Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 851 din 18 octombrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. d) raportat la art. 8 alin. (2) pct. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitatii acestora, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Combavipor" - S.A. din Galati în Dosarul nr. 13.417/196/2011 al Judecatoriei Braila - Sectia civila si care formeaza obiectul Dosarului nr. 826D/2012 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicita respingerea, ca neîntemeiata, a exceptiei de neconstitutionalitate, în acord cu jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 4 aprilie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 13.417/196/2011, Judecatoria Braila - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitatii acestora, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Combavipor" - S.A. din Galati într-o cauza având ca obiect solutionarea unei plângeri formulate împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei reglementate de art. 8 alin. (2) pct. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul sustine ca prevederile legale criticate contravin art. 15 alin. (1) si art. 16 alin. (1) din Constitutie, deoarece sanctioneaza operatorul de transport rutier cu amenda contraventionala pentru o fapta savârsita de conducatorul auto, respectiv fapta de a depasi perioada maxima de conducere neîntrerupta cu mai mult de 30 de minute, dar mai putin de o ora si 30 de minute. Se arata ca raportul de prepusenie existent între operatorul de transport rutier si conducatorul auto, care justifica si raspunderea comitentului pentru fapta prepusului, nu corespunde adevarului obiectiv, deoarece operatorul de transport nu are posibilitatea reala de a preveni si de a controla modalitatea în care soferul respecta prevederile legale referitoare la perioada maxima de conducere neîntrerupta, iar faptul ca legea nu îl sanctioneaza pe acesta din urma se constituie într-un fel de încurajare de continuare a comportamentului ilicit. În opinia autorului exceptiei, dispozitiile de lege criticate favorizeaza conducatorii auto care nu raspund pentru faptele lor si, în consecinta, propune ca amenda contraventionala prevazuta de art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 sa fie aplicata conducatorilor auto, si nu operatorilor de transport rutier.

Judecatoria Braila - Sectia civila apreciaza ca dispozitiile de lege criticate nu contravin normelor fundamentale invocate. Obligarea întreprinderii sau operatorului de transport la plata amenzii pentru fapta savârsita de catre conducatorul auto este o solutie legislativa justificata prin raportul de prepusenie existent între cele doua parti, raport în virtutea caruia comitentul are obligatia de a impune conducatorului auto respectarea conditiilor prevazute de lege. Totodata, întrucât raspunderea comitentului este o raspundere pentru fapta altuia, acesta are la dispozitie o actiune în regres împotriva prepusului.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata. În jurisprudenta sa în materie, de pilda Decizia nr. 683 din 11 septembrie 2007 sau Decizia nr. 1.367 din 18 octombrie 2011, Curtea Constitutionala a aratat ca, pe de o parte, între întreprindere sau operatorul de transport rutier si conducatorul auto exista un raport de prepusenie, în virtutea caruia comitentul are obligatia de a impune conducatorului auto utilizarea instrumentarului si a documentelor prevazute de lege, iar, pe de alta parte, ca raspunderea comitentului, fiind o forma de raspundere pentru fapta altuia, pune la dispozitia acestuia din urma actiunea în regres împotriva prepusului sau, care este raspunzator în mod direct si nemijlocit. Curtea a mai retinut, prin Decizia nr. 1.551 din 6 decembrie 2011, ca nu poate fi retinuta critica de neconstitutionalitate raportata la prevederile art. 16 din Constitutie, referitoare la egalitatea în drepturi, deoarece comitentul si prepusul nu se afla în aceeasi situatie juridica si, ca atare, nu li se poate aplica acelasi tratament juridic. În ce priveste invocarea art. 15 din Legea fundamentala, se sustine ca si aceasta critica este neîntemeiata, deoarece textul constitutional se refera la "drepturile si libertatile cetatenilor, consacrate prin Constitutie si prin alte legi", acestor cetateni revenindu-le si "obligatiile prevazute de aceasta". Or, prevederea legala criticata reglementeaza sanctiunea pentru nerespectarea obligatiilor legale ce revin întreprinderii/operatorului rutier, al carei/carui conducator auto nu beneficiaza de timpul de odihna necesar, cu riscul punerii în pericol a sigurantei circulatiei. De altfel, Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispozitii ale legislatiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3.821/85 si (CE) nr. 2.135/98 ale Consiliului si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului contine, la art. 8, 9 si 10, norme având acelasi sens juridic cu cel criticat de autorul exceptiei.

Avocatul Poporului apreciaza ca dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, indicând, în acest sens, considerente relevante din jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale. Se mai sustine ca principiul egalitatii cetatenilor în fata legii si a autoritatilor publice, invocat, este pe deplin respectat, deoarece normele examinate se aplica tuturor persoanelor vizate, fara privilegii si fara discriminari pe considerente arbitrare. Curtea Constitutionala a retinut, prin Decizia Plenului nr. 1 din 8 februarie 1994, ca la situatii egale trebuie sa corespunda un tratament egal, iar violarea principiului egalitatii si nediscriminarii ar putea exista atunci când se aplica tratament diferentiat unor cazuri egale, fara sa existe o motivare obiectiva si rezonabila.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare si motivarii scrise a autorului exceptiei, prevederile art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitatii acestora, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 16 august 2007, astfel cum au fost modificate si completate prin articolul unic pct. 6 din Legea nr. 52/2010 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitatii acestora, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 25 martie 2010. Textul de lege criticat prevede urmatoarele:

- Art. 9 alin. (1) lit. d): "(1) Contraventiile prevazute la art. 8 se sanctioneaza dupa cum urmeaza: [...]

d) cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei - faptele prevazute la alin. (2) pct. 1 - 11 si 16, aplicabila întreprinderii/operatorului de transport rutier, si faptele prevazute la alin. (2) pct. 12 - 15 si 17, aplicabila conducatorului auto."

Autorul exceptiei vizeaza, în concret, contraventia prevazuta de dispozitiile art. 8 alin. (2) pct. 4, având urmatorul cuprins:

"(2) Urmatoarele fapte reprezinta încalcari grave ale dispozitiilor Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 si, dupa caz, ale Acordului AETR si constituie contraventii, daca acestea nu sunt considerate infractiuni potrivit legii penale: [...]

4. depasirea perioadei maxime de conducere neîntrerupta cu mai mult de 30 de minute, dar mai putin de o ora si 30 de minute."

Data fiind legatura indisolubila dintre norma sanctionatorie - initial criticata - si norma de reglementare a contraventiei astfel sanctionata, Curtea constata ca obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 9 alin. (1) lit. d) raportat la art. 8 alin. (2) pct. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitatii acestora.

Textele din Constitutie invocate de autorul exceptiei sunt cele ale art. 15 alin. (1) referitoare la principiul universalitatii drepturilor, libertatilor si obligatiilor si ale art. 16 alin. (1), care consacra principiul egalitatii cetatenilor în fata legii, fara privilegii si fara discriminari.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca prevederile art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 au mai fost analizate de instanta constitutionala din perspectiva unor critici asemanatoare celor formulate în prezenta cauza, referitoare la aplicarea sanctiunii amenzii întreprinderii sau operatorului de transport rutier pentru fapte savârsite în mod direct si nemijlocit de catre conducatorul auto. De pilda, prin Decizia nr. 305 din 27 martie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 29 mai 2005, Curtea a constatat ca obligarea întreprinderii sau operatorului de transport la plata amenzii pentru o fapta savârsita de catre conducatorul auto este o solutie legislativa justificata prin raportul de prepusenie existent între întreprinderea sau operatorul de transport rutier si conducatorul auto, angajat al acesteia/acestuia, raport în virtutea caruia comitentul are obligatia de a impune conducatorului auto utilizarea instrumentarului si documentelor prevazute de lege. Totodata, întrucât raspunderea comitentului este o raspundere pentru fapta altuia, acesta are la dispozitie o actiune în regres împotriva prepusului.

De asemenea, prin Decizia nr. 934 din 7 iulie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 587 din 19 august 2011, Curtea a retinut ca nimic nu împiedica statul sa sanctioneze întreprinderea sau operatorul de transport rutier pentru conduita necorespunzatoare a angajatului sau, aceasta pastrându-si dreptul de regres împotriva celui care, în mod direct si nemijlocit, este raspunzator.

Având în vedere ca în prezenta cauza nu sunt invocate aspecte noi, care sa determine o reconsiderare a jurisprudentei Curtii în materie, cele retinute în deciziile mentionate îsi pastreaza valabilitatea.

Cât priveste propunerile autorului exceptiei, referitoare la persoana asupra careia ar trebui aplicata amenda contraventionala pentru savârsirea faptei contraventionale reglementate la art. 8 alin. (2) pct. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007, Curtea reaminteste ca aprecierile cu caracter de propuneri de lege ferenda nu pot constitui obiect al controlului de constitutionalitate si nici nu pot fi considerate ca fiind veritabile critici de neconstitutionalitate, astfel ca analiza acestora excedeaza competentei Curtii Constitutionale.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si ale art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (1) lit. d) raportat la art. 8 alin. (2) pct. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitatii acestora, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Combavipor" - S.A. din Galati în Dosarul nr. 13.417/196/2011 al Judecatoriei Braila - Sectia civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 18 octombrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Claudia-Margareta Krupenschi
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf