Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 852 din 18 octombrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civila, exceptie ridicata de Marin Frunza în Dosarul nr. 11.819/121/2011 al Tribunalului Galati - Sectia I civila si care formeaza obiectul Dosarului nr. 838D/2012 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicita respingerea, ca neîntemeiata, a exceptiei, în acord cu jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale. În subsidiar, arata ca sustinerile de neconstitutionalitate au caracter inadmisibil, întrucât vizeaza aspecte legate de modalitatea de interpretare si aplicare a dispozitiilor legale criticate, ceea ce constituie atributul exclusiv al instantei de judecata.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 9 aprilie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 11.819/121/2011, Tribunalul Galati - Sectia I civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civila, exceptie ridicata de Marin Frunza într-o cauza având ca obiect solutionarea unei contestatii în anulare, în cadrul careia a formulat cererea de acordare a ajutorului public judiciar.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arata, în esenta, ca procedura de solutionare a cererii de ajutor public judiciar, si anume fara citarea partilor, în camera de consiliu, prin încheiere, împotriva careia se poate formula doar cererea de reexaminare, solutionata, însa, de aceeasi instanta de judecata, precum si impunerea unor conditii exagerate, limitative pentru acordarea acestui ajutor, referitoare la obligatia solicitantului de a preciza cuantumul, suma ajutorului public de care a mai beneficiat în cursul acelui an, în conditiile în care numai Baroul Avocatilor, instanta de judecata si Ministerul Justitiei cunosc aceste date, toate acestea determina tergiversarea în mod fortat a solutionarii cauzei si "încalca dreptul la un proces echitabil, dreptul la aparare, principiul statului de drept, dreptul la o judecata dreapta si nepartinitoare, principiul universalitatii, principiul egalitatii, dreptul privind interzicerea discriminarii, dreptul de acces liber la justitie, dreptul la un recurs efectiv la o instanta nationala, dreptul la doua grade de jurisdictie si dreptul la control judiciar ierarhic superior."

Tribunalul Galati - Sectia I civila apreciaza ca dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, observând ca motivele expuse de autorul exceptiei vizeaza interpretarea si aplicarea acestor prevederi, si nu aspecte care tin de constitutionalitate, scopul urmarit de acesta constând în tergiversarea solutionarii cauzei. Cu privire la ajutorul public judiciar, se arata ca acesta este un drept, ce trebuie exercitat cu buna-credinta si poate fi acordat de instanta în anumite conditii, si nu o obligatie.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului, în acord cu punctele de vedere anterior exprimate si retinute în jurisprudenta Curtii Constitutionale, de exemplu Decizia nr. 111 din 9 februarie 2012 sau Decizia nr. 1.442 din 5 noiembrie 2009, apreciaza ca dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civila sunt constitutionale.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civila, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 193/2008, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 24 octombrie 2008, modificata si completata prin Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012.

Autorul exceptiei invoca urmatoarele dispozitii din Constitutie: art. 1 - Statul român, art. 11 - Dreptul international si dreptul intern, art. 15 - Universalitatea, art. 16 - Egalitatea în drepturi, art. 20 - Tratatele internationale privind drepturile omului, art. 21 - Accesul liber la justitie, art. 24 - Dreptul la aparare, art. 53 - Restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati, art. 124 - Înfaptuirea justitiei, art. 126 - Instantele judecatoresti si art. 148 - Integrarea în Uniunea Europeana.

De asemenea, autorul exceptiei de neconstitutionalitate considera ca prevederile legale criticate contravin si art. 1 privind obligatia de a respecta drepturile omului, art. 6 privind dreptul la un proces echitabil, art. 13 privind dreptul la un recurs efectiv, art. 14 privind interzicerea discriminarii si art. 17 privind interzicerea abuzului de drept din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, precum si dispozitiilor Declaratiei Universale a Drepturilor Omului.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civila a mai fost supusa în numeroase rânduri controlului de constitutionalitate, din perspectiva unor critici de neconstitutionalitate asemanatoare.

Curtea a retinut, de exemplu, prin Decizia nr. 264 din 24 februarie 2009, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 30 martie 2009, ca prin aceasta reglementare se urmareste asigurarea efectivitatii dreptului de acces la justitie, prin stabilirea unor minime si rezonabile conditii. S-a aratat, în acest sens, ca stabilirea unor limite si conditii privind acordarea ajutorului public judiciar a fost determinata de posibilitatea asigurarii resurselor financiare publice necesare acordarii ajutorului, de realizarea unei distribuiri echitabile a ajutorului în formele prevazute la art. 6 din ordonanta de urgenta, de prevenirea exercitarii abuzive a cererii de ajutor si a prejudicierii altor categorii de persoane fizice care ar fi în nevoie de sustinere din partea statului si l-ar solicita, fara a se îngradi în acest mod accesul efectiv la justitie.

De asemenea, în ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate referitoare la posibilitatea de a ataca încheierea prin care s-a solutionat cererea de ajutor public judiciar, Curtea, prin Decizia nr. 385 din 24 martie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 21 iunie 2011, a constatat ca, potrivit art. 15 din actul normativ criticat, împotriva încheierii prin care se respinge cererea de acordare a ajutorului public judiciar cel interesat poate face "cerere de reexaminare, în termen de 5 zile de la data comunicarii încheierii", iar cererea de reexaminare se solutioneaza în camera de consiliu "de un alt complet". Curtea a mai aratat, cu acelasi prilej, ca judecarea cererii privind acordarea ajutorului public judiciar nu vizeaza fondul cauzei si nu presupune în mod necesar dezbateri contradictorii. Prin aceasta reglementare legiuitorul a avut în vedere instituirea unei proceduri simple si operative de solutionare a acestei cereri, astfel încât sunt justificate, din considerente de celeritate, judecarea în camera de consiliu, fara citarea partilor, si inexistenta caii de atac a recursului la o instanta superioara. Totodata, în solutionarea cererii nu este necesara administrarea tuturor mijloacelor de proba reglementate de Codul de procedura civila, deoarece judecarea se face pe baza unor criterii obiective ce pot fi probate prin înscrisuri. Faptul ca judecarea cererii de reexaminare se face de catre magistratii aceleiasi instante nu este de natura sa aduca atingere dreptului la un tribunal impartial si dreptului la aparare. Prezumtia de impartialitate si independenta a judecatorilor nu poate fi înlaturata prin faptul ca acestia lucreaza la aceeasi instanta ca si colegii lor care au solutionat fondul cererii. Pe de alta parte, solutionarea cererii de reexaminare se face pe baza unor criterii obiective si presupune verificarea anumitor înscrisuri din care sa rezulte starea materiala a solicitantului si a familiei sale.

Având în vedere ca în prezenta cauza nu sunt invocate aspecte noi, care sa determine o reconsiderare a jurisprudentei Curtii în materie, cele retinute în deciziile mentionate îsi pastreaza valabilitatea.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si ale art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii:

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civila, exceptie ridicata de Marin Frunza în Dosarul nr. 11.819/121/2011 al Tribunalului Galati - Sectia I civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 18 octombrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Claudia-Margareta Krupenschi
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf