, dupa caz, a despagubirii, în termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar urmând sa se procedeze la executarea silita.";

- Art. 26 alin. (3): "În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, desi prezent, refuza sa semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum si a înstiintarii de plata se face de catre agentul constatator în termen de cel mult o luna de la data încheierii.";

- Art. 27: "Comunicarea procesului-verbal si a înstiintarii de plata de face prin posta, cu aviz de primire, sau prin afisare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operatiunea de afisare se consemneaza într-un proces-verbal semnat de cel putin un martor.";

- Art. 28: "(1) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute în actul normativ, agentul constatator facând mentiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal. În actul normativ de stabilire a contraventiilor aceasta posibilitate trebuie mentionata în mod expres. Termenele statornicite pe ore încep sa curga de la miezul noptii zilei urmatoare, iar termenul care se sfârseste într-o zi de sarbatoare legala sau când serviciul este suspendat se va prelungi pâna la sfârsitul primei zile de lucru urmatoare.

(2) Amenzile care se cuvin bugetului de stat pot fi achitate la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A. sau la unitatile Trezoreriei Statului, iar amenzile cuvenite bugetelor locale se achita la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A. sau la casieriile autoritatilor administratiei publice locale ori ale altor institutii publice abilitate sa administreze veniturile bugetelor locale, indiferent de localitatea pe a carei raza acestea functioneaza, de cetatenia, domiciliul sau de resedinta contravenientului ori de locul savârsirii contraventiei, precum si la ghiseul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României. O copie de pe chitanta se preda de catre contravenient agentului constatator sau se trimite prin posta organului din care acesta face parte, potrivit dispozitiilor alin. (1).

(3) Amenzile contraventionale pot fi achitate si prin intermediul instrumentelor de plata electronica în cadrul Ghiseului virtual de plati, proiect-pilot coordonat de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, parte a Sistemului e-guvernare, din cadrul Sistemului Electronic National. În acest caz:

a) achitarea unei amenzi contraventionale se dovedeste prin prezentarea extrasului de cont al platitorului sau a dovezii de plata emise de Ghiseul virtual de plati, aceasta specificând data si ora efectuarii platii;

b) se elimina obligativitatea pentru platitor de a preda o copie de pe extrasul de cont sau de pe dovada de plata emisa de Ghiseul virtual de plati catre agentul constatator sau organul din care acesta face parte.";

- Art. 33 alin. (1): "Judecatoria va fixa termen de judecata, care nu va depasi 30 de zile, si va dispune citarea contravenientului sau, dupa caz, a persoanei care a facut plângerea, a organului care a aplicat sanctiunea, a martorilor indicati în procesul-verbal sau în plângere, precum si a oricaror alte persoane în masura sa contribuie la rezolvarea temeinica a cauzei.";

- Art. 34 alin. (1): "Instanta competenta sa solutioneze plângerea, dupa ce verifica daca aceasta a fost introdusa în termen, asculta pe cel care a facut-o si pe celelalte persoane citate, daca acestia s-au prezentat, administreaza orice alte probe prevazute de lege, necesare în vederea verificarii legalitatii si temeiniciei procesului-verbal, si hotaraste asupra sanctiunii, despagubirii stabilite, precum si asupra masurii confiscarii."

În sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii, autorul exceptiei invoca încalcarea prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (3) privind statul român si art. 20 alin. (1) referitor la tratatele internationale privind drepturile omului, precum si a prevederilor art. 6 paragraful 2 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale cu privire la prezumtia de nevinovatie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca autorul exceptiei de neconstitutionalitate critica aplicarea legii de catre organele abilitate sa întocmeasca un proces-verbal de contraventie, solutionarea acestor aspecte intrând în competenta exclusiva a instantelor de judecata, iar nu în cea a Curtii Constitutionale. În ceea ce priveste motivele invocate în sustinerea exceptiei, autorul nu arata în ce mod dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor constitutionale si conventionale invocate. Or, în conformitate cu dispozitiile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, "Sesizarile trebuie facute în forma scrisa si motivate".

Curtea mai retine ca dispozitiile de lege criticate au mai fost supuse controlului sau, în raport de critici similare. Astfel, prin Decizia nr. 1.118 din 10 septembrie 2009, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 6 octombrie 2009, aceasta a statuat ca, desi în cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 exista si prevederi specifice materiei contenciosului administrativ, aceasta nu conduce la transformarea tuturor dispozitiilor ordonantei mentionate în prevederi de natura legii organice, deoarece astfel s-ar ajunge la completarea Constitutiei, care reglementeaza expres si limitativ domeniile rezervate acestei categorii de legi, printre care nu figureaza dispozitiile legale privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

În ceea ce priveste criticile referitoare la încalcarea prezumtiei de nevinovatie si rasturnarea sarcinii probei care ar nesocoti prevederile art. 6 paragraful 2 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, Curtea s-a pronuntat în repetate rânduri. De exemplu, prin Decizia nr. 349 din 18 septembrie 2003, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 780 din 6 noiembrie 2003, Decizia nr. 380 din 14 octombrie 2003, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787 din 7 noiembrie 2003, sau Decizia nr. 270 din 22 iunie 2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 10 august 2004, instanta de control constitutional a retinut ca prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 "sunt în deplin acord cu exigentele art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, iar din procedura de solutionare a plângerii împotriva procesului-verbal de stabilire si sanctionare a contraventiei nu rezulta rasturnarea sarcinii probei, ceea ce ar fi contrar intereselor contravenientului, ci, mai degraba, exercitarea dreptului la aparare".

Întrucât nu au intervenit elemente noi care sa justifice modificarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, solutia si considerentele deciziilor amintite îsi pastreaza valabilitatea si în prezenta cauza.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 16 alin. (1), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) si art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicata de Cezar Dorinel Popa în Dosarul nr. 4.580/55/2009 al Judecatoriei Arad - Sectia civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 18 octombrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Cristina Toma
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf