Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 853 din 18 octombrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 79 alin. (1) lit. b) si art. 109 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Daniel-Liviu Arcer.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 79 alin. (1) lit. b) si art. 109 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicata de Elena Cârcei în Dosarul nr. 2.361/300/2012 al Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti - Sectia penala si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 856D/2012.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Magistratul-asistent refera asupra faptului ca la dosarul cauzei autorul exceptiei a depus cerere de amânare, solicitând acordarea unui nou termen de judecata pentru a formula si a depune note scrise, aratând ca doar înainte cu o zi a luat cunostinta de punctul de vedere trimis de Avocatul Poporului cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public arata ca nu este de acord cu masura amânarii.

Curtea, având în vedere ca punctul de vedere al Avocatului Poporului referitor la prezenta exceptie de neconstitutionalitate a fost înregistrat la Curtea Constitutionala la data de 22 mai 2012, retine ca cererea de amânare nu este temeinic motivata, astfel încât, în baza art. 156 alin. 1 din Codul de procedura civila si a art. 14 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, respinge cererea formulata de autorul exceptiei.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiata a exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 18 aprilie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 2.361/300/2012, Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti - Sectia penala a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 79 alin. (1) lit. b) si art. 109 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicata de Elena Cârcei într-o cauza având ca obiect solutionarea plângerii formulate împotriva unui proces-verbal de constatare si sanctionare a unei contraventii la regimul circulatiei pe drumurile publice.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arata, în esenta, ca prevederile art. 79 alin. (1) lit. b) si art. 109 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 sunt lipsite de precizie, previzibilitate si claritate, încalcând în acest fel dispozitiile art. 3 alin. (1), art. 8 alin. (4) si art. 36 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, fapt ce contravine prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (5) si art. 142 alin. (1). Sunt invocate în acest sens hotarârile Curtii Europene a Drepturilor Omului din 8 iunie 2006 si 12 octombrie 2006, pronuntate în cauzele Kaya împotriva României si Lupsa împotriva României, precum si deciziile Curtii Constitutionale nr. 415 din 14 aprilie 2010, nr. 1.358 din 21 octombrie 2010 si nr. 26 din 18 ianuarie 2012. Referitor la art. 109 alin. (1), se mai arata ca sintagma potrivit careia constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac direct de politistul rutier este lipsita de previzibilitate, în masura în care aceste operatiuni pot fi facute la un alt loc si un alt timp decât locul si momentul producerii accidentului, de catre un politist care nu a fost prezent la locul accidentului, pe baza declaratiilor conducatorilor de vehicule, fara a fi posibila efectuarea testului de alcoolemie. Se sustine totodata ca dispozitiile art. 79 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 încalca prevederile art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie, în cazul în care sintagma "documentelor de constatare" din cuprinsul textului criticat nu se refera numai la documentele prevazute la art. 80^1 si art. 81 din aceeasi ordonanta de urgenta, ci si la încheierea unui proces-verbal de contraventie, întrucât creeaza discriminare între contravenientii care încheie o constatare amiabila de accident conform art. 79 alin. (2) lit. a) din ordonanta de urgenta criticata si conducatorii de vehicule implicati în accidente de circulatie în urma carora au rezultat numai avarierea vehiculelor si/sau alte pagube materiale, care se afla în situatia prevazuta la art. 79 alin. (1) lit. b) din aceeasi ordonanta de urgenta.

Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti - Sectia penala opineaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului arata ca prevederile art. 79 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 nu aduc atingere egalitatii între cetateni, acestea aplicându-se tuturor persoanelor vizate de ipoteza normei juridice, fara a institui discriminari pe criterii arbitrare. Referitor la dispozitiile art. 109 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, Avocatul Poporului precizeaza ca îsi mentine punctul de vedere exprimat în deciziile Curtii Constitutionale nr. 44 din 13 ianuarie 2009, nr. 214 din 17 februarie 2009, nr. 413 din 26 martie 2009 si nr. 1.331 din 22 octombrie 2009.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, sustinerile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 79 alin. (1) lit. b) si art. 109 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, care au urmatorul cuprins:

- Art. 79 alin. (1) lit. b): "(1) Conducatorii de vehicule implicati într-un accident de circulatie în urma caruia au rezultat numai avarierea vehiculelor si/sau alte pagube materiale sunt obligati: [...]

b) sa se prezinte la unitatea de politie competenta pe raza careia s-a produs accidentul în termen de cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului pentru întocmirea documentelor de constatare.";

- Art. 109 alin. (1): "(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac direct de catre politistul rutier, iar în punctele de trecere a frontierei de stat a României, de catre politistii de frontiera."

Se sustine, în esenta, ca textele criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 1 alin. (5) referitoare la statul român, ale art. 16 alin. (1) si (2) cu privire la egalitatea în drepturi si ale art. 142 alin. (1) privind Curtea Constitutionala.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, cu privire la pretinsa încalcare a dispozitiilor art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie, Curtea retine ca prevederile art. 79 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 se aplica tuturor conducatorilor de vehicule implicate în accidente rutiere, în urma carora au rezultat numai avarierea vehiculelor si/sau alte pagube materiale, obligându-i pe acestia sa se prezinte la unitatile de politie competente pe raza carora s-au produs accidentele, în termen de cel mult 24 de ore de la producerea evenimentelor, pentru întocmirea documentelor de constatare. Aceasta procedura reprezinta astfel regula în privinta constatarii unor astfel de accidente de circulatie. Însa, în considerarea caracterului mai putin grav al consecintelor acestei categorii de accidente rutiere, de la aceasta regula legiuitorul a instituit exceptia prevazuta la art. 79 alin. (2) lit. a) din ordonanta de urgenta criticata, permitând tuturor conducatorilor vehiculelor implicate în astfel de evenimente rutiere sa încheie constatari amiabile, înlaturând obligativitatea prezentarii la unitatile de politie competente pentru constatarea faptelor savârsite. Prin urmare, prevederile art. 79 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 se aplica tuturor persoanelor care, în calitate de conducatori de autovehicule, au fost implicate în accidente rutiere ce au avut urmarile precizate în ipoteza normei criticate, lasându-le pe acestea sa aleaga între cele doua variante de încheiere a documentelor de constatare, motiv pentru care nu poate fi retinuta existenta unei discriminari, prin reglementarea dispozitiilor art. 79 alin. (1) lit. b), între cele doua categorii de conducatori auto precizate.

În ceea ce priveste critica potrivit careia prevederile art. 109 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 sunt lipsite de previzibilitate, prin Decizia nr. 1.067 din 14 iulie 2009, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 17 august 2009, referitor la aceleasi critici de neconstitutionalitate aduse dispozitiilor art. 79 din ordonanta de urgenta analizata, Curtea a retinut, sub acest aspect, ca, prin Hotarârea din 24 august 2007 pronuntata în Cauza Dragotoniu si Militaru - Pidhorni împotriva României, paragraful 36, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a statuat ca, "din cauza principiului generalitatii legilor, continutul acestora nu poate prezenta o precizie absoluta. Una din tehnicile-tip de reglementare consta în recurgerea mai degraba la categorii generale decât la liste exhaustive. De asemenea, numeroase legi se folosesc de eficacitatea formulelor mai mult sau mai putin vagi, pentru a evita o rigiditate excesiva si a se putea adapta la schimbarile de situatie. Interpretarea si aplicarea unor asemenea texte depind de practica. Functia decizionala acordata instantelor serveste tocmai pentru a îndeparta îndoielile ce ar putea exista în privinta interpretarii normelor, tinând cont de evolutiile practicii cotidiene, cu conditia ca rezultatul sa fie coerent cu substanta infractiunii si evident previzibil". Prin urmare, Curtea a retinut prin aceeasi decizie ca textele de lege criticate contin, pentru ratiunile mai sus expuse, o serie de astfel de exprimari generale, revenind instantelor de judecata sarcina de a decide cu privire la corecta lor interpretare si aplicare în cauzele deduse judecatii. În ceea ce priveste criticile referitoare la modul de aplicare a normelor ce fac obiectul exceptiei, acestea excedeaza competentei Curtii Constitutionale.

Considerentele deciziei anterior enuntate sunt aplicabile mutatis mutandis si în cazul de fata, dispozitiile art. 109 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 caracterizându-se prin generalitate, si nu prin lipsa de precizie sau previzibilitate, motiv pentru care nu se poate retine ca acestea contravin prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, si, prin aceasta, dispozitiilor constitutionale ale art. 1 alin. (5), asa cum arata autorul exceptiei. Asadar, revine instantelor judecatoresti sarcina de a stabili daca agentii constatatori au competenta de a încheia procese-verbale de constatare si sanctionare a unor contraventii, savârsite anterior momentului constatarii, într-un loc în care organul constatator nu a fost prezent.

De asemenea, Curtea retine ca dispozitiile constitutionale ale art. 142 alin. (1) nu sunt aplicabile în prezenta cauza, acestea statuând cu privire la garantarea de catre Curtea Constitutionala a suprematiei Constitutiei.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 79 alin. (1) lit. b) si art. 109 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicata de Elena Cârcei în Dosarul nr. 2.361/300/2012 al Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti - Sectia penala.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 18 octombrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Cristina Teodora Pop
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf